Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 46  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2019, br. 13, str. 145-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 19/02/2020
doi: 10.5937/zrufpl1913145J
Kvalitet porodičnih odnosa i samoefikasnost dece osnovnoškolskog uzrasta
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresa: andrijanapsiholog@gmail.com

Sažetak

Porodica predstavlja osnovnu ćeliju društva koja ima uticaj na sve domene razvoja i funkcionisanja deteta. Imajući u vidu značaj porodice za razvoj deteta, značajnim se čini razmatranje porodičnih faktora koji mogu uticati na efikasnost dece osnovnoškolskog uzrasta. Cilj ovog istraživanja se odnosio na razmatranje odnosa između kvaliteta porodičnih odnosa i efikasnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. U istraživanju je učestvovalo 40 učenika osnovne škole, uzrasta od 14 godina, ujednačenih po polu (20 dečaka, 20 devojčica). Od instrumenata su korišćeni FACE-IV i SEQ-C. Rezultati pokazuju da podskale porodične kohezivnosti i adaptibilnosti ne predstavljaju statistički značajan prediktor samoefikasnosti kod dece višeg osnovnoškolskog uzrasta. Potvrđeno je da ne postoji statistički značajna pozitivna korelacija između stepena samoefikasnosti i podskala samoefikasnosti sa podskalama izbalansirana kohezija, izbalansirana fleksibilnost i umreženost. U istraživanju nije potvrđeno postojanje statistički značajne negativne korelacije između stepena samoefikasnosti i podskala samoefikasnosti sa podskalama razjedinjenost, rigidnost i haotičnost na uzorku osnovnoškolske dece. Dobijeni nalazi se objašnjavaju u skladu sa relevantnim empirijskim istraživanjima. Preporuka je da se u budućim istraživanja odnosa između ovih varijabli proširi uzorak i da se ispituju drugi faktori koji utiču na samoefikasnost dece osnovnoškolskog uzrasta.

Ključne reči

kvalitet porodičnih odnosa; samoefikasnost; deca osnovnoškolskog uzrasta

Reference

Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman Company
Bong, M., Skaalvik, E.M. (2003) Academic Self-Concept and self-efficacy: How different are they really?. Educational psychology review, 15(1), 1-40
Erdeš-Kavečan, Đ. (2011) Porodični odnosi i činioci uspešnog školskog funkcionisanja učenika u srednjim školama. Novi Sad: ACIMSI
Feldman, D.B., Einav, M., Margalit, M. (2018) Does family cohesion predict Children's effort: The mediating roles of sense of coherence, hope, and loneliness. Journal of Psychology, 152(5): 276-289
Givertz, M., Segrin, C. (2014) The association between overinvolved parenting and young adults' self-efficacy, psychological entitlement, and family communication. Communication Research, 41(8): 1111-1136
Jokić, A. (2015) Uticaj kvaliteta porodičnih odnosa na efikasnost kod dece osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, Master rad
Kuzmanović, D., Pavlović-Babić, D. (2011) Pristupi procenjivanju obrazovnih postignuća učenika - kritički osvrt. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 1, str. 63-85
Mattern, K.D., Shaw, E.J. (2010) A look beyond cognitive predictors of academic success: Understanding the relationship between academic self-beliefs and outcomes. Journal of College Student Development, 51(6): 665-678
Mihić, I., Zotović, M., Jerković, I. (2006) Struktura i sociodemografski korelati porodične klime u Vojvodini. Psihologija, vol. 39, br. 3, str. 297-312
Muris, P. (2001) A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23: 145-149
Olson, D.H. (1999) Circumplex model of marital and family systems: Empirical approaches to family assessment. Journal of Family Therapy, Special Edition
Olson, D.H. (2000) Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22(2): 144-167
Olson, D.H., Gorall, D.M. (2006) Faces IV and the circumplex model. Minneapolis: Life Innovations
Olson, D.H., Gorall, D.M., Tiesel, J.W. (2006) FACES IV package: Administration manual. Minneapolis: Life innovations
Stanisavljević-Petrović, Z. (2008) Uticaj nerazvojnih kriza u porodici na školski uspeh učenika. u: J. Todorović; S. Vidanović; V.Anđelković [ur.] Mladi i porodica - zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, 125-142
Stubbs, N.S., Maynard, D.B.M.B. (2017) Academic self-efficacy, school engagement and family functioning, among postsecondary students in the Caribbean. Journal of Child and Family Studies, 26(3): 792-799
Tubić, T. (2005) Poverenje u vlastite sposobnosti kao faktor postignuća. Pedagoška stvarnost, vol. 51, br. 9-10, str. 779-796
Zuković, S. (2008) Sistemski pristup u proučavanju porodice. Pedagogija, vol. 63, br. 3, str. 428-435
Zuković, S. (2009) Procena funkcionalnosti porodice od strane učenika i pohađanje verske nastave u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 41, br. 2, str. 496-510