Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 3 od 32  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 1, str. 305-310
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 13/04/2017
doi: 10.5937/gufv1701305M
Relacije koordinacije sa situaciono-motoričkim varijablama fudbalera razredne nastave
aUniverzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
bTehnička škola u Knjaževcu

Sažetak

Istraživanje je izvršeno sa ciljem utvrđivanja relacija koordinacije sa situaciono-motoričkim varijablama fudbalera učenika razredne nastave. Uzorak ispitanika činilo je 28 ispitanika - mladih fudbalera, učenika razredne nastave u Nišu, starosti 10-11 godina, muškog pola. Primenjen je sistem od četiri testa motoričke koordinacije i tri testa za procenu situaciono-motoričkih sposobnosti mladih fudbalera. Za procenu motoričke koordinacije primenjene su sledeće varijable: okretnost na tlu, okretnost u vazduhu, poligon natraške i koordinacija sa palicom; za procenu situaciono-motoričkih sposobnosti: brzo vođenje fudbalske lopte na 20m, snaga udarca fudbalske lopte nogom iz zaleta i snage udarca fudbalske lopte glavom iz zaleta. Osim osnovnih statističkih parametara, za obradu podataka primenjena je kanonička korelaciona analiza. Zaključeno je da efikasno izvršavanje zadataka u fudbalu, s obzirom na preovladavanje aktivnosti koordinacije, zavisi u velikoj meri od situaciono-motoričkih sposobnosti mladih fudbalera. Na osnovu veličine koeficijenta korelacije, onog iz prostora motoričke koordinacije i onog iz prostora situaciono-motoričkih sposobnosti, koji iznosi .74, može se tvrditi da postoji visok nivo povezanosti oba sistema, što potvrđuje i postotak zajedničke varijanse od 53%. S obzirom na veličinu koeficijenta kanoničke korelacije i zajedničke varijanse, može se izvesti zaključak da će situaciono-motoričke sposobnosti mladih fudbalera u velikoj meri zavisiti od njihove motoričke koordinacije.

Ključne reči

kanonička korelaciona analiza; mladi fudbaleri; motorička koordinacija; situaciono-motoričke sposobnosti

Reference

Bompa, T. (2006) Teorija i metodologija treninga. Zagreb: Gopal
Dujmović, P. (2000) Škola fudbala. Zagreb: Zagrebački nogometni savez
Hošek, A.V. (1976) Struktura koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 6, br. 1-2, str. 151-192
Jerković, S. (1986) Relacije između antropometrijskih, dinamometrijskih i situaciono-motoričkih dimenzija i uspeha u nogometnoj igri. Zagreb: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Jerković, S., Barišić, I. (1997) Rezultati dijagnoze motoričkih sposobnosti fudbalera. Zbornik radova, Fakultet fizičke kulture i sporta, Zagreb
Malacko, J., Rađo, I. (2004) Tehnologija sporta i tehnologija sportskog treninga. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Malacko, J. (1982) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Beograd: Sportska knjiga
Metikoš, D., Milanović, D., Prot, F., Jukić, I., Marković, G. (2003) Teorijske i metodičke osnove razvoja koordinacije. Zagreb: Zagrebački sportski savez
Petrić, D. (1981) Relacije nekih motoričkih dimenzija i uspeha u igranju fudbala kod omladinaca. Kineziologija, 9-20); 12, 1-2
Pršir, S. (2002) Motorički i kombinovani testovi fudbalera. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Kineziološki fakultet, Magistarski rad
Radosav, R. (2002) Rad sa mladima u fudbalu. Savremeni sport. Zbornik radova, Fakultet fizičke kulture i sporta, Banja Luka