Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 2, str. 287-298
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
Razumevanje pojmova u znakovnom jeziku i govoru kod gluve i nagluve dece osnovnoškolskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresa: 21tamarak@gmail.com, ndimic@open.telekom.rs, ljubicaisakovic07@gmail.com

Projekat

Uticaj kohlearne implantacije na edukaciju gluvih i nagluvih osoba (MPNTR - 179055)

Sažetak

Znakovni jezik je prirodno sredstvo izražavanja gluve dece. Prilikom komunikacije sa gluvim detetom treba koristiti govor koji se prati gestom sve dok dete ne nauči govornu reč i shvati njeno značenje. Gluvo dete istovremeno uči da izgovara reči i samo značenje te reči, odnosno i reč i pojam koji je tom rečju označen. Cilj istraživanja bio je ispitivanje stepena usvojenosti znakovnog i govornog jezičkog izraza kod gluve i nagluve dece osnovnoškolskog uzrasta i razumevanje pojmova u okviru leksičke oblasti Porodica. Uzorak je činilo 91 gluvo i nagluvo dete osnovnoškolskog uzrasta. U istraživanju je korišćena lista stimulans reči u okviru leksičke oblasti Porodica. Dobijeni rezultati ukazuju na to da uzrast i ocena iz maternjeg jezika utiču na razumevanje pojmova. Karakteristično je da učenici mlađeg školskog uzrasta poznavanje određenih pojmova pokazuju samo u znakovnom jeziku. Gluvi i nagluvi učenici pravili su specifične greške u čitanju i prepoznavanju i razumevanju određenih pojmova. U razvijanju rečnika gluve i nagluve dece i formiranju pojmova neophodno je izvoditi leksičke i semantičke vežbe u znakovnom i usmenom obliku ili njihovo kombinovanje.

Ključne reči

Reference

Anderson, D. (2002) The MacArthur Communicative Development Inventory: Normative Data for American Sign Language. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7(2): 83-106
de Villiers, P.A., Pomerantz, S.B. (1992) Hearing-impaired students learning new words from written context. Applied Psycholinguistics, 13(04): 409
Dimić, N.D. (2002) Metodika artikulacije. Beograd: Defektološki fakultet
Dimić, N.D. (1997) Specifičnosti u čitanju dece oštećenog sluha. Beograd: Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Emmorey, K. (2007) The psycholinguistics of signed and spoken languages: how biology affects processing. u: Oxford Handbooks Online, Oxford: Oxford University Press
Fenson, L., Dale, P.S., Reznick, J. S., Bates, E., Thal, D.J., Pethick, S.J., Tomasello, M., Mervis, C.B., Stiles, J. (1994) Variability in Early Communicative Development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(5): i
Grupa autora (1999) Defektološki leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Hoff, E. (2005) Language development. Wadsworth: Thomson Learning
Hohenberger, A. (2008) The word in sign language: empirical evidence and theoretical controversies. Linguistics, 46(2): 249-308
Kobašlić, K., Pribanić, Lj. (2010) Receptivni rečnik u odraslih gluhih osoba. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, Vol. 46, No. 2, 34-49
Lane, H., Hoffmeister, R., Bahan, B. (1996) A journey into the deaf-world. San Diego: Down Sign Press
Lazarević, D. (1999) Od spontanih ka naučnim pojmovima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Liddell, S.K. (2003) Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language. New York: Cambridge University Press, str. 355-362
Vigotski, L.S. (1996) Dečja psihologija. u: Sabrana dela, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Woll, B., Ladd, P. (2003) Deaf communities. u: Marschark M., Spencer P.E. [ur.] Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education, New York: Oxford University Press, pp. 151-163
Zindović-Vukadinović, G.R. (1994) Vizuelni jezik medija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI