Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 121  
Back povratak na rezultate
2021, br. 9, str. 271-285
Uticaj škole kao planskog agensa socijalizacije na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek dramskih umetnosti
Ključne reči: obrazovna politika; škola; pozorište; interesovanje učenika srednjih škola za pozorište; sadržaj socijalizacije
Sažetak
U ovom radu se bavimo utvrđivanjem da li škola kao planski agens socijalizacije utiče na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište. Školu smo posmatrali kroz prizmu teorije socijalizacije, jer je socijalizacijska funkcija obrazovanja jedna od najznačajnijih za društvo i zato se škola smatra jednim od najvažnijih agensa, odnosno prenosioca sadržaja socijalizacije. Sprovedeno multidiscilplinarno istraživanje obuhvatalo je najpre analizu sadržaja strateških, zakonskih i podzakonskih akata u oblasti obrazovanja, što je imalo za cilj da utvrdi da li i u kojoj meri država propisuje pozorište kao poželjan sadržaj socijalizacije. S obzirom da je istraživanje sprovedeno tokom 2015. godine, te su do sada pomenuta dokumenta u manjoj ili većoj meri menjana, iz tih razloga, a za potrebe ovog rada urađena je komparativna analiza. Da bismo došli do uvida da li i na koji način škola prenosi propisani sadržaj koji se odnosi na pozorište, sprovedena je anketa pomoću formalizovanog (standardizovanog) pismenog upitnika i obavljeni su individualni strukturirani intervjui sa zaposlenima u školama u kojima je sprovedena anketa. Anketirano je ukupno 648 učenika novosadskih srednjih škola. Polazimo od pretpostavke da, onoliko koliko je pozorište značajno državi, tačnije 'vladajućim snagama', toliko će pozorište biti propisano kao poželjno u ukupnom obrazovnom sadržaju socijalizacije u okviru javne praktične politike u obrazovanju. U skladu sa obrazovnom politikom, u zadatoj meri će škola prenositi propisanu količinu sadržaja koja se odnosi na pozorište. Rezultati ovog istraživanja dokazuju da je stepen zastupljenosti pozorišta u obrazovnom sadržaju socijalizacije izuzetno nizak, što dovodi do toga da škola kao planski agens socijalizacije ima beznačajan uticaj na formiranje i razvoj interesovanja učenika srednjih škola za pozorište.
Reference
*** (2013-2020) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Sl. glasnik RS, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 -dr. zakon i 6/2020
*** (1990-2002) Pravilnik o nastavnom planu i programu za gimnaziju. Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik, broj 5/90 i 'Prosvetni glasnik' br: 3/91; 3/92; 17/93; 2/94; 2/95; 8/95; 23/97; 2/02
*** (2020) Pravilnik o planu i program nastave i učenja za gimnaziju. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, Godina LXIX - Broj 4, Beograd, 2. jun
*** (2015-2016) Pravilnik o izmenama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama. Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3/2015 od 07. 05. 2015. godine, stupio je na snagu 15. 05. 2015, a primenjuje se od školske 2015/2016
*** (2020) Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama. Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 15
*** (2012/2013) Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija. Sl. Glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10/2012 i 1/2013 -ispr
*** (2012/2020) Pravilnik o nastavnom planu i programu srednjeg stručnog obrazovanja u području rada ekonomija, pravo i administracija. 10/2012-758, 1/2013-1 (ispravka), 15/2015-1, 4/2019-16, 2/2020-30
*** (2012) Pravilnik o nastavnom planu i programu opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 6
*** (2013) Pravilnik o opštim standardima postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja u delu opšteobrazovnih predmeta. Službeni glasnik RS, br. 117/2013 od 30. 12. 2013. godine
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, broj 107
*** (2021) Predlog strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u RS do 2030. godine. http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/02/1-SROVRS-2030_MASTER_0402_V1.pdf
*** (2009-2015) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 -autentično tumačenje i 68/2015
*** (2017-2020) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018 -dr. zakon, 10/2019, 27/2018 -dr. zakon i 6/2020
*** (2013) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik RS, br. 55
Dragin, D. (2017) Planski agensi socijalizacije - škola, pozorište i mediji i njihov uticaj na razvoj interesovanja učenika srednje škole za pozorište. Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, doktorska disertacija, http://eteze.arts.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/222/Doktorska%20disertacija%20-%20Du%C5%A1ica%20 Dragin%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Dragin, D. (2016) Interesovanja - preduslov razvoja umetničke publike. Zbornik radova Akademije umetnosti, br. 4, str. 193-205
Đermanov, J. (2005) Vaspitanje interesovanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Erikson, E.H. (1976) Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: NIP 'Pobjeda'
Gajić, O. (1999) Umetnost - moja izabrana stvarnost - determinante umetničkih interesovanja mladih. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Golubović, Z. (1981) Porodica kao ljudska zajednica. Zagreb: Naprijed
Haralambos, M., Holborn, M. (2002) Sociologija - teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing
Havelka, N.N. (1995) Vrednosne orijentacije učenika i njihova očekivanja od budućeg zanimanja. Psihološka istraživanja, br. 7, 89-125
Kostović, S.A. (1990) Nastavnik kao faktor socijalizacije učenika završnih razreda osnovne škole. Beograd: Filozofski fakultet, magistarska teza
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Pantić, D. (1980) Priroda interesovanja I deo. Beograd: BIGZ
Ristić, I.J., Škorc, B.P. (2013) Struktura interesovanja za različite umetničke discipline kod srednjoškolaca. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 45, br. 1, str. 185-202
Rot, N. (2010) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike
Trebješanin, Ž., Lalović, Z. (2011) Pojedinac u grupi. Podgorica: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZbAkU2109271D
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka