Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 19  
Back povratak na rezultate
Elementi tradicionalnog u dramama Ljubomira Simovića
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
Ključne reči: Ljubomir Simović. Akademik; počasni doktor; univerzitet u Kragujevcu; dramski pisac; jezik; humor; tradicija
Sažetak
U ovom radu se govori o dramskom stvaralaštvu Ljubomira Simovića, akademika i počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu. Pesnik i dramski pisac, Ljubomir Simović u svim svojim delima crpi inspiraciju iz veoma bogate tradicije svog zavičaja, dakle iz užičkog kraja gde je i rođen, prevodeći to u globalnu metaforu, tako da su njegova dramska dela izvođena širom sveta.
Reference
*** (1968) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: SANU, knjiga peta
Arent, H. (1994) Istina i laž u politici. Beograd: Filip Višnjić
Bachman-Medick, D. (2001) Postkolonijalne geografske karte. u: Nova vodeća perspektiva u znanosti o kulturi?, 7. 6
Balibar, E. (2002) Nacija, kultura i građanstvo. Beograd: Službeni list SRJ
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Čajkanović, V. (1985) O magiji i religiji. Beograd: Prosveta
Ćirić, S. (2001) Šibice u džepu. Vreme, Beograd, 8. mart
Ćirić, Ž.L. (1985) Staro Užice u zapisima. Titovo Užice: Narodna biblioteka 'Edvard Kardelj', Uskoković. M. (1978). Usput. Beograd
Đorđević, Č. (1980) Demitologizacija duha i mentaliteta. Savremenik, Beograd, sv.11
Đorđević, Č. (1982) Pesnički vidici Ljubomira Simovića. Beograd: Narodna knjiga
Epštejn, M.N. (1998) Postmodernizam. Beograd: Zepter book world
Flego, G. (1988) Postmoderna nova epoha ili zabluda. u: Linhardt J. [ur.] Postmoderna - nova epoha ili zabluda, Zagreb: Naprijed
Frajnd, M. (1987) Istorijska drama 20. veka. Beograd: Nolit, knjiga 1
Frejzer, Dž. (1992) Zlatna grana. Zemun: Alfa
Garašanin, I. (1991) Načertanije Ilije Garašanina - program spoljašnje i nacionalne politike Srbije na koncu 1844. godine. Beograd: Kaz-Grafik
Habermas, J. (2002) Građanstvo i nacionalni identitet - neka razmišljanja o budućnosti Evrope. u: Divjak Slobodan [ur.] Nacija, kultura, građanstvo, Beograd: Službeni list Srbije
Hamović, D. (1996) Ljubomir Simović ili angažman naročite vrste. Kraljevo: Povelja
Hristić, J. (1992) Pozorišni referati. Beograd: Nolit
Ilić, V. (1993) Tradicija. u: Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija
Isaija (1989) Nagrade Gospodnje, Biblija. Novi Sad: Dobra vest
Jameson, F. (1992) The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World system. Blomington-Indianapolis: Indiana University Press
Jerotić, V. (1994) Psihološko i religiozno biće čoveka. Novi Sad: Beseda
Jevtić, M. (1999) Četiri večeri sa Ljubomirom Simovićem. Užice: Art
Jovančićević, S. (1992) Međuratna užička periodika. u: Istorija Užica, Beograd: Institut za savremenu istoriju
Kecmanović, D. (2003) Nacionalizam i demokratija. Politika, Beograd, 27. novembar
Koljević, N. (1995) Otadžbinske teme, Književnost, kultura i politika. Beograd: Export Public
Langer, S.K. (1967) Filozofija u novom ključu. Beograd: Prosveta
Magarašević, M. (1980) Aveti boga Marsa. Savremenik, Beograd, 11
Maretić, T. (1966) Naša narodna epika. Beograd: Nolit
Marjanović, P. (2000) Srpski dramski pisci 20. veka. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU
Marjanović, P. (2005) Mala istorija srpskog pozorišta - XIII-XXI vek. Novi Sad: Muzej pozorišne umetnosti Vojvodine, Budućnost
Marjanović, P. (2002-2003) Neostvariv mitski san u drami savremene osećajnosti. Teatron, vol. 27-28, br. 121-122, str. 23-36
Marković, O. (2005) Putujuće pozorište Simović, izložba i katalog. Beograd: Muzej pozorišne umetnosti Srbije
Marković, Z. (1995) Reka Đetinja. Užice: Naučno-istraživački centar
Marks, K., Engels, F. (1978) Glavni radovi Marxa i Engelsa. Zagreb: Stvarnost
Meletinski, E.M. (1984) Poetika mita. Beograd: Nolit
Milovanović, K. (1994) Rečnik simbola. Beograd: Narodno delo
Misailović, I. (1984) O poreklu naziva u užičkom kraju. Užički zbornik, br. 13
Misailović, I. (1987) Zavičajni toponimi kao metafizički znak u poeziji Ljubomira Simovića. Međaj, Titovo Užice, br. 13-14
Misailović, M. (2000) Kreativna dramaturgija. Novi Sad: Sterijino pozorje, prva knjiga
Misailović, M. (1993) Antologija užičkog duha - od kneza Miloša do danas. Užice: Spomen obeležje 'Kadinjača'
Nikolić, V. (1998) Mikrotoponimija manastira Uvac. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, (1): 149-181
Nikolić, V. (1982) Psiholingvistički i mikrosociolingvistički osvrt na drame Ljubomira Simovića. Savremenik, Beograd, sv.10, knj. XLI, str. 302-312
Nilsen, K. (2002) Kulturni nacionalizam, ni etnički, ni građanski. u: Nacija, kultura, građanstvo, Beograd: Službeni list
Pavić, M. (1991) Istorija srpske književnosti predromantizma. Beograd: Dosije
Pešikan-Ljuštanović, L.Ž. (1987) Transpozicija usmene balade u Simovićevoj Hasanaginici. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 2, 87-105
Selenić, S. (1977) Antologija savremene srpske drame. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ, Predgovor
Simović, Lj. (1971) Šlemovi. Beograd, itd: Prosveta
Simović, Lj. (1972) Uoči trećih petlova. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Simović, Lj. (1976) Subota. Beograd, itd: Prosveta
Simović, Lj. (1980) Vidik na dve vode. Beograd: Nolit
Simović, Lj. (1998) Ljuska od jajeta. Beograd: Stubovi kulture
Simović, Lj. (1983) Istočnice. Beograd: Književne novine
Simović, Lj. (1985) Hleb i so. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Simović, Lj. (1990) Gornji grad. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Simović, Lj. (1994) Galop na puževima. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Simović, Lj. (1996) Užice sa vranama. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Simović, Lj. (2002) Vesti, Užice, 16. mart
Simović, L. (2002-2003) Uvod u čitanje novog Boja na Kosovu. Teatron, vol. 27-28, br. 121-122, str. 150-188
Simović, L. (1992) Igla i konac. Beograd: Srpska književna zadruga
Simović, L. (1991) Kovačnica na Čakovini. Niš: Gradina
Simović, L. (1998) Snevnik. Beograd: Stubovi kulture
Simović, L. (1980) Izabrane pesme - (1953-1979). Beograd: Slovo ljubve
Simović, L. (1964) Poslednja zemlja. Beograd: Prosveta
Simović, L. (1971) Slovenske elegije - (1953-1959). Beograd: Prosveta
Simović, L. (1991) Drame. Beograd: SKZ
Simović, L. (2003) Boj na Kosovu. Beograd: Stubovi kulture
Simović, L. (2002-2003) Boj na Kosovu. Teatron, vol. 27-28, br. 121-122, str. 150-188
Simović, L. (1991) Boj na Kosovu. Beograd: Srpska književna zadruga / SKZ
Skok, P. (1983) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: JAZU, Knjiga treća
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Srejović, D., Cermanović-Kuzmanović, A. (1987) Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga
Stamenković, V. (1974) O Hasanaginici, današnjoj generaciji. Scena, časopis za pozorišnu umetnost, Novi Sad, br. 6, 128-134
Stamenković, V. (1987) Dramski pesnik i tajna života. Medjaj, 8(13-14): 71-86
Šuvaković, M. (1990) Sa malim zakašnjenjem. Niš: Gradina, april, br. 4
Šuvaković, M. (1995) Postmoderna. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
Vencel, Ž.P. (1990) Politika, Beograd, nedelja, 4. novembra
Vitošević, D. (1983) Istočnice - pesničke, a ne 'političke'. Savremenik, 58(8-9): 217-221
Vrbavac, J. (2000) Mit u dramama Ljubomira Simovića. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU, magistarski rad
Vrbavac, J. (2002-2003) Čudo u Šarganu ili simulacija boga. Teatron, vol. 27-28, br. 121-122, str. 37-52
Zorić, P. (1980) Ljubomir Simović - pesnik groteskne vizije. Savremenik, 52(11): 335-336
Živković, N. (1981) Užice 1862. Titovo Užice: Samoupravna interesna zajednica kulture Titovo Užice
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2014.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Užice (2003)
Geoestetski problem učitavanja drama Ljubomira Simovića
Popović Branko

Reči (2019)
"Sklavko" ili Slavoč, Užica ili Užice?
Veljković Žarko B.

Zb Filoz fak Priština (2015)
Toponimi s osnovom baz-
Nikić Biljana V.

prikaži sve [162]