Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 42  
Back povratak na rezultate
Baština
2011, br. 30, str. 31-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Frazeološke osobenosti sportske rubrike dnevnog lista Jedinstvo
Institut za srpsku kulturu, (Priština) Leposavić

Projekat

Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak

Predmet istraživanja kojim se bavim u ovome radu predstavlja široko shvaćeni pojam frazeologije, ekscerpiran na korpusu dnevnog lista Jedinstvo iz novembra 1998. godine. U prvom delu rada se osvrćem na istorijat Jedinstva kao dnevnog glasila koje je bilo 'angažovani svedok jednog vremena' u životu Kosovaca; u drugom navodim osnovne karakteristike novinsko-publicističkog stila, dok u trećem delu razmatram osobenosti sportskog jezika. Budući da frazeološke jedinice koje se javljaju u jeziku novina mogu pripadati različitim funkcionalnim stilovima, ja ih, s obzirom na taj kriterijum, razvrstavam u nekoliko grupa, i to: interstilski frazeološki sloj, književni i paraknjiževni frazeološki sloj, sloj profesionalne i sloj razgovorne frazeologije. U nauci se navode još dva sloja - administrativno-pravni i naučni frazeološki sloj, za šta na ekscerpiranom materijalu nisam našla potvrdu. Osim toga, u radu se osvrćem na čestu upotrebu perifraze i dekomponovanog predikata, kao i na neuspele pokušaje frazeologizacije u jeziku novina, koji se javljaju usled težnje novinara da svoj jezički izraz učini ekspresivnijim i plastičnijim (u prvom i trećem slučaju), odnosno, da neodstupi od jezičkog standarda (u drugom slučaju).

Ključne reči

dnevni list Jedinstvo; novinska frazeologija; sportski jezik; funkcionalno-stilski slojevi novinske frazeologije; perifraza; dekomponovani predikat

Reference

Ivanović, R.V. (1971) Književno stvaralaštvo Kosova na srpskohrvatskom jeziku. Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova
Kašić, J. (1987) Upotreba frazeologizama na stranicama sportske štampe. u: Petrović Vladislava, Jovičić Violeta, Kašić Jovan [ur.] Tipološka istraživanja frazeologije srpskohrvatskog jezika - naučno-istraživački projekat, Novi Sad, Radovanović, Milorad (sakupljač)
Milić, M. (1992) Pet decenija novinarstva na Kosovu. u: Dva veka srpskog novinarstva, Beograd: Institut za novinarstvo
Mršević-Radović, D.D. (1978) Neke frazeološke osobenosti sportskog jezika. Naš jezik, Beograd, XXIII/3-4, str. 121-129
Tadić, V. (1992) Štampa na Kosovu i Metohiji do 1912. u: Avramović Miodrag Žiko [ur.] Dva veka srpskog novinarstva, Beograd: Institut za novinarstvo, 29-30