Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 35  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 4, str. 1251-1279
Olografski i alografski testament u srpskom i uporednom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaJ.VidicTrninic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: testament (zaveštanje); zaveštalac; privatni redovni testamenti; olografski testament; alografski testament
Sažetak
Autor u radu sagledava pravnu regulativu olografskog i alografskog testamenta kao privatnih i redovnih oblika zaveštanja u pravu Srbije i ostalim savremenim pravima Evrope. Posebna pažnja posvećena je pitanjima koja se odnose na uslove za punovažnost i postupak njihovog sačinjavanja u domaćem zakonodavstvu, u cilju uočavanja dobrih normativnih solucija, ali i određenih slabosti u legislativi, naročito posmatrano sa aspekta ostvarivanja zaštitne funkcije forme testamenta. Uporednopravnom analizom zakonskih rešenja posvećenih navedenim testamentima, sagledavaju se razlike, ali i zajednička rešenja i osnovni principi kojima se savremena zakonodavstva Evrope rukovode prilikom njihovog regulisanja. U zaključku, autor ukazuje na prednosti i nedostatke olografskog i alografskog testamenta, razmatra u kojoj meri je njihovo normativno uređenje u domaćem pravu slično, odnosno, u kojoj meri ono odstupa od postojeće regulative ovih testamenata u ostalim pravima Evrope, te predlaže moguće pravce njihovog pravnog uređenja u budućnosti, naročito uzimajući u obzir prednosti pojedinih zakonskih rešenja uočenih u uporednom pravu.
Reference
*** (1896) Građanski zakonik Nemačke. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
*** (1907) Građanski zakonik Švajcarske. http://www.admin.ch/ch/d/sr/210/index.html
*** (1949) Zakon o nasleđivanju Bugarske. Sl list, (Internet, http://lex.bg/laws/ldoc/2121542657)
*** (1996) ZON Makedonije. Služben vesnik na RM, br. 47/1996, Čl. 66-92
*** (1811) Građanski zakonik Austrije. https://www.jusline.at/Allgemeines_Buergerliches_Gesetzbuch_(ABGB).html
*** (2013) ZON Slovenije. Uradni list SRS, br. 15/76, 23/78; Uradni list RS , br. 17/91, 13/94, 82/94, 117/2000, 67/2001, 83/2001, 73/2004 i 31/2013, Čl. 63-74
*** (1994/2008) Zakon o notarijatu Slovenije iz 1994. godine. Uradni list RS, br. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 73/2004, 98/2005, 115/2006, 45/2008 - prečišćen tekst)
*** (2015) ZON Hrvatske. Narodne novine, br. 48/2003, 163/2003, 35/2005, 127/2013 i 33/2015, Čl. 30-39 i čl. 151-166
*** (2014) ZON Federacije BiH. Službene novine FBiH, br. 80, Čl. 66-98
*** (2008) ZON Crne Gore. Službeni list RCG, br. 74, Čl. 66-90
*** (1995/2015) Zakon o nasleđivanju Srbije. Sl. glasnik RS, br. 46/1995, 101/2003 - Odluka USRS i 6/2015. U daljem tekstu: ZON Srbije
*** (2013) Građanski zakonik Mađarske. http://net.jogtar.hu//jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300005.TV
*** (2012) Građanski zakonik Češke. http://www.czechlegislation.com/89-2012-sb
*** Građanski zakonik Slovačke, koji potiče od Građanskog zakonika Čehoslovačke iz 1964. godine. http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
*** (1964) Građanski zakonik Poljske. https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-civil-code.pdf
*** (1955) Zakon o nasleđivanju FNRJ. Službeni list FNRJ, br. 20/55; Službeni list SFRJ , br. 42/65, 47/65, Čl. 69
*** (1974-1980) Zakon o nasleđivanju SR Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 52/74, 1/80, Čl 64
*** (1804) Građanski zakonik Francuske. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
*** Građanski zakonik Belgije. http://www.droitbelge.be/codes.asp#civ
*** (1942) Građanski zakonik Italije. http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Codciv.htm
*** (1889) Građanski zakonik Španije. http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc.htm
*** Nacrt Građanskog zakonika Srbije. Beograd, knjiga peta, Nasleđivanje, maj 2015, http://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf/, Čl. 2678, st. 2
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd
Antić, O.B. (2009) Nasledno pravo. Beograd
Blagojević, B.T., Antić, O.B. (1991) Nasledno pravo. Beograd, str. 309
Ćeranić, D. (2010) Učešće svjedoka u postupku sačinjavanja alografskog testamenta. Pravni život, br. 10, str. 795-805
Ćeranić, D. (2014) Potpis zavještaoca na pisanom zavještanju pred svjedocima. u: Zbornik radova Vladavina prava i pravna država u regionu, Istočno Sarajevo, str. 618
Ćeranić, D. (2010) Svojeručni testament. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 3(5): 35-52
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd, str. 132
Đurđević, D. (2010) Osnovi naslednog prava Crne Gore. Podgorica, str. 160-161
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd
Đurđević, D. (2009) Sloboda testiranja i formalizam olografskog testamenta. Pravni život, br. 11, str. 861; 863
Đurđević, D. (2009) Aktuelna reforma naslednog prava u Crnoj Gori. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 265-282
Gavella, N., Belaj, V. (2008) Nasljedno pravo. Zagreb, str. 101
Konstantinović, M. (1947) Opšte napomene uz teze za predprojekt Zakona o nasleđivanju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3/335
Kreč, M., Pavić, Đ. (1964) Komentar Zakona o nasljeđivanju sa sudskom praksom. Zagreb
Mesarović, K.M. (1966) Pismeni testament pred svedocima. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 12, str. 9
Milosavljević, Ž.M. (1900) Rimsko privatno pravo. Beograd, knj. III: Nasledno pravo
Mitić, M. (1960) Svojeručni testament. Pravni život, br. 3-4, str. 4
Panov, S., Kašćelan, B., Stanković, M. (2012) Nasledno pravo. Beograd: Praktikum, str. 152
Reid, K.G.C., de Waal, M.J., Zimmermann, R. (2011) Comparative succession law, testamentary formalities, oxford scholarship. str. 57, 85 i 125
Salma, J. (2012) Notarijalno obligaciono pravo - načela javno-beležničkog prava, javno-beležnička forma i odgovornost javnih beležnika prema pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 87-100
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Svorcan, S. (2004) Komentar Zakona o nasleđivanju, sa sudskom praksom. Kragujevac, str. 405-406
Živojinović, D. (2004) Zaveštanje u sudskoj praksi. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 293-312
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-12940
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0