Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 46  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2017, vol. 30, br. 2, str. 29-48
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/03/2018
doi: 10.5937/inovacije1702029L
Creative Commons License 4.0
Motivacija za učenje, opažanje postupaka učitelja i doživljaj samoefikasnosti učenika u matematici i prirodnim naukama
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: nlalic@ipi.ac.rs

Sažetak

Ispitivani su odnosi između motivacije za učenje, načina opažanja postupaka učitelja na časovima i doživljaja samoefikasnosti učenika, kao i izraženost ovih dimenzija stavova učenika prema nastavi matematike i prirodnih nauka. Prikazani su rezultati sekundarnih analiza podataka dobijenih putem upitnika za učenike u međunarodnom istraživanju TIMSS 2015. Uzorak je obuhvatio četiri hiljade trideset i šest učenika četvrtog razreda iz sto šezdeset osnovnih škola u Srbiji. Prema dobijenim rezultatima, motivacija učenika za učenje je povezana sa doživljajem samoefikasnosti i sa načinima na koje učenici opažaju postupke učitelja na časovima. Učenici izražavaju visoku motivisanost za učenje matematike i prirodnih nauka, pozitivno opažaju postupke učitelja na časovima i imaju visoko izražen doživljaj samoefikasnosti. U kontekstu motivacije za učenje ističe se zanimljivost sadržaja oba predmeta, istraživački pristup u prirodnim naukama, kao i rešavanje problema u matematici. Podaci dobijeni od učenika iz Srbije tumačeni su u odnosu na podatke dobijene u drugim zemljama u okviru istraživanja TIMSS 2015. Odgovori učenika koji se odnose na tri dimenzije stavova u maloj meri se razlikuju u odnosu na nastavne predmete. Zaključeno je da stil rada nastavnika u razrednoj nastavi ima veći uticaj u odnosu na karakteristike sadržaja. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br.179034: Od podsticanja inicijative, saradnje, stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu i br.47008: Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije.

Ključne reči

nastava matematike i prirodnih nauka; stavovi učenika; motivacija za učenje; opažanje postupaka nastavnika; doživljaj samoefikasnosti učenika

Reference

*** O istraživanju. Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/o_istrazivanju_timss
*** Rezultati 2011. Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/Rezultati_2011
*** TIMSS 2015: International results in mathematics. Retrieved June 15, 2017. from: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss-2015/mathematics/student engagement-and-attitudes/students-views-on-engaging-teaching-in-mathematics
Bandura, A. (1999) Social cognitive theory of personality. u: Pervin Lawrence A., John Oliver P. [ur.] Handbook of personality: Theory and research, New York, itd: Guilford Press, str. 154-186
Bandura, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Bandura, A. (1993) Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychologist, 28(2): 117-148
Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G.V., Pastorelli, C. (1996) Multifaceted Impact of Self-Efficacy Beliefs on Academic Functioning. Child Development, 67(3): 1206-1222
Bouffard, T., Marcoux, M., Vezeau, C., Bordeleau, L. (2010) Changes in self-perceptions of competence and intrinsic motivation among elementary schoolchildren. British Journal of Educational Psychology, 73(2): 171-186
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2008) Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1): 14-23
Džinović, V., Vujačić, M. (2017) Samouverenja učenika o kompetentnosti u matematici i prirodnim naukama. u: Marušić Jablanović M., Gutvajn N.Jakšić I. [ur.] TIMSS 2015 u Srbiji - rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 115-127
Grolnick, W.S. (2009) The role of parents in facilitating autonomous self-regulation for education. School Field, 7(2): 164-173
Hattie, J. (2003) Teachers make a difference: What is the research evidence?. u: Australian council for educational research annual conference on: Building teacher quality, Retrieved March 3, 2010. from: http://www.education.auckland.ac.nz/uoa/hattie-papers-download
Hoge, D.R., Smit, E.K., Hanson, S.L. (1990) School experiences predicting changes in self-esteem of sixth- and seventh-grade students. Journal of Educational Psychology, 82(1): 117-127
Jakšić, I., Marušić, J.M., Gutvajn, N. (2017) Činioci postignuća učenika iz Srbije u oblasti matematike. u: Marušić Jablanović M., Gutvajn N.Jakšić I. [ur.] TIMSS 2015 u Srbiji - rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 67-94
Krapp, A. (2000) Interest and Human Development During Adolescence: An Educational-Psychological Approach. u: Motivational psychology of human development, Elsevier BV, str. 109-128
Lalić-Vučetić, N. (2007) Podsticanje učenika pohvalom i nagradom. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Lalić-Vučetić, N. (2015) Postupci nastavnika u razvijanju motivacije učenika za učenje. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Marsh, H.W. (1990) The structure of academic self-concept: The Marsh-Shavelson model. Journal of Educational Psychology, 82, 623-636
Marsh, H.W., Yeung, A.S. (1997) Causal effects of academic self-concept on academic achievement: Structural equation models of longitudinal data. Journal of Educational Psychology, 89(1): 41-54
Marušić, J.M., Gutvajn, N., Jakšić, I., ur. (2016) Međunarodno istraživanje postignuća učenika iz matematike i prirodnih nauka - sažetak glavnih nalaza. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 67-94
Marušić, J.M., Gutvajn, N., Jakšić, I. (2016) TIMSS 2015 u Srbiji - glavni nalazi. u: TIMSS 2015 - postignuće u međunarodnom kontekstu, Retrieved January 26, 2017. from: http://www.ipisr.org.rs/timss/Rezultati_2015
Marušić-Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I., ur. (2017) TIMSS 2015 u Srbiji, rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, N.M., Ševkušić, S. (2005) Student self-esteem and academic achievement. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 37, br. 1, str. 70-87
Mirkov, S.I., Opačić, G.Đ. (1997) Doprinos različitih faktora u ostvarivanju veza između navika i tehnika učenja i školskog postignuća učenika. Psihologija, vol. 30, br. 3, str. 181-196
Opačić, G. (1995) Ličnost u socijalnom ogledalu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Opačić, G.Đ., Kadijević, Đ.M. (1996) Ljudi geometrije i ljudi finese - empirijski prilog jednoj staroj tipologiji. u: Empirijska istraživanja u psihologiji (II); naučni skup, Beograd, 15-16. februar, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, usmeno saopštenje
Opačić, G.Đ., Kadijević, Đ.M. (1997) Matematičko samopoimanje: Operacionalizacija i empirijska validacija skale. Psihologija, vol. 30, br. 4, str. 395-412
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68-78
Schmeck, R.R., Geisler‐Brenstein, E., Cercy, S.P. (1991) Self‐Concept and Learning: the revised inventory of learning processes. Educational Psychology, 11(3-4): 343-362
Schunk, D.H. (1990) Introduction to the special section on motivation and efficacy. Journal of Educational Psychology, 82(1): 3-6
Stipek, D.J. (1984) The development of achievement motivation. u: Ames R., Ames C. [ur.] Research of motivation and education, Orlando: Academic Press, Vol. 1 (145-174)
Šimić-Šašić, S., Sorić, I. (2011) Kvaliteta interakcije nastavnik-učenik: povezanost s komponentama samoreguliranog učenja, ispitnom anksioznošću i školskim uspjehom. Suvremena psihologija, 14 (1): 35-55