Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 7 od 51  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2017, vol. 65, br. 1, str. 82-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/AnaliPFB1701082D

Creative Commons License 4.0
Pravda i pravo - novi odgovori na staro pitanje
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: gorand@ius.bg.ac.rs

Sažetak

U članku se analizira odnos dva koncepta: koncepta pravednog delanja i koncepta prava. Pri tome se sledi uvid savremenih pravnih filozofa, i to onih s obe strane 'borbene linije' u jurisprudenciji (i pozitivista i jusnaturalista), koji smatraju da je pogrešno da se taj odnos svodi na pitanje da li je nepravedno (ili nemoralno) pravo, to jest da li je važeće pravo ili nije. Ipak, to ne znači da ne postoje nužne ili značajne veze između pravde i prava koje jurisprudencija treba da utvrdi i koje će nam pomoći da bolje razumemo 'naš' pravni sistem i vlastitu socijalnu praksu. Nakon analize dva koncepta, dolazi se do zaključka, prvo, da su dve ključne veze između pravde (pravednog delanja) i prava u tome da je pravo podobno da bude procenjivano kao pravedno ili nepravedno i, drugo, da pravo treba da ostvaruje pravdu. Iz te dve nužne veze proističe da pravo koje ne ostvaruje formalnu pravdu i proceduralnu pravdu, konceptualno gledano, ne može da bude posmatrano kao tipičan pravni sistem već kao 'defektno' ili izopačeno pravo.

Ključne reči

pravda; pravedno delanje; pravo; formalna 'pravda'; proceduralna pravda

Reference

Aquinas, T. Summa theologica. http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html
Basta, D. (2014) Pravednost kao vrlina (sudije). u: Spaić B. [ur.] Pravo i pravda - Hrestomatija, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Ehrenzweig, A.A. (1965) Psychoanalytical Jurisprudence: A Common Language for Babylon. Columbia Law Review, 65(8): 1331
Finnis, J. (2011) Natural Law and Natural Rights. Oxford: Oxford University Press
Fleischacker, S. (2004) Short history of distributive justice. Cambridge, London: Harvard University Press
Gardner, J. (2000) The Virtue of Justice and the Character of Law. Current Legal Problems, 53(1): 1-30
Gardner, J. (2010) Hart on Legality, Justice, and Morality. u: University of Oxford Legal Research Paper Series 44
Golding, M. (1974) Philosophy of Law. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Green, L. (2008) Positivism and the inseparability of laws and morals. New York University Law Review, 83
Green, L. The Germ of justice.
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd: Pravni fakultet
Hefe, O. (2008) Pravda - Filozofski uvod. Novi Sad: Akademska knjiga
Kramer, M. (2005) Where Law and Morality Meet. Oxford: Oxford University Press
Lyons, D. (1973) On Formal Justice. Cornell Law Review, 3
Nader, L., Starr, J. (1973) 'Is Equity Universal?', Equity in the World's legal Systems: A Comparative Study. Brussels: Établissements Émile Bruylant
Perry, S. (2000) On the relationship between corrective and distributive justice. u: Horder J. [ur.] Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford: Oxford University Press, 4th series
Piaget, J. (1948) The Moral Judgment of the Child. The Free Press
Raphael, D.D. (2001) Concepts of Justice. Oxford: Clarendon Press
Rawls, J. (1995) The concept of justice. Cambridge-London: Belknap Press of Harvard University Press
Raz, J. (1979) The authority of law. Oxford: Oxford University Press
Raz, J. (1980) The concept of legal system. Oxford: Clarendon Press, second ed
Ross, A. (1958) On law and justice. London, itd: Stevens
Sunstein, C.R. (1995) Problems with Rules. California Law Review, 83(4): 953
Vasić, R., Čavoški, K. (2009) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet
Waldron, J. (2003) The primacy of justice. Legal Theory, 9(04):
Walzer, M. (1983) Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. New York-Oxford: Basic Books