Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
Pravo - teorija i praksa
2013, vol. 30, br. 7-9, str. 60-74
jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/11/2013
Pravni režim odgovornosti kupca prema Bečkoj konvenciji i zakonu o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine
Sveučilište/Univerzitet 'VITEZ', Fakultet pravnih nauka, Travnik, Federacija BiH

e-adresa: emir.sudzuka@unvi.edu.ba

Sažetak

Ugovor o prodaji je najvažniji i najčešće zaključivan ugovor u domaćoj i međunarodnoj razmjeni dobara. Na osnovu zaključenog ugovora o prodaji ugovorne strane imaju određena prava i obaveze. Shodno tome, prodavac mora isporučiti robu, predati dokumenta koja se na robu odnose i prenijeti svojinu na robi, a kupac mora isplatiti cijenu i preuzeti isporuku. I prodavac i kupac odgovaraju za izvršenje svojih obaveza. Neizvršenje tih obaveza stvara odgovornost dužnika. Ispitivanje pravila kojima je regulisana ugovorna odgovornost je veoma važno, jer kad jedna od ugovornih strana kod ugovora o prodaji povrijedi svoju ugovornu obavezu mogu nastati složeni pravni i ekonomski problemi. Ovaj rad rezultat je proučavanja odredbi Bečke konvencije o ugovorima o međunarodnoj kupoprodaji robe iz 1980. godine i Zakona o obligacionim odnosima BiH koje uređuju odgovornost kupca kod međunarodnog ugovora o prodaji robe. U ovom radu prvenstveno će se odrediti doseg odredbi o spomenutom obliku odgovornosti kupca iz članova 53 do 60 Bečke konvencije, zatim uvjeti postojanja te odgovornosti, kao i iznimke od odgovornosti predviđenih Konvencijom. Ova rješenja će, zatim, biti upoređena sa pravilima Zakona o obligacionim odnosima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ključne reči

Reference

*** (1992/1994) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni glasnik SFRJ, br. 2/92, i 13/94
*** (2013) Bečka konvencije, (2013, Jul 10). Preuzeto sa: http://www.scribd.com/doc/47743192/becka-konvencija-ugovornom-pravu
Bernstein, H., Lookofsky, J. (1997) Understanding the CISG in Europe: A compact guide to the 1980. Dordrecht: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Dizdarević, S. (2007) Uzorci modernih poslovnih ugovora. Sarajevo
Đurović, R. (1979) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija, V izmijenjeno izdanje
Đurović, R. (1976) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Savremena administracija
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd
Kasagić, R. (2008) Međunarodno poslovno pravo. Banja Luka: Ekonomski fakultet
Ognjanović, S., Raičević, V. (2008) Opšte karakteristike ugovora u robnom prometu. Pravo - teorija i praksa, vol. 25, br. 5-6, str. 12-22
Popović, V., Vukadinović, R. (2010) Međunarodno poslovno pravo - posebni deo. Banja Luka: Pravni fakultet
Popović, V.G., Vukadinović, R.D. (2007) Međunarodno poslovno pravo - opšti dio. Banja Luka: Univerzitet za poslovne studije
Tamaš, V. (2009) Primena načela pravičnosti u pravnim shvatanjima i odlukama Vrhovnog suda Srbije. Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 11-12, str. 3-14
Trifković, M., Simić, M., Trivun, V. (2005) Poslovno pravo - ugovori, vrijedonosni papiri i pravo konkurencije. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu
Trifković, M. (2009) Međunarodno poslovno pravo. Sarajevo: Ekonomski fakultet