Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Škola u prevenciji vršnjačkog nasilja
aUniverzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice
bn/a

e-adresajelena.stamatovic22@gmail.com, irenabranka442@gmail.com
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: vršnjačko nasilje; prevencija nasilja; programi prevencije od nasilja
Sažetak
Škola ima veliku ulogu ali i odgovornost kada je u pitanju vršnjačko nasilje, kroz sistematsko delovanje putem prevencije i intervencije. U radu su prikazani rezultati istraživanja kojim se ispitivalo mišljenje učenika mlađih razreda osnovne škole o preventivnim aktivnostima koji se sprovode sa učenicima, kao i analize osnovnoškolskih programa prevencije od nasilja. Uzorak istraživanja je činilo 12 osnovnih škola gradske i seoske sredine u Zlatiborskom okrugu i 342 učenika trećeg i četvrtog razreda. Dobijeni rezultati pokazuju da učenici umeju da prepoznaju ulogu nasilnika i žrtve nasilja i da smatraju da nasilnici mogu promeniti pozitivno svoje ponašanje. Učenici su navodili da bi se u situaciji nasilja osećali tužno, bespomoćno i poniženo. U takvim sitacijama najpre bi se obratili učitelju. U odeljenjima ispitanih učenika usvojena su pravila ponašanja. Učenici takođe navode da se ponekad na časovima odeljenjskog starešine razgovara o pitanjima nasilja i konflikata i da se ne tako često realizuju aktivnosti na nivou škole, kao što su radionice ili predavnja o nasilju. Škole imaju programe prevencije od nasilja, ali se uočava nedovoljna sistematičnost, diferenciranost i izostaje planiranje praćenja i vrednovanja efekata programa što je pokazatelj kvaliteta njihove realizacije.
Reference
*** (2017-2019) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik Republike Srbije, br. 88/2017, 27/2018 -dr. zakoni i 10/2019
*** (2019) Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje. Službeni glasnik Republike Srbije, 46
Ajduković, M., Ogresta, J., Sušac, N. (2012) Prikaz konferencije - Raširenost nasilja nad djecom u obitelji i među vršnjacima. Ljetopis socijalnog rada, 19(1): 181-186
Astor, R.A. (1995) School Violence: A Blueprint for Elementary School Interventions. Children & Schools, 17(2): 101-115
Belančić, T., Nikčević-Milković, A., Šuto, A. (2013) Nasilje među vršnjacima - postoji li razlika u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama. Školski vijesnik: časopis za pedagošku teoriju i praksu, 62(2-3), 1-20
Bezinović, P. (2009) Vrednovanje školskih preventivnih programa osnovnih škola Grada Rijeke. u: Samoanaliza i planiranje školskih preventivnih programa, Rijeka: Grad Rijeka
Bilić, V., Buljan-Flander, G., Hrpka, H. (2012) Nasilje nad djecom i među djecom. Jastrebarsko: Naklada Slap
Bojović, Ž., Tomonjić, G., Jezdić, R. (2018) Prisutnost nasilja u školama u ruralnoj sredini. Pedagogija, 73(1): 147-162
Branković, D. (2010) Formalno i neformalno nasilje u tradicionalnim školama. u: Vršnjačko nasilje - priručnik za škole, Banja Luka: Filozofski fakultet, 27-45
Brlas, S. (2012) Planiranje, programiranje i evaluacija preventivnih aktivnosti. Virovitica
Brunstein, K.A., Marrocco, F., Kleinman, M., Schonfeld, I.S., Gould, M.S. (2007) Bullying, Depression, and Suicidality in Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 46(1): 40-49
Buljan-Flander, G., Ćosić, I. (2004) Nasilje među djecom. Medix - specijalizirani medicinski dvomjesečnik, 10(52), 90-92
Cowie, H., Jennifer, D. (2008) New Perspectives on Bullying. London: Open University Press
Černi-Obrdalj, E., Rumboldt, M., Beganlić, A. (2010) Vrste nasilja među djecom i osjećaj sigurnosti u školama Bosne i Hercegovine. Društvena istraživanja, 3(107): 561-575
Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I., Oljača, M. (2014) Forms and factors of peer violence and victimization / Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 46, br. 2, str. 399-424
Evtimov, J. (2016) Prevencija vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi kroz akciono istraživanje. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, br. 7, str. 207-218
Fields, S.A., McNamara, J.R. (2003) The Prevention of Child and Adolescent Violence: A Review. Aggression and Violent Behavior, 8(1): 61-91
Ilić, M. (2010) Forme, intenzitet i posljedice vršnjačkog nasilja. u: Vršnjačko nasilje - priručnik za škole, Banja Luka: Filozofski fakultet, 47-70
Jevtić, B. (2012) Jačanje socijalnih kompetencija unutar interkulturalnih vršnjačkih grupa. Pedagoška istraživanja, 9(1-2), 103-115
Jevtić, B. (2016) Ostrakizam u školi - istraživanje fenomena vršnjačkog isključivanja u školi. Zbornik radova odsjeka za pedagogiju, Sarajevo, A. Pašalić (ur.). 106-115
Jevtić, B. (2017) Indikativni pokazatelji izloženosti vršnjačkom nasilju. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 1, str. 153-166
Jevtić, B.S., Đorđević, M.Z. (2018) Mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja podsticanjem prosocijalne vrednosne orijentacije. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 20, str. 57-70
Kovačič-Kuzmić, M., Lepičnek-Vodopivec, J. (2019) The Role of Mediation in school. u: Marinković S. [ur.] Nauka, nastava i učenje - problemi i perspektive, Užice: Pedagoški fakultet, rad štampan u celini, 149-164
Krkeljić, L. (2013) Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za djecu. Retrieved May 17, 2015 from the World Wide Web http://files.unicef.org/montenegro/SBN_za_web_final.pdf
Kumpulainen, K., Räsänen, E., Henttonen, I., Almqvist, F., Kresanov, K., Linna, S., Moilanen, I., Piha, J., Puura, K., Tamminen, T. (1998) Bullying and Psychiatric Symptoms Among Elementary School-Age Children. Child Abuse & Neglect, 22(7): 705-717
Lee, C. (2004) Preventing bullying in schools: A guide for teachers & other professionals. London: Paul Chapman Publishing
Limber, P.S. (2004) Implementation of the Olweus bullying prevention program in American schools: Lessons learned from the field. u: Espelage D.L., Swearer S.M. [ur.] Bullying in American Schools: A Social-Ecological Perspective on Prevention & Intervention, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 351-364
Livazović, G., Vranješ, A. (2012) Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca. Život i škola, 58(1), 55-76
Marković, M.R. (2017) Prevencija vršnjačkog nasilja u školskoj praksi - pregled mera i aktivnosti. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 1, str. 157-168
Marušić, I., Pavin-Ivanec, T. (2007) Praćenje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama - spolne razlike u učestalosti i vrstama nasilnog pomašanja. Ljetopis socijalnog rada, 15(1), 5-19
Mayer, J., Leone, P. (1999) A Structural Analysis of School Violence and Disruption: Implications for Creating Safer Schools. Education and Treatment of Children, 22(3), 333-356
Murray-Close, D., Crick, N.R., Galotti, K.M. (2006) Children's Moral Reasoning Regarding Physical and Relational Aggression. Social Development, 15(3): 345-372
Nikčević-Milković, A., Šuto, A., Belančić, T. (2013) Nasilje među vršnjacima - postoji li razlika u gradskim, prigradskim i seoskim sredinama?. Školski vjesnik: časopis za pedagošku teoriju i praksu, 62(2-3), 1-20
Oljača, M., Dinić, B., Sokolovska, V. (2015) Efekti stavova prema nasilju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola - moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 47, br. 2, str. 285-304
Paul, J.J., Cillessen, A.H.N. (2003) Dynamics of peer victimization in early adolescence: Results from a four-year longitudinal study. Journal of Applied School Psychology, 19(2): 25-43
Pepler, D., Jiang, D., Craig, W., Connolly, J. (2008) Developmental Trajectories of Bullying and Associated Factors. Child Development, 79(2): 325-338
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju
Popadić, D., Plut, D. (2007) Nasilje u osnovnim školama u Srbiji - oblici i učestalost. Psihologija, vol. 40, br. 2, str. 309-328
Popović-Ćitić, B. (2012) Vezanost za školu kod učenika koji imaju različite uloge u vršnjačkom nasilju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol. 11, br. 4, str. 547-564
Profaca, B., Puhovski, S., Luca-Mrđen, J. (2006) Neke karakteristike pasivnih i provokativnih žrtava nasilja među djecom u školi. Društvena istraživanja, 83(3): 575-590
Puzić, S., Baranović, B., Doolan, K. (2011) Školska klima i sukobi u školi. Sociologija i proctor, 49(3), 355-358
Rančić, J., Marković-Krstić, S., Milošević-Radulović, L. (2016) Humanistička dimenzija obrazovanja mladih u kontekstu savremenih društvenih promena. Niš: Filozofski fakultet
Rančić, J. (2018) Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama u Republici Srbiji. CM: Communication and Media / Komunikacija i mediji, vol. 13, br. 43, str. 95-124
Rigby, K. (2006) Zlostavljanje u školama i šta možemo učiniti?. Zagreb: Mosta
Rigby, K., Slee, P.T. (1993) Dimensions of Interpersonal Relation Among Australian Children and Implications for Psychological Well-Being. Journal of Social Psychology, 133(1): 33-42
Sakoman, S. (2009) Školski programi prevencije ovisnosti. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje
Salmivalli, C., Kaukiainen, A., Voeten, M. (2005) Anti-bullying intervention: Implementation and outcome. British Journal of Educational Psychology, 75(3): 465-487
Smith, P.K. (2011) Why interventions to reduce bullying and violence in schools may (or may not) succeed: Comments on this Special Section. International Journal of Behavioral Development, 35(5): 419-423
Smith, P.K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., Tippett, N. (2008) Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4): 376-385
Škutor, M., Babić, I. (2016) Osposobljenost nastavnika i stručnih saradnika za prevenciju i intervenciju kod pojave vršnjačkog nasilja. Zbornik radova odsjeka za pedagogiju, Sarajevo, A. Pašalić (ur.): 240-248
Velki, T. (2014) Razvoj i validacija hrvatskog upitnika školske klime za učenike. Suvremena psihologija, 17(2), 151-166
Velki, T., Kuterovac-Jagodić, G. (2014) Individualni i kontekstualni činitelji dječijega nasilničkoga ponašanja prema vršnjacima. Annual of Social Work / Ljetopis socijalnoga rada, 21(1): 33-64
Vlah, N., Preger, S. (2014) Povezanost vršnjačkog nasilja sa percepiranom školskom klimom kod učenika osnovne škole. Kriminologija i socijalna integracija, 22(1), 1-25
Zloković, J. (2004) Nasilje među vršnjacima - problem obitelji, škole i društva. Pedagogijska istraživanja, 1(2): 207-220
Zloković, J., Vrcelj, S. (2010) Rizična ponašanja djece i mladih. Odgojne znanosti, 12(1): 197-213
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2017)
Prevencija vršnjačkog nasilja u školskoj praksi - pregled mera i aktivnosti
Marković Marija R.

Nastava i vaspitanje (2020)
Učenička percepcija školske klime i nasilja u školi
Novoseljački Nevena, i dr.

Inovacije u nastavi (2021)
Prevencija antisocijalnog ponašanja učenika iz perspektive nastavnika
Šaljić Zorica S., i dr.

prikaži sve [35]