Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 24  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 6, str. 155-176
Sekularizacija kao instrument socijalne kontrole
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U radu polazimo od analize estetičke, etičke i religijske faze egzistencije kao iskustvene osnove neophodne za konstituisanje estetičke, etičke i religijske faze ličnosti. Na primjeru sekularizacije shvaćene kao političko-ekonomsko-ideološki proces instrumentalne racionalizacije simboličkih potencijala društva, pokazujemo kako moderno društvo razvojem liberalizma kao racionalnog totalitarizma vrši apostaziranje dogmatskog instrumentalnog uma čime produkuje identitetsku suspenziju ličnosti. Sekularizacija vrši deregulaciju religijske faze egzistencije, čime se poništava religijski kao najviši i najspecifičniji sloj ličnosti. Na taj način moderno društvo identitetskom suspenzijom ličnosti otvara prazan identiteski prostor u kome ličnost sada egzistira isklјučivo identitetski kao diskurzivni konstrukt moći samog sistema. Ukidajući ličnost, savremeno instrumentalno-racionalno društvo ukida samu mogućnost autentične društvene egzistencije, jer je time ukinuta zajednica kao pretpostavka koja društveni život uopšte i čini društvenim.
Reference
*** (2005) Integracija i ličnost. Banja Luka: Filozofski fakultet - Institut za filozofiju i društvena istraživanja
*** (2007) Pojam Evrope i proces evropeizacije. Banja Luka: Filozofsko društvo Republike Srpske
*** (2004) Sveto pismo staroga i novoga zavjeta. Beograd: Biblijsko društvo Srbije i Crne Gore
Agamben, G. (2002) What is a Paradigm. A lecture by Giorgio Agamben, August
Aristotel (1988) Metafizika. Zagreb: Globus
Aristotel (1965) Organon. Beograd: Kultura
Bek, U. (1997) Rizično društvo. Beograd: Filip Višnjić
Berđajev, N. (1944) Čovjek i stroj u zborniku radova Čovjek i tehnika. Zagreb: Matica hrvatska
Berger, P., Kelner, H. (1991) Sociologija u novom ključu. Niš: Gradina
Bodrijar, Ž. (1998) Savršen zločin. Beograd: Beogradski krug
Bogdanović, D. (1989) Sveti oci i učitelјi crkve. Mala priručna patrologija. Beograd: Bogoslovski fakultet
Dušanić, S. (2007) Psihološka istraživanja religioznosti. Banja Luka: Filozofski fakultet
Đorđević, D.B. (1990) O religiji i ateizmu - prilozi sociologiji religije. Niš: Gradina
Đukić, N. (2012) Problem objektivnosti u sociologiji saznanja. Banja Luka: Udruženje sociologa
Episkop, A.J. (1992) O apofatičkom i katafatičkom bogoslovlјu. Nikšić: Filozofski fakultet
Filozofsko društvo Republike Srpske (2011) Jezik, um i samobitnost - zbornik radova. Banja Luka
Habermas, J., Racinger, J. (2006) Dijalektika sekularizacije. Dosije
Habermas, J. (1987) The Theory of Communicative Action. Boston: Beacon Press, Volume 2
Habermas, J. (1977) Saznanje i interes. Beograd: Nolit
Hegel, G.F.V. (1974) Fenomenologija duha. Beograd: BIGZ
Hegel, G.F.V. (2006) Filozofija povijesti. Beograd-Banjaluka: Bardfin-Romanov
Horkhajmer, M. (1989) Pomračenje uma. Sarajevo: Veselin Masleša-Svjetlost
Huserl, E. (2003) Filozofija kao stroga nauka. Zagreb: Naknada Ljevak
