Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 2, str. 151-158
Uticaj verbalnih, auditivnih i vizuelnih podsticaja na likovnu percepciju i recepciju učenika osnovne škole
aUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Foča, Republika Srpska, BiH

e-adresamarko.popadic01@gmail.com
Ključne reči: likovna percepcija; likovna recepcija; nastava likovne kulture
Sažetak
Uvod. Recepcija umjetničkih djela ili doživljavanje umjetničkih djela je složen proces, koji sadrži kreativne komponente. U svojoj suštini doživljaj umjetničkog djela podrazumijeva reprodukciju u gledaočevoj svijesti doživljaja i uzbuđenja koje je imao sam umjetnik u procesu stvaranja tih istih djela. Prilikom posmatranja vizuelnih slika, naša percepcija usmjerena je ka identifikaciji objekata, a kada se posmatraju vizuelne slike kao umjetnička djela, takođe smo orijentisani ka doživljavanju - imamo subjektivnu reakciju na elemente, kao što stu stilske i strukturalne karakteristike. Cilj istraživanja je da se ispita efikasnost kvazi-eksperimentalnog programa nazvanog Uticaj verbalnih, auditivnih i vizuelnih podsticaja, koji je osmišljen tako da podstiče likovnu percepciju i likovnu recepciju učenika u nastavi likovne kulture. Metode. Primijenjena je kvazi-eksperimentalna metoda sa paralelnim grupama. Istraživanje je realizovano na uzorku od 98 učenika, od toga je eksperimentalnu grupu činilo 45, a kontrolnu 53 učenika sa područja Trebinja. Za potrebe istraživanja korišten je Test LV1 koji ispituje opštu likovnu kreativnost, kao i likovnu percepciju i likovnu recepciju (likovnu aprecijaciju). Rezultati. Rezultati istraživanja ukazuju na to da je eksperimentalni program uticao na razvoj likovno-perceptivnih (F=3,76; p=0,05) i likovno-receptivnih (F=8,01; p=0,00) sposobnosti učenika u nastavi likovne kulture, jer su učenici eksperimentalne grupe postigli značajno bolje rezultate od učenika kontrolne grupe. Eksperimentalni program je usklađen sa nastavnim planom i osmišljen tako da utiče na razvoj likovno-perceptivnih i likovno-receptivnih sposobnosti učenika. Zaključak. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je moguće uticati na razvoj likovno-perceptivnih i likovno-receptivnih sposobnosti učenika vodeći se posebno osmišljenim programom koji je u ovom istraživanju bio usmjeren na podsticanje verbalnih, auditivnih i vizuelnih aspekata likovnog izraza.
Reference
Dekker, T., Lisi, M. (2020) Sensory development: Integration before calibration. Current Biology, 30(9), R409-R412
Duh, M. (2004) Vrednotenje kot didaktični problem pri likovni vzgoj. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
Duh, M. (2016) Art appreciation for developing communication skills among preschool children. Center for Educational Policy Studies Journal, 6(1), 70-94
Duh, M., Čagran, B., Huzjak, M. (2012) Kvaliteta i kvantiteta učenja i likovne aprecijacije - ujecaj školskih sustava na učeničku i likovnu aprecijaciju. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 14(3), 625-655
Duh, M., Korošec-Bowen, A. (2014) The development of art appreciation abilities of pupils in primary school. New Educational Review, 35(2), 42-54
Duh, M., Büdefeld, A. (2018) Razlike između spolova u linearnoj povezanosti čimbenika likovnoga razvoja učenika i učenica u drugom razredu osnovne škole. Nova prisutnost, 16(2), 351-367
Duh, M., Zupančič, T., Čagran, B. (2014) Development of art appreciation in 11-14 year-old students. International Journal of Art & Design Education, 33(2), 208-222
Hagman, G. (2005) Aesthetic expirience. Amsterdam - New York, NY: Rodopi
Karlavaris, B. (1991) Metodika likovnog odgoja 2. Rijeka: Hofbauer
Papale, A.E., Hooks, B.M. (2018) Circuit changes in motor cortex during motor skill learning. Neuroscience, 368, 283-297
Posar, A., Visconti, P. (2018) Sensory abnormalities in children with autism spectrum disorder. Jornal de Pediatria, 94(4), 342-350
Selaković, K. (2017) Razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti z umetniškim delom pri mlajših učencih. Revija za elementarno izobraževanje. Journal od Elementary Education, 10(2-3): 261-74
Stojanović-Stošić, M., Stojadinović, A. (2016) Instrumentalna kompozicija kao podsticaj na likovni izraz. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, br. 7, str. 375-380
Stojanović-Stošić, M. (2017) Razvijanje kreativnih sposobnosti dece kroz nastavu likovne kulture primenom taktilnih, vizuelnih i auditivnih podsticaja. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 2, str. 311-324
Večanski, V.D., Vasiljević-Blagojević, M.R., Marinković, T.Z. (2017) Razvojni potencijal likovnih aktivnosti na predškolskom uzrastu. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 2, str. 367-380
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/BII2002151P
primljen: 03.10.2020.
prihvaćen: 09.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka