Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, br. 1, str. 310-321
Uloga notara u ostavinskom postupku po pozitivnim naslednopravnim propisima Crne Gore
Pravni fakultet UCG, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: osnov uvođenja notara u pravni poredak Crne Gore; priroda ostavinskog postupka; obim prava i obaveza notara u ostavinskom postupku; opravdanost
Sažetak
Reafirmacijom notarijata u okvirima reforme savremenog crnogorskog pravnog sistema Crna Gora priključila se zemljama duge notarske tradicije. Za socijalističke zemlje notarijat nije bio karakterističan, ali su ga sve zemlje u tranziciji u regionu prihvatile i donijele zakone o notarima ili javnim bilježnicima. Značajne funkcije notara kao nezavisnih stručnih i profesionalnih lica sa visokim stepenom javnog povjeranja ogledaju se prvenstveno u zaštiti prava i interesa stranaka, doprinosi ubrzanju pravnog prometa i rasterećenju rada pravosuđa. Zato se notar i javlja kao posrednik između države i pojedinca i ima ulogu 'preventivnog sudije' jer predupređuje nastanak eventualnog spora. Značajan dio nadležnosti sudova prenesen je na notare, što je slučaj sa ostavinskim postupkom kao nespornim postupkom, jer mu je cilj utvtđivanje nespornih činjenica, a ukoliko se one jave, stranke se upućuju na parnicu. Korisnost ovog instituta u vanparničnom pravosuđu, a posebno u ostavinskom postupku, ne može se negirati. Povjeravanje notaru kao sudskom povjereniku vođenje cjelokupnog postupka raspravljanja zaostavštine, uz izvjesna ograničenja, ili samo pojedine radnje, zasnovano je na zakonu ali o tome u konkretnom slučaju odlučuje nadležni sud odnosno, predsjednik suda rukovođen racionalnošću i efikasnošću postupka. Pored tradicionalne uloge notara koja se ispoljava u sastavljanju isprava i vjerodostojno bilježenje pravnih poslova, sastavljanje testamenata, proširuje se primjena i na ona pravna područja koja su do skoro bila u isključivoj nadležnosti sudova, što je slučaj sa ostavinskim postupkom. Savremene tendencije idu u pravcu uspostavljanja novog pravnog režima notara u ostavinskom postupku u smislu da cijeli postupak pređe u nadležnost notara. Pred kreatorima crnogorskog građanskog zakonodavstva, koje je intezivno u procesu harmonizacije sa pravom EU postavlja se zahtjev za usaglašavanjem Zakona o notarima sa kasnije donešenim zakonima koji se odnose na nasleđivanje i vanparničnu materiju. To je i prilika da se postojeći tekstovi inoviraju u skladu sa praksom evropskih zemalja.
Reference
*** (2002) Zakon o javnim beležnicima. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 45/02
*** (2004) Zakon o javnom bilježništvu Hrvatske. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 178/04
*** (1993) Zakon o notarima. Službene novine Federacije BiH, br. 78/93
*** (1934) Zakon o sudskom vanparničnom postupku. Službene novine Kraljevine Jugoslavije, 178 XLVII - 4.08.1934
*** (2010) Zakon o vršenju notarskih poslova Republike Makedonije. Službene novine Republike Makedonije,, br. 121/2010
*** (1994) Zakon Slovenije, Zakon o javnom belježništvu. Službeni list, RS, br 13/94
*** (1997) Zakon Bosne i Hercegovine, Zakon o notarima. Službene novine Federacije BiH, br. 110/97
*** (2011) Zakon o vršenju notarskih poslova Republike Makedonije. Službene novine Republike Makedonije,, br. 84/2011
Fejić, N. (1980) Isprave kotorskih notara iz XV stoleća. Beograd, 57-59
Majer, A. (1951) Kotorski spomenici - prva knjiga kotorskih notara. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Rijavec, V. (2000) Nasledni poslovi - prenos nadležnosti na notare. Pravna praksa, 13/ I-XII
Rijavec, V. (1996) Primerijalnopravni pregled različnih oblika notarijata v svetu. Pravnik - Revija za pravno teorijo in prakso, Ljubljana, br. 51, str. 11
Rijavec, V. (2010) Uloga notara u građanskom pravu Slovenije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 58(1): 108-129
Stojanović, D.D., Antić, O.B. (2001) Uvod u gradjansko pravo. Beograd: D. D. Stojanović
Šarkić, N. (2004) O javnom beležniku. Glosarijum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.