Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 9 od 21  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2013, vol. 61, br. 5-6, str. 354-363
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/10/2013
doi: 10.5937/ekopre1306354M
Konkurencija na tržištu osiguranja u regionu bivše Jugoslavije
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
cTriglav osiguranje, a.d.o., Belgrade

Sažetak

Konkurencija je suština uspeha [20], upućuje Majkl Porter, vodeći naučnik u domenu strategije kompanija i konkurentnosti. Konkurencija po Porteru određuje ispravnost aktivnosti koje preduzima konkretna kompanija, a koje uključuju inovacije, kulturu ili primene u praksi. Analiza konkurencije i konkurentske pozicije ključna je za tržišni uspeh svakog osiguravajućeg i reosiguravajućeg društva. U radu se fokusiramo na analizu konkurencije na tržištima osiguranja u zemljama regiona bivše Jugoslavije. Osnovni zaključak je da bez unapređenja konkurentske prednosti, vođene unapređenjima u produktivnosti, inovacijama i troškovima, društva za osiguranje neće moći ostvarivati uspešno poslovanje u budućnosti. Unapređenje konkurencije nije samo u interesu pojedinačnih osiguravajućih društava već tržišta u celini, a time i osiguranika, s obzirom da unapređenje konkurencije donosi unapređen kvalitet usluga i niže premije osiguranja.

Ključne reči

Reference

Bain, J.S. (1951) Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936-1940. Quarterly Journal of Economics, 65(3): 293
Bajtelsmit, V.L., Bouzouita, R. (1998) Market Structure and Performance in Private Passenger Automobile Insurance. Journal of Risk and Insurance, 65(3): 503
Chidambaran, N.K., Pugel, T.A., Saunders, A. (1997) An Investigation of the Performance of the U.S. Property-Liability Insurance Industry. Journal of Risk and Insurance, 64(2): 371
Croatian Insurance Bureau Publications. http:// www.huo.hr/eng/publications/50
Fan, I., Seiler, T., Straib, D. (2012) World insurance iG 2011: Non-life ready for take-off (Sigma No 3). Zurich: Swiss Re
Hall, M., Tideman, N. (1967) Measures of Concentration. Journal of the American Statistical Association, 62(317): 162
Insurance Agency of B&H Statistics of insurance market in Bosnia and Herzegovina. Retrieved from http://www.azobih.gov.ba/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=71
Insurance Supervision Agency of Macedonia Statistics of insurance market in Macedonia. Retrieved from http://www.aso.mk/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=6&Itemid=72&lang=en
Insurance Supervision Agency of Montenegro Statistics of insurance market in Montenegro. Retrieved from http://www.ano.me/en/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:&Itemid=69
Insurance supervision Agency of Slovenia Statistics of insurance market in Slovenia. Retrieved from http://www.a-zn.si/Eng/ Default.aspx?id=2
Kwoka, J.E. (1979) The Effect of Market Share Distribution on Industry Performance. Review of Economics and Statistics, 61(1): 101
Ma, Y., Pope, N. (2003) Determinants of International Insurers' Participation in Foreign Non-Life Markets. Journal of Risk & Insurance, 70(2): 235-248
Marović, B., Njegomir, V. (2011) Integracioni procesi - globalni i regionalni aspekt. u: Zbornik radova 22. susret osiguravača i reosiguravača, Sarajevo
National Bank of Serbia Insurance supervision. http://www.nbs.rs/internet/english/60/index.html
National Insurance Bureau of Macedonia Statistics. Retrieved from http://www.unet.com.mk/nib/indexen.htm
Njegomir, V. (2010) Empirijska analiza uticaja finansijske krize na sektor osiguranja u regionu. Osiguranje, Zagreb, vol. 50, br. 5, str. 32-47
Njegomir, V. (2011) Osiguranje. Novi Sad: Ortomedics book
Njegomir, V., Marović, B., Maksimović, R. (2010) The economic crisis and the insurance industry: The evidence from the ex-Yugoslavia region. Ekonomski anali, vol. 55, br. 185, str. 129-162
Pope, N., Ma, Y. (2008) The market structure-performance relationship in the international insurance sector. Journal of Risk and Insurance, 75, 947-966
Porter, M.E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: The Free Press
Slovenian Insurance Association Statistical data. Retrieved from