Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2015, vol. 61, br. 2, str. 39-53
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1502039W


Korišćenje instrumenata menadžmenta za unapređenje lanca vrednosti preduzeća u cilju povećanja njihove konkurentnosti
The Cracow University of Economics, Poland

e-adresa: walasj@uek.krakow.pl

Sažetak

Cilj rada je da predstavi faze realizovane u procesu unapređenja lanca vrednosti preduzeća i karakteristike osnovnih instrumenata koji se koriste za pretraživanje uputstva za poboljšanje efikasnosti lanca vrednosti preduzeća u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu. Sprovedena analiza literature omogućila je objašnjenje koncepta lanca vrednosti. Osim toga, naveden je obim radnji preduzetih u metodologiji poboljšanja lanca vrednosti i predstavljena je klasifikacija koncepata i metoda za poboljšanje lanca vrednosti preduzeća. Sintetičke karakteristike odabranih menadžment alata koji se mogu koristiti za poboljšanje lanca vrednosti preduzeća, kao što su QFD metoda, analiza vrednosti, stream mapiranje vrednosti, ABC metoda, benčmarking, autsorsing, Lean Management, BSC, imaju posebno mesto u radu.

Ključne reči

lanac vrednosti; QFD; analiza vrednosti; stream mapiranje vrednosti; ABC; benčmarking; autsorsing; Lean Management; TQM; BSC

Reference

Akao, Y. (1972) New product development and quality assurance: Quality deployment system. Standardization and Quality Control, 25 (4), pp. 9-14
Aurik, J., Jonk, G., Willen, R. (2003) Rebuilding the corporate genome: Unlocking the real value of your business. New Jersey: John Wiley & Sons
Bartusik, K. (2000) Lean Management: Współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwa. Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, No. 544, pp. 95-106
Błoński, M., Kondracki, K., red. (2004) Zarządzanie na przełomie wieków. Warszawa: Hays Personnel
Bogan, Ch.E., English, M.J. (2006) Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk: Wykorzystuj pomysły najlepszych firm. Gliwice: Helion
Brzóska, J., Karbownik, A., Kruczek, M., Szmal, A., Żebrucki, Z. (2012) Strategiczna karta wyników w teorii i praktyce. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej
Cooper, R. (2011) The rise of activity-based costing - part two: what is an activity-based system. Journal of Cost Management, 2 (2), pp. 41-48
Czakon, W. (2003) Operacyjne rozwinięcia koncepcji łańcucha wartości. Przegląd Organizacji, 9, s. 30-33
Czakon, W. (2005) Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Czerska, J. (2009) Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa: Difin
De, V.G., Wang, C.L. (2006) Development of outsourcing theory and practice: A taxonomy of outsourcing generations. u: Kehal W., Singh V.P. [ur.] Outsourcing and Offshoring in the XXIst Century: A Socio-economic Perspective, London: Idea Group Publishing
Dew, J. (2003) The seven deadly sins of quality management. Quality Progress, 36(9), pp. 59-65
Drucker, P. (1976) Skuteczne zarządzanie: Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo PWN
Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE
Grant, R.M. (2011) Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business
Hamrol, A., Mantura, W. (2004) Zarządzanie jakością: Teoria i praktyka. Warszawa: WN PWN
Hauser, J., Clausing, D. (1988) House of Quality. Harvard Business Review, pp. 3-13. May-; June
Hazell, M., Morrow, M. (1992) Performance measurement and benchmarking. Management Accounting, 70 (11), pp. 44-45
Hellsten, U., Klefsjö, B. (2000) TQM as a management system consisting of values, techniques and tools. TQM Magazine, 12(4): 238-244
Hewitt, F., Robinson, S., Bennett, D. (1996) Modelling and benchmarking business processes: the supply‐line example. Benchmarking for Quality Management & Technology, 3(2): 4-14
Kaplan, R.S., Cooper, R. (2002) Zarządzanie kosztami i efektywnością. Kraków: Oficyna Ekonomiczna
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (1992) The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79
Kaplan, R.S., Atkinson, A.A. (1998) Advanced management accounting. New Jersey: Prentice-Hall
Karloef, R.S., Oestblom, D.P. (1995) Benchmarking, równaj do najlepszych. Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca
Kasiewicz, Z. (2005) Badanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo SGH
Krstić, B., Jovanović, S., Kahrović, E. (2012) Process-oriented enterprise management as a determinant of organizational behavior in contemporary business terms. Actual Problems of Economics, 11 (137), pp. 369-380
Levy, D.L. (1997) Lean production in an international supply chain. Sloan Management Review, Winter
Lichtarski, J., red. (1997) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Lowe, A.J., Ridgway, K. (2000) Quality function deployment. Sheffield: University of Sheffield
Martyniak, Z. (1997) Organizacja i zarządzanie: 15 efektywnych metod. Kraków-Kluczbork: Antykwa
McAdam, R. (2001) Fragmenting the function‐process interface. Benchmarking: An International Journal, 8(4): 332-349
Miles, L.D. (1972) Techniques of value analysis and engineering. New York: McGraw-Hill
Morgan, J. (2003) Value analysis makes a comeback. Purchasing Magazine, on line, 20 November
Niemczyk, J. (2006) Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Nita, B. (2008) Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer
Nogalski, B. (2010) Lean management. u: Czerska M., Szpitter A. [ur.] Koncepcje zarządzania, Warszawa: C. H. Beck
Obora, H. (2000) QFD: Metoda zaawansowanego planowania jakości. Kraków: ZN AE, No. 534
Porter, M.E. (2006) Przewaga konkurencyjna: Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Gliwice: Wydawnictwo Helion
Pulat, B. M. (1994) Process Improvements through Benchmarking. TQM Magazine, 6(2): 37-40
Rokita, J. (2005) Zarządzanie strategiczne, tworzenie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE
Rother, M., Shook, J. (1999) Learning to see-value stream mapping to create value and eliminate mud. Massachusetts: Lean Enterprise Institute
Schary, P.B., Skjott-Larsen, T. (2002) Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. Warszawa: WN PWN
Śliwczyński, B. (2011) Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Stabryła, A. (2007) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa-Kraków: WN PWN
Stadelmann, M., Lux, W. (1995) Hot Topics oder kalter Kaffee?: Aktuelle Management-Philosophien kritisch betrachtet. Management Zeitschrift, 3, 32-35
Strumiłło, J. (2010) Koncepcja TQM. u: Czerska M., Szpitter A. [ur.] Koncepcje zarządzania, Warszawa: C. H. Beck
Szymonik, A., red. (2013) Zarzadzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin
Tarasiewicz, R. (2014) Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
Tölösi, P., Lajtha, G. (2000) Toward improved benchmarking indicators. Telecommunications Policy, 24(4): 347-357
Trocki, M. (2001) Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2
Walas-Trębacz, J. (2015) Projektowanie systemów zarządzania kryzysowego. u: Stabryła A. [ur.] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa: C. H. Beck
Wawak, S. (2012) Analiza wartości. Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index. php/Analiza_wartości (5.02.2015)
Womack, J.P., Jones, D.T. (1994) From lean production to lean enterprise. Harvard Business Review, (March-April): 93-102
Zabawa, J., Krawczyk, R. (2006) Benchmarking procesów biznesowych w bankowości. Bank i Kredyt, 1
Zimniewicz, K. (1999) Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE