Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 35  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 78, str. 217-234
Capacitas iuridica i status familiae u rimskom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamarija@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Rad je rezultat istraživanja na projektu Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije, koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu u periodu od 2013. do 2018.

Ključne reči: capacitas iuridica (pravna sposobnost); status familiae; cives; Latini; peregrini; lica sui iuris i alieni iuris
Sažetak
Pitanje pravne sposobnosti nije uvek imalo jednak tretman u svim periodima razvoja ljudskog društva. Dok se u savremenom pravu, polazeći od osnovnih ljudskih prava i sloboda, smatra da svako stiče pravnu sposobnost činom rođenja i da su svi ljudi jednaki po rođenju, bez obzira na pol i rasu, pitanje pravnog subjektiviteta različito je bilo tretirano u društvima različitih istorijskih epoha. U robovlasničkom periodu, na definisanje pravnog subjektiviteta uticalo je niz faktora. U rimskoj državi nije bilo svejedno da li se neko lice rađalo kao slobodno ili kao rob, zatim da li je lice rođeno kao Rimljanin (cives), ili kao Latin ili peregrin. Takođe, nije bilo svejedno da li je jedno lice po rođenju dobijalo status lica sui iuris, ili status lica alieni iuris. U zavisnosti od toga da li je jedno lice pripadalo statusu građanstva, statusu slobode ili je bilo posmatrano kroz porodični status, pristupalo se definisanju pitanja pravne i poslovne sposobnosti lica u okviru rimske države. U ovom radu posvetiće se posebna pažnja pitanju pravne sposobnosti fizičkih lica u okviru porodičnog statusa, status familiae.
Reference
Bogunović, M. (2012) Žena u rimskom pravu - subjekt ili objekt prava?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 539-550
Bujuklić, Ž. (2006) Forum Romanum - rimska država, pravo, religija i mitovi. Beograd
Burns, J. (2007) Great women of Imperial Rome: Mothers and wives of caesares. New York
George, M. (2005) Family imaginary and family values in Roman Italy. u: The Roman Family in the Empire, Rome, Italy and Beyond, New York
Huseinspahić, A. (2011) Tutela mulierum i pravni položaj žene. Anali Pravnog fakulteta u Zenici, Zenica, br. 8
Ignjatović, M. (2015) Osvrt na pravni položaj deteta u rimskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, Niš, br. 70
Ignjatović, M. (2016) Lex Iulia de maritandis ordinibus (lex marita) kao mera kontrole u bračnom zakonodvstvu imperatora Avgusta. u: Legal, social and political control in national, international and EU law, Zbornik radova, Niš: Pravni fakultet
Ignjatović, M. (2009) Predbračni imovinsko-pravni odnosi u rimskom i u savremenom pravu. Skoplje, R. Makedonija: Pravni fakultet 'Justinijan Prvi', (doktorska disertacija), odbranjena 4.2.2009. godine
Ignjatović, M. (2007) Starateljstvo nad maloletnicima ‒ nekad i sad. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ignjatović, M. (2012) Zaštita ljudskih i manjinskih prava u doba Rimske Republike. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 62, str. 321-334
Jovanović, M. (1998) Zaključci istraživanja o položaju žene u najstarijem rimskom pravu. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 1, br. 2, str. 157-182
Malenica, A.D. (1997) Justinijanova Digesta. Beograd, str. 117
Maškin, M.A. (1977) Istorija starog Rima. Beograd
Milosavljević, Ž.M. (1899) Rimsko privatno pravo. Beograd
Nikolić, D., Đorđević, A. (2011) Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka. Niš
Obrenić, D. (2008) Pravo glasa žena. Beograd
Stanojević, O. (2009) Gai Institutiones. Beograd
Stojčević, D., Romac, A. (1989) Dicta et regulae iuris. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1878217I
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0