Jeromonah, S.R. (2006) Postanje, stvaranje i rani čovek. u: Zlatosti J., Rouz S., Sirijski J. [ur.] Neka bude svetlost - stvaranje sveta i rani čovek, Obraz Svetački/Očev Dom
Jonas, H. (1990) Princip odgovornosti. Pokušaj jedne etike za tehnološku civilizaciju. Sarajevo: Veselin Masleša
Kant, I. (1981) Zasnivanje metafizike morala. Beograd: BIGZ
Kant, I. (1979) Kritika praktičnog uma. Beograd: BIGZ
Katuranić, V. (2008) Rajska zajednica i društveni pakao - kritička razmatranja uz Kastelsovu reinterpretaciju Tenisove dihotomije. Socijalna ekologija, Zagreb, br. 17¸ izvorni naučni rad, UDK 316.324.8:316.44
Kjerkegor, S. (1990) Ili-ili. Sarajevo: Veselin Masleša
Kjerkegor, S. (1975) Strah i drhtanje. Beograd: BIGZ
Kjerkegor, S. (1980) Bolest na smrt. Beograd: Mladost
Kjerkegor, S. (1980) Filozofske mrvice. Beograd: Grafos
Kjerkegor, S. (2007) Vježbanje u kršćanstvu. Split: Verbum
Kjerkegor, S. (1965) Osvrt na moje delo. Beograd: Vuka Karadžić
Kovačević, B. (2012) Nove religije. Banja Luka: EDC
Kuburić, Z.S. (2003) Vera i sloboda - verske zajednice u Jugoslaviji. Novi Sad: Centar za empirijska istraživanja religije
Levinas, E. (1987) Humanisme de l'autre homme, biblio essais. Paris
Levinas, E. (1988) Dificile liberte, biblio essais. Paris
Levinas, E. (1990) Totalite etlnfini, biblio essais. Paris
Levinas, E. (1997) Vrijeme i drugo. Podgorica: Oktoih
Levit, K. (1990) Svjetska povijest i događanje spasa. Sarajevo: Svjetlost
Marinković, D. (2006) Konstrukcija društvene realnosti u sociologiji. Novi Sad: Prometej
Marks, K., Engels, F. (1976) Rani radovi - prilog jevrejskom pitanju. Zagreb: Naprijed
Markuze, H. (1985) Eros i civilizacija. Zagreb: Naprijed
Milić, V. (1955) Metasociologija Pitirima Sorokina. Književnost, Beograd, br 12
Novak, V. (1948) Magnum krimen - pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj. Zagreb: Nakladni zavod Hrvatske
Pavlović, V. (2003) Društveni pokreti i promene. Beograd: Politeia
Protojerej-stavrofor, Matejić Mateja (2007) Identitet autentične hrišćanske crkve - pravoslavlјe i rimokatolicizam
Sorokin, P. (2002) Kulturna i socijalna dinamika. Podgorica: CID
Stanisavac, M. (1979) Kant i Hajdeger ili o konačnosti. u: Hajdeger M. [ur.] Kant i problem metafizike, Beograd: Mladost
Subotić, M. (2001) Tumači ruske ideje - studije o ruskim misliocima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sv.Justin, Ć., Hadži-Arsić, V. (1985) Tajne vere i života - osnovno bogoslovlјe. Krnjevo: Pravoslavna hrišćanska zajednica
Trninić, D. (2010) Religija pred izazovima globalizacije. Banja Luka: Udruženje za filozofiju i društvenu misao
Turen, A. (1985) Sociologija društvenih pokreta. Beograd: Radnička štampa
Veber, M. (1968) Protestantska etika i duh kapitalizma. Sarajevo: Veselin Masleša
Vlajki, E. (2006) Uvod u politiku postmodernizma. Banja Luka: FPDN
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1306155DJ
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2017.

Povezani članci

Politeia (2011)
Socijalna kontrola identiteta
Šijaković Ivan, i dr.

Zb Učitelj fak Užice (2003)
Osnovni problemi saznanja
Kolarić Ivan M.

Zb Učitelj fak Užice (2002)
Prilog zasnivanju logike kao filozofske nauke
Kolarić Ivan M.

prikaži sve [115]