Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 35  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1, str. 169-185
Pravna priroda afatomije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamilos.stankovic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Afatomija; Testament mancipatio familiae; Germansko pravo; Ugovor o nasleđivanju
Sažetak
Autor u članku analizira afatomiju, pravni posao za slučaj smrti Franaka, koji se u literaturi smatra začetkom testamenta kod starih Germana, ali i korenom ugovora o nasleđivanju normiranih u velikim građanskopravnim kodifikacijama. Cilj rada je da se kroz analizu pravne prirode afatomije ispita tačnost ove osnovne hipoteze i da se da odgovor na pitanje da li su u uporednoj pravnoj tradiciji eventualno postojali pravni poslovi koji su nastali pre afatomije i koji se takođe mogu smatrati začecima ugovornog nasleđivanja. U prvom delu rada autor konstatuje da su društveno-ekonomske prilike, kulturna i pravna svest starih Germana diktirale nužnost stvaranja drugačijih pravnih poslova kojima bi se raspolagalo za slučaj smrti, jer ovi narodi nisu poznavali zaveštanje. Potom analizira način na koji se preduzimala afatomija u Salijskom i u Ripuarskom zakoniku, ukazuje na sličnosti i razlike ovog instituta kod Salijskih i Ripuarskih Franaka i prezentuje različite teorije kojima se objašnjava pravna priroda ovog instituta. Autor zaključuje da se afatomija može smatrati korenom ugovornog nasleđivanja u najširem smislu, ali ne i ugovora o nasleđivanju u smislu u kome ih poznaju savremena prava, kao i da ova konstatacija može da bude tačna samo za germanska prava, ali ne i za pravnu civilizaciju uopšte.
Reference
*** (1951) Salijski zakon. Beograd, preveli Ivo Puhan i Nikola Mikulandra, redigovao Jakov Bumber, 71–73, 93–95
*** (2009) Gai Institutiones / Gaj Institucije. Beograd, preveo Obrad Stanojević, 129
Antić, O.B. (1983) Sloboda zaveštanja i nužni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija odbranjena na 42
Antić, O.B. (2008) Nasledno pravo. Beograd
Aranđelović, D. (1938) Predavanja iz rimskog prava. Beograd: Geca Kon
Avramović, S., Stanimirović, V. (2013) Uporedna pravna tradicija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Avramović, S.D. (1981) Evolucija slobode testiranja u antičkom grčkom pravu. Beograd, doktorska disertacija
Balestra, P. (1929) Del Contratto successorio di vitalizio. Lugano, 10-11
Bastaić, K., Krizman, V. (1977) Opća historija države i prava - I pregled razbitka. Zagreb, str. 86
Boras, M., Margetić, L. (1998) Rimsko pravo. Rijeka
Bujuklić, Ž. (2009) Forum romanum, Rimska država, pravo, religija i mitovi. Beograd
Chomilier, J. (2009) Adoption: Un lien pour la vie. Marseille, 17
Dujmov, L. (1968) Ugovor kao pravni osnov za nasljeđivanje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, VI, 104
Eisner, B., Horvat, M. (1947) Rimsko pravo. Zagreb
Glasson, E. (1886) Le droit de succession dans les lois Barbares. Paris, 43
Grimaldi, M. (2001) Droit civil successions. Paris: Litec
Hallebeek, J. (2007) Contracts for a third-party beneficiary: A brief sketch from the Corpus iuris to present-day civil law. Fundamina: A Journal of Legal History, 13, 14
Hutchinson, D. (2007) Succession agreements in South African and scots law. u: Reid Kenneth G.C., de Waal Marius J., Zimmermann Reinhard [ur.] Exploring the Law of Succession: Studies National, Historical and Comparative, Edinburgh: Edinburgh University Press, 227
Kandić, L. (1969) Salijski zakon i društveni odnosi u Franačkoj u doba Merovinga. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1, 53
Kornelije, T.P. (1969) Germanija, Agrikola - Razgovor o govornicima. Beograd, prevod, beleške i pogovor Darinka Nevenić-Grabovac, 13
Lambert, E. (1903) Introduction: La function du droit civil compare. Paris
Lefebvre, C. (1912) Cours de doctorat sur L'histoire de droit civil francais: L'ancien droit des successions. Paris, premiere partie, 19
Leon, H., Mazeaud, J. (1963) Lecons de droit civil. Regimes matrimoniaux. Successions. Liberalites. Paris: Montchrestien
Lepointe, G. (1958) Droit romain et ancien droit francais: Regimes matrimoniaux, liberalites, successions. Paris, 469
Lepointe, M.G. (1936) Les successions dans l'ancien droit. Paris, 72, 249
Lett, D. (1998) Droits et pratiques de l'adoption au Moyen Âge. Médiévales, 17(35): 5-8
Milošević, M. (2012) Rimsko pravo. Beograd
Peltier, F., Bousquet, G.H. (1935) Les successions agnatiques mitigees. Paris, 69-70
Perić, Ž. (1925) Le Mysticisme dans le Doit de succession. Revue Generale du Droit, de la Legislation et de la Jurisprudence, Paris, t XXXXIX, 40/44, 105–111
Pešunović, D.M. (1923) Ugovorno nasleđe po našem pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1, 5
Peter, M. (1897) Etude sur le pacte successoral. Geneve: Faculte de droit Universite de Geneve, these de doctorat presentee a la, 17
Pierre-Clement, T. (1960) Droit romain et ancient droit francais: Regimes matrimoniaux, successions, liberalites. Paris: Dalloz, 150
Puhan, I. (1977) Rimsko pravo. Beograd
Robinson, O.F., Fergus, T.D., Gordon, W.M. (1985) An introduction to European legal history. Glasgow, 12
Santinelli, E. (1998) Continuité ou rupture ? L'adoption dans le droit mérovingien. Médiévales, 17(35): 9-18
Schmidt-Recla, A. (2006) Mancipatio familiae und Affatomie: Uberlegungen zu Parallelentwicklungen im romischen und frankischen Recht und zu Rezeptionsbedingungen im Fruhmittelalter. u: Leges-Gentes–Regna: Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schriftkultur, Mainz, 461-486
Silajdžić, A. (1941) Testamenat u šeriatskom pravu. Sarajevo, 109-110
Stanojević, O. (2002) Rimsko pravo. Beograd
Stojčević, D. (1981) Rimsko privatno pravo. Beograd
Stojčević, D. (1949) Poreklo i funkcija testamenta calatis comitis. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Šarkić, S., Popović, D.M. (1993) Veliki pravni sistemi i kodifikacije. Beograd: Draganić
Šarkić, S. (1999) Opšta istorija države i prava. Beograd
Vajs, A. (1969) Neke karakteristike starih kodeksa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 2/137-155
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1501169S
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Nalaz skrivenog blaga
Babić Ilija

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Pravila o poklonu u srpskom srednjovekovnom pravu
Mirković Zoran, i dr.

Strani pravni život (2009)
Consortium and the joint family (zadruga)
Đorđević Miroslav

prikaži sve [129]