Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2015, vol. 64, br. 1, str. 55-69
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/NASVAS1501055P


Razumevanje muzičkih pojmova tempo i instrument u trećem razredu osnovne škole
Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresa: vmpetrovic@yahoo.com, vukicnatasa@yahoo.com

Sažetak

U radu se bavimo ispitivanjem kvaliteta znanja, odnosno nivoa usvojenosti pojmova tempo i instrument u nastavi muzičke kulture u trećem razredu osnovne škole. Kvalitet znanja smo definisali kroz različite nivoe razumevanja odabranih pojmova. Osim teorijskih razmatranja opštih pitanja u vezi sa procesom muzičkog obrazovanja u osnovnoj školi, u dostupnoj metodičkoj literaturi, autori se ne bave problemom razvoja pojmova u nastavi muzičke kulture. U ovom smislu se može reći da rad otvara novu oblast istraživanja u metodici muzičke kulture. Takođe, jedan od važnih ciljeva rada je da ukaže na konkretne nastavne postupke koji bi doprineli efikasnijem razvoju muzičkih pojmova. Dobijeni rezultati pokazuju da se znanje većine učenika trećeg razreda u odnosu na pojam tempo (i pojam instrument) nalazi na početnom, pretpojmovnom nivou i na nivou znanja verbalne definicije. Po tome sudeći, nastava muzičke kulture u trećem razredu osnovne škole nedovoljno uvažava ili pak ne prepoznaje osobenu prirodu muzičkog saznavanja i njegovu razvojnu dimenziju u odnosu na druge školske predmete. Razvoj naučnih pojmova u nastavi muzičke kulture počinje od spontanih muzičkih doživljaja, ali je za razumevanje pojmova i njihovu efikasnu primenu neophodno misaono angažovanje učenika i prerada kako zvučnih, pretpojmovnih predstava, tako i teorijskih znanja.

Ključne reči

Reference

*** (2010) Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja za nastavni predmet Muzička kultura. Beograd: Ministarstvo prosvete RS - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
*** (2003) Posebne osnove školskog programa za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
*** (2005-2011) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, Br. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011
Bognar, L., Matijević, M. (2005) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Despić, D. (2005) Muzički instrumenti. Beograd: Univerzitet umetnosti
Ivanović, N. (2007) Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu. Beograd: Zavod za udžbenike
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (1999) Aktivno učenje. Beograd: Institut za Psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ivić, I.D. (1984) Skica za jednu psihologiju osnovnoškolskih udžbenika: razvoj intelektualnih sposobnosti dece i udžbenik. u: Kovač T. [ur.] Psihologija u nastavi, Beograd: Savez društava psihologa Srbije, str. 139-159
Pešić, J., Blagdanić, S., Kartal, V. (2009) Definisanje obrazovnih standarda za predmet Priroda i društvo. u: Komlenović Đ., Malinić D., Gašić-Pavišić S. [ur.] Kvalitet i efikasnost nastave, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 61-72
Rojko, P. (2012) Metodika nastave glazbe: Teorijsko-tematski aspekti. Osijek: Pedagoški fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer
Rosandić, R. (1995) Pedagoška psihologija. Beograd: Učiteljski fakultet
Stanković, E. (2002) Metodički aspekti opažanja i prepoznavanja muzičkih fenomena u opšteobrazovnoj muzičkoj pedagogiji. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, obrazovanje i nauku
Vasiljević, Z.M. (2000) Metodika muzičke pismenosti. Beograd: Akademija
Vigotski, L.S. (1996) Problemi opšte psihologije II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vukićević, N., Stanojević, K. (2014) Likovna umetnost u funkciji tumačenja muzičkih fenomena u nastavi muzičke kulture. u: Kanački V., Pajić S. [ur.] Srpski jezik, književnost, umetnost, Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, str. 189-196