Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 6, br. 1, str. 33-48
Susret muzičke pedagogije i psihologije muzike - prilog proučavanju savremenog stručnog muzičkog obrazovanja
Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, Srbija

e-adresadzdravicmihailovic@yahoo.com
Projekat:
Deo istraživanja nastao je u okviru rada na projektu Ogranka SANU u Nišu: Muzičko nasleđe jugoistočne Srbije, savremeno stvaralaštvo i obrazovanje ukusa (O-10-17)

Ključne reči: psihologija muzike; muzička pedagogija; stručno muzičko obrazovanje; kurikulum
Sažetak
U radu se razmatraju istraživanja psihologa i pedagoga koja su posvećena pitanjima stručnog muzičkog obrazovanja, sa namerom da se pojedini stavovi izdvoje kao idejevodilje budućih psihološko-pedagoških istraživanja. Polaznu tačku za preispitivanje ovih disciplina predstavlja mišljenje Ksenije Radoš (2010) da se psiholozi-istraživači i muzički pedagozi mimoilaze na zajedničkom putu, te da idu paralelnim putevima ka istim ciljevima, susrećući se na istim preprekama, a da se nikad zaista ne sretnu. Kao prvi korak našeg istraživanja nameće se određenje 'zajedničkog puta', a zatim ispitivanje povezanosti aktuelnih pitanja muzičke edukacije i psihologije muzike. Sadejstvo ovih disciplina, realizovano kroz planski sprovedena istraživanja koja u fokus stavljaju probleme stručnog muzičkog obrazovanja, moglo bi da predstavlja važan oslonac za razvoj i unapređenje specifičnog područja muzičke pedagogije.
Reference
*** (2013) Estetsko vaspitanje u kontekstu nastavne prakse srednje muzičke škole. u: Kanački Valerija, Pajić Sanja [ur.] Srpski jezik, književnost i umetnost - Muzika i neizrečivo & Istorija umetnosti - metodi, metodologija i njihova primena, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, knj. 3, 235-243
*** (2013) Teorijski predmeti u službi učenja umetničke muzike - problemi i perspektive. u: Dimitrijević Bojana [ur.] Nauka i savremeni univerzitet (Humanizacija univerziteta), Niš: Filozofski fakultet, tom 1, 219-229
*** (2014) Pedagoški pristup tumačenju estetskog doživljaja muzike. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda, Petrov Ana [ur.] Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor, muzički pedagog - Tradicija kao inspiracija - tematski zbornik, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 642-651
*** (2015) Rol' èstetičeskogo vospriâtiâ muzyki v processe izučeniâ predmeta muzykal'naâ kul'tura v mladših klassah osnovnoj škol'. u: Narodnaâ muzyka v sisteme professional'nogo obrazovaniâ: VI Vserossijskie (s meždunarodnym učastiem) naučno-tvorčeskie 'Maničkiny čteniâ', Belgorod, 13-18
*** (2018) Estetski doživljaj muzike u stručnom muzičkom obrazovanju. u: Mandić Biljana, Atanasijević Jelena [ur.] Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost i umetnost - Muzika znakova/znakovi u muzici i New Born Art, Kragujevac: FILUM, Knjiga III, 181-190
*** (2020) Estetski doživljaj u nastavi muzike. Niš: Fakultet umetnosti u Nišu, (elektronsko izdanje). https://www.ubnt.ni.ac.rs/images/pdf/Udzbenici/Estetski%20do%C5%BEivljaj%20u%20nastavi%20muzike.pdf
*** (2017-2020) Pravilnik o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu. Službeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20
*** (1996) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada kultura, umetnost i javno informisanje. Službeni glasnik Republike Srbije. Prosvetni glasnik, Beograd, 4
Anđelković, J. (1996) Ispitivanje metodskih prilaza muzičko-teorijskim disciplinama u Školi za muzičke talente u Ćupriji. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu-Fakultet muzičke umetnosti, neobjavljena magistarska teza
Blum, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, knjiga 1, Kongnitivno područje (preveo s engleskog Ivan Furlan)
Bogunović, B., Dubljević, J., Jovanović, N. (2011) Muzički darovito dete - epilog. u: Gojkov Grozdanka, Stojanović Aleksandar [ur.] Daroviti u procesu globalizacije, Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov', Zbornik 16, 98-113
Bogunović, B. (2008) Muzički talenat i uspešnost. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Bogunović, B. (2006) Tumačenje postignuća u učenju muzike i dinamička svojstva učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 3, str. 296-306
Bogunović, B., Dubljević, J., Buden, N. (2012) Muzičko obrazovanje i muzičari - očekivanja, tok i ishodi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 44, br. 2, str. 402-423
Bogunović, B. (1989) Motivacija postignuća kao činilac uspeha u učenju muzike. Psihologija, 21(4): 91-99
Bogunović, B., Dubljević, J., Dubljević, L., Mirović, T. (2012) Vrednosne orijentacije mladih muzičara. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 2, str. 317-332
Bogunović, B., Stanišić, J. (2013) Kompetencije nastavnika muzičkih i opšteobrazovnih škola. Pedagogija, vol. 68, br. 2, str. 193-206
Bogunović, B., Mirović, T. (2014) Visoko obrazovanje muzički darovitih - studentske procene kompetencija nastavnika. Primenjena psihologija, vol. 7, br. 3, str. 469-491
Bogunović, B.D. (2006) Svojstva ličnosti nastavnika muzike. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 1, str. 247-263
Bogunović, B.D. (2005) Porodica učenika osnovne muzičke škole. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 2, str. 99-114
Božanić, Z. (2015) O unapređenju analitičke prakse na predmetu Vokalni kontrapunkt. u: Petrović Milena [ur.] Sociološki aspekt pedagogije i izvođaštva u scenskim umetnostima, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 105-111
Božanić, Z. (2015) Mogućnosti unapređenja nastave na predmetu Vokalni kontrapunkt u srednjoj muzičkoj školi. u: M-INISTAR, Istočno Sarajevo: Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 7-11
Božanić, Z. (2017) Problematika obrade troglasne imitacije na predmetu Kontrapunkt u srednjoj muzičkoj školi. u: Petrović Milena [ur.] U potrazi za doživljajem i smislom u muzičkoj pedagogiji, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 227-234
Božanić, Z. (2019) Melodijske karakteristike instrumentalnog kontrapunkta - metodski pristupi nastavi i mogućnosti njenog unapređenja. u: Petrović Milena [ur.] Teorijsko i umetničko u pedagogiji scenskih umetnosti, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 91-101
Drobni, I. (2010) Doktorske disertacije iz oblasti muzičke pedagogije. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 26-39
Đorđević, B. (2009) Odnos učenika razredne nastave prema muzičkoj umetnosti. Norma, vol. 14, br. 1, str. 39-49
Đorđević, B. (2011) Muzika i korelacija u razrednoj nastavi. Norma, vol. 16, br. 1, str. 43-56
Đorđević, B. (2008) Muzička umetnost kao sredstvo estetskog vaspitanja u razrednoj nastavi. Norma, vol. 13, br. 3, str. 133-148
Gajić, S. (2000) Kada i kako objasniti neke pojmove u vezi sa slušanom kompozicijom (u nižim razredima osnovne škole). Pedagoška stvarnost, 9/10, 708-712
Gajić, S. (1998) Kakva je i od čega zavisi nastava muzičke kulture u nižim razredima osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 47, br. 1, str. 50-61
Hornjak, M. (1983) Muzičko vaspitanje kao komponenta estetskog vaspitanja. Pedagoška stvarnost, (7), 572-575
Ivanović, M.K. (2019) Savremeni mediji u nastavi muzike - didaktičke specifičnosti i potencijali. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 21, str. 227-242
Jović-Miletić, A. (2010) Pedagoška istraživanja u muzičkoj nastavi. Pedagogija, vol. 65, br. 4, str. 662-667
Lennon, M., Reed, G. (2012) Instrumental and vocal teacher education: Competences, roles and curricula. Music Education Research, 14(3), 285-308
Mandić, B., Božanić, Z. (2015) Mogućnosti korelacija nastavnih sadržaja iz predmeta Metodika opšteg muzičkog obrazovanja i Kontrapunkt. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda [ur.] Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor, muzički pedagog - Tradicija kao inspiracija - tematski zbornik, Banja Luka: Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 582-591
Mandić, B., Vujošević, N., Božanić, Z. (2017) Paradigma razvijajuće nastave na predmetima Kontrapunkt i Muzička kultura - multisenzorni pristup obradi kanona i analitičkog slušanja muzike. Muzika, XXI (1), 61-80
Marinković, S. (2013) Osnovne postavke metodike nastave istorije muzike. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda [ur.] Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor, muzički pedagog - Tradicija kao inspiracija - tematski zbornik, Banja Luka: Akademija umjetnosti, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Muzikološko društvo Republike Srpske, 136-147
Marinković, S. (2014) Metodske postavke novih udžbenika za muzičku kulturu u gimnazijama (Sonja Marinković, Muzička kultura, Beograd, Zavod za udžbenike 2014). u: Kovačević Darko [ur.] Međunarodna naučno-stručna konferencija M-INISTAR - zbornik radova, Istočno Sarajevo: Muzička akademija u Istočnom Sarajevu, 73-78
Marinković, S. (2014) Status discipline teorija i istorija izvođaštva u visokom školstvu u Srbiji. u: Stojanović Danijela, Zdravić-Mihailović Danijela [ur.] Balkan Art Forum 2015 - Umetnost i kultura danas - duh vremena i problemi interpretacije - zbornik radova sa skupa sa međunarodnim učešćem BARTF, Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet umetnosti u Nišu, 45-58
Marinković, S., Sabo, A. (2014) Korelacija nastave istorije muzike i muzičkih oblika u srednjoj muzičkoj školi. u: Žunić Dragan, Đurđanović Miomira [ur.] Balkan Art Forum 2013 - Umetnost i kultura danas, Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet umetnosti u Nišu, 145-154
Marinković, S., Sabo, A. (2019) Korelacija nastave istorije muzike i muzičkih oblika u srednjoj muzičkoj školi - metodske jedinice vezane za sonatni ciklus i sonatni oblik. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda, Panić-Kašanski Dragica [ur.] Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - tradicija kao inspiracija - tematski zbornik, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci-Akademija umjetnosti, 445-454
Marinković, S., Sabo, A. (2019) Korelacija nastave istorije muzike i muzičkih oblika u srednjoj muzičkoj školi - Hajdnova poslednja klavirska sonata. u: Međunarodni naučni skup Vlado S. Milošević - etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - tradicija kao inspiracija, Knjiga sažetaka, Banja Luka 12-14. aprila 2019, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci-Akademija umjetnosti, 57
Martinović-Bogojević, J. (2010) Značaj nastave muzičke kulture u ranom školskom uzrastu. Pedagogija, vol. 65, br. 4, str. 668-673
Nagorni-Petrov, N. (2016) Inovativni pristupi u nastavi harmonije kao deo reforme u srednjem i visokom muzičkom vaspitanju i obrazovanju. Niš: Univerzitet u Nišu-Filozofski fakultet, neobjavljena doktorska disertacija
Nešić, V., Nešić, M., Milićević, N., Todorović, J. (2006) Porodica i muzička iskustva učenika osnovnih škola u Nišu. Godišnjak za psihologiju, br. 4-5, str. 127-142
Radoš, K. (2010) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sabo, A. (2006) Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme - suočavanje teorijskih postavki i analitičke prakse. u: Živković Mirjana, Stefanović Ana, Zatkalik Miloš, Stamatović Ivana, Raicki Slobodan [ur.] Muzička teorija i analiza 3 - zbornik Katedre za teorijske predmete, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet muzičke umetnosti, 145-168
Sabo, A. (2012) Izgradnja novog koncepta muziĉke teorije kao nastavne discipline. u: Zatkalik Miloš, Stefanović Ana [ur.] U čast profesora Dejana Despića - zbornik radova sa VIII godišnjeg skupa Katedre za muzičku teoriju - muzička teorija i analiza 2010, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 69-77
Sabo, A. (2014) Nastava predmeta Muzički oblici u srednjim muzičkim školama. u: Marinković Sonja, Dodik Sanda, Petrov Ana [ur.] Naučni skup Vlado Milošević - etnomuzikolog, kompozitor i pedagog - tradicija kao inspiracija - zbornik radova, Banja Luka: Akademija umjetnosti Republike Srpske, 563-574
Sabo, A., Marinković, S. (2015) Metodska pitanja nastave muzičkih oblika i istorije muzike u srednjoj muzičkoj školi - analiza primera iz aktuelnih udžbenika. u: Petrović Milena [ur.] Zbornik XVII pedagoškog foruma scenskih umetnosti - Sociološki aspekti pedagogije i izvođaštva u scenskim umetnostima, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 95-104
Stefanović, S.D. (2016) Činioci efikasnog upravljanja razredom u nastavi muzike u osnovnoj školi. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu-Fakultet muzičke umetnosti, neobjavljena doktorska disertacija
Stojanović, D., Zdravić-Mihailović, D. (2014) Problemi savremene nastave u srednjoj muzičkoj školi. u: Žunić Dragan, Đurđanović Miomira [ur.] Balkan Art Forum 2014 - Umetnost i kultura danas, Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet umetnosti u Nišu, 155-165
Stojanović, D., Nagorni-Petrov, N. (2019) Modifikacija kurikuluma Metodike nastave teorijskih predmeta - izazov i/ili potreba. u: Milenković Marko [ur.] Balkan Art Forum 2018 - Umetnost i kultura danas - obrazovanje za umetnosti i izazovi savremenosti, Niš: Fakultet umetnosti u Nišu, 75-81
Suzić, N. (1999) Aktivna nastava. u: Suzić N., Stojaković P., Ilić M., Branković D., Milijević S., Krneta D., Stanojlović S., Đaković P., Banjac M., Grbić Ž. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske, 181-209
Tupanjac, A., Bogunović, B., Ivanović, N., Đurović, J., Tubin, Z., Nešić, D. (2009) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Muzička kultura. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, http://www.ceo.edu.rs/portal/mod/resource/view.php?id=52, 1.9.2013
Vukićević, N.M., Stanojević, K.R. (2014) Individualizacija nastave muzičke kulture u kontekstu savremenog obrazovanja. Uzdanica (Jagodina), vol. 11, br. 1, str. 127-139
Zdravić-Mihailović, D., Stojanović, D. (2016) Razvoj kompetencija učenika u stručnom muzičkom obrazovanju - temelj budućeg profesionalnog razvoja muzičara. u: Nagorni Nataša [ur.] Treći nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2015 - Kriza u umetnosti - umetnost u krizi, Niš: Fakultet umetnosti, 111-124
Zdravković, V. (2016) Integrativni pristup u početnoj muzičkoj nastavi u osnovnoj školi. Niš: Univerzitet u Nišu-Pedagoški fakultet u Vranju, neobjavljena doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/artefact6-29227
primljen: 03.11.2020.
revidiran: 10.11.2020.
prihvaćen: 22.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka