Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Poslovna ekonomija
2017, vol. 11, br. 2, str. 73-89
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/poseko12-14622


Komparativna analiza efikasnosti javnog sektora Republike Srbije i tranzicionih zemalja
aRepublički zavod za sudska veštačenja
bUniverzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: lovreliman@yahoo.com, jelena.jotic@educons.edu.rs

Sažetak

Tranzicioni procesi koji su zahvatili zemlje Centralne i Istočne Evrope doveli su do recesije i rasta nezaposlenosti. Svetska finansijska kriza je aktuelizovala problem prezaduženosti tranzicionih i posttranzicionih zemalja. Ovi procesi nisu zaobišli ni zemlje u regionu, pa ni Republiku Srbiju. Visok nivo javne potrošnje i nereformisan javni sektor Republike Srbije su doveli do konstantnih budžetskih deficita, krize javnog sektora i nestabilnosti sistema javnih finansija. Analizom efikasnosti i poređenjem javnih sektora tranzicionih zemalja i Republike Srbije, utvrđuju se nivoi efikasnosti, izvori neefikasnosti i potreba za državnom intervencijom. Primenjena metoda analize je relativnog karaktera i meri širi socioekonomski uticaj javnog sektora, kao i uticaj nivoa rasta javnih rashoda na performanse i efikasnost javnog sektora. Rezultati istraživanja ukazuju da neefikasnost javnog sektora tranzicionih zemalja pokazuje da je moguće ostvariti sadašnji nivo i kvalitet javnih usluga i sa manjom javnom potrošnjom u proseku za 20%, što je dovoljno da se eliminišu budžetski deficiti. Zemlje sa manjim javnim sektorom su u tranziciji postigle veću efikasnost. Dobijene rezultate je potrebno tumačiti sa dozom opreza, pošto se javni sektori i sistemi javnih finansija razlikuju od zemlje do zemlje. Nedostaci nacionalnih statistika uslovljavaju aproksimacije pojedinih kategorija javnih rashoda.

Ključne reči

Reference

*** (2011) The World Bank railway reform in South East Europe and Turkey: On the right track?
*** World economic outlook databases. data retrived from http://www.imf.org
*** Global competitiveness report. data retrived from http://reports.weforum.org
Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2003) Public sector efficiency: An international comparison. u: ECB Working Paper No. 242, Frankfurt: European Central Bank
Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V. (2006) Public sector efficiency: Evidence for new EU member states and emerging markets. u: ECB Working Paper No. 581, Frankfurt: European Central Bank
Afonso, A., Romero-Barrutieta, A., Monsalve, E. (2013) Public Sector Efficiency: Evidence for Latin America. u: Inter-American Development Bank Discussion Paper No. IDB-DP-279
Dimitrijević, B.S., Đaković, V.Đ., Anđelić, G.B., Glišović, N.S. (2016) Sunčeve pege i berzanska tržišta - empirijski dokazi međuzavisnosti u zemljama u tranziciji. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 1, str. 1-24
Filipović, S., Raspopović, N., Tošković, J. (2015) Correlation between reforms and foreign debt in transition countries. Industrija, vol. 43, br. 1, str. 175-191
Filipović, S., Miljković, M. (2014) Transition economies during global economic crisis: A difference in differences approach. Industrija, vol. 42, br. 3, str. 23-39
Fond za razvoj ekonomske nauke Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji. različiti brojevi
Gruber, J. (2010) Public finance and public policy. New York: Worth Publishers
Hindriks, J., Myles, G. (2004) Intermediate Public Economics. Cambridge: The MIT Press
IMF (2001) Government finance statistics manual. Washington
Lovre, I.K., Jotić, J.V. (2016) Analiza efikasnosti javnog sektora Republike Srbije u komparaciji sa državama Evropske unije. Poslovna ekonomija, vol. 10, br. 1, str. 100-116
Luković, S., Grbić, S. (2014) Testiranje povezanosti državnih prihoda i državnih rashoda u Srbiji. Ekonomske teme, Niš, 52 (2)
Ministarstvo finansija i privrede RS (2014) Bilten javnih finansija, Beograd, različita izdanja
Rejnhart, K., Rogof, K. (2011) Ovog puta je drugačije. Beograd: Službeni glasnik
Sigma (2009) Sustainability of civil service reforms in Central and Eastern Europe five years after EU accession. Paris: OECD, Sigma paper no. 44
Stiglic, E.Dž. (2008) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Tanzi, V. (2005) The economic role of the state in the 21st century. Cato journal, 25, 3
Walker, R.M., Boyne, G.A., Brewer, G.A. (2014) Introduction. u: Walker, Richard M.; Boyne, George A.; Brewer, Gene A.; Walker, Richard M.; Boyne, George A.; Brewer, Gene A. [ur.] Public Management and Performance, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 1-33