Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 29  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 85, str. 371-388
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/03/2020
doi: 10.5937/zrpfn0-23361
Creative Commons License 4.0
Pravni tretman klauzule bez osporavanja u ugovoru o licenci sa aspekta prava konkurencije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: aleksandra@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Rad je rezultat istraživanja na projektu "Usklađivanje prava Republike Srbije sa pravom EU", koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.

Sažetak

Predmet interesovanja autora u radu je pravni tretman klauzula bez osporavanja u ugovorima o licenci. Naime, radi se o klauzulama kojima se zabranjuje sticaocu licence da osporava valjanost prava intelektualne svojine koje je predmet ugovora o licenci tokom određenog vremena, obično tokom trajanja ugovora. U radu autor analizira zakonitost ugovaranja pomenute klauzule u ugovorima o licenci sa aspekta prava konkurencije Evropske unije, budući da u domaćem pravu još uvek ne postoje pozitivnopravne norme kojima se ovaj institut uređuje.

Ključne reči

Reference

*** (1978/2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ + Sl. list SRJ + Sl. list SCG, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, 'Sl. list SRJ', br. 31/93 i 'Sl. list SCG', br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2011-2017) Zakon o patentima. Službeni glasnik RS, br. 99/2011 i 113/2017 - drugi zakon
*** (2009-2018) Zakona o žigovima. Sl. glasnik RS, br. 104/2009, 10/2013 i 44/2018 - dr. zakon
*** (2009-2013) Zakon o zaštiti konkurencije. Sl. glasnik RS, br. 51/2009 i 95/2013
*** Nacrt Uredbe o sporazumima o transferu tehnologije koji se izuzimaju od zabrane
*** Smernice o primeni čl. 101 St. 3 UFEU na kategorije sporazuma o prenosu tehnologije
*** (2004) Uredba Komisije br. 316/2014 od 21. marta 2014. godine o primeni čl. 101, St. 3 UFEU na kategorije sporazuma o prenosu tehnologije
*** (1988) Case 65/86, Bayer AG v. Süllhöfer. E.C. Reports 1988, str. 5249; ECLI:EU:C:1988:448
*** (1986) Case C-193/83 Windsurfing International Inc. v. Commission. ECLI:EU:C:1986:75
*** (1990) Decision 90/186/EEC of 23 March 1990 in Case Moosehead/Whitbread. OJ, L100/32
Cheng, T. (2016) Antitrust treatment of the no challenge clause. NYU Journal of Intellectual Property and Entertainment Law, vol. 5; No. 2.; p. 437-512
Gal, M., Miller, A.D. (2017) Patent challenge clauses: A new antitrust offense. Iowa Law Review, vol. 102; No. 14; p. 1477-1532
Korah, V. (1996) Technology transfer agreements and the EC competition rules. Oxford: Clarendon press
Marković, S., Popović, D. (2013) Pravo intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Marković, S. (1997) Patentno pravo. Sarajevo
Miljković, V.S.A. (2017) On (un) enforceability of restrictive clauses in patent license agreement. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 3. str. 637-644
Orstavik, I. (2005) Technology transfer agreements: grantbacks and no challenge clauses in the new EC technology transfer regulation. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 36.1.; p. 83-112
Popović, D. (2012) Isključiva prava intelektualne svojine. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Popović, D.V. (2015) Ugovor o licenci - prilog javnoj raspravi o Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 53; br. 4-6; str. 393-411
Šogorov, S., Arsić, Z. (2017) Ugovori trgovinskog prava. Novi Sad
Taylor, C.C. (1993) No-challenge termination clauses: Incorporating innovation policy and risk allocation into patent licensing law. Indiana Law Journal, vol. 69; issue 1; p. 215-253
Vasiljević, M. (2012) Trgovinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu