Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 3 od 17  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 1, str. 153-166
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/04/2017
doi: 10.5937/gufv1701153J
Indikativni pokazatelji izloženosti vršnjačkom nasilju
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Sažetak

U eri globalizacije, ekspanzija vršnjačkog nasilja jeste dominantan problem današnjice. U školskoj sredini, nasilna interakcija ima odlike grupne aktivnosti u kojoj se mogu identifikovati različite uloge s obzirom na status moći, dominacije i individualnih karakteristika učenika. Cilj ovog teorijsko-metodološkog istraživanja jeste utvrđivanje simptoma zastupljenih među vršnjacima izloženim nasilju u osnovnoj školi. U empirijskom delu rada procenjivani su stavovi nastavnika o vršnjačkom nasilju, simptomima izloženosti nasilju (socijalnim, fizičkim, emocionalnim), polnim razlikama, načinima dijagnostifikovanja pokazatelja vršnjačkog nasilja i pokazateljima koji utiču na školsko postignuće učenika izloženih viktimizaciji. Rezultati istraživanja otkrili su nekoliko važnih razlika između percepcije indikatora izloženosti vršnjačkom nasilju učenika. Izloženost vršnjačkom nasilju kod učenika osnovnih škola bitno se razlikuje u odnosu na ispitivane varijable pola, razreda i školskog uspeha kroz prizmu socijalnih, fizičkih i emocionalnih simptoma, kao i školskog postignuća učenika. Faktorizacija mernih varijabli ukazuje na to da bi trebalo pojačati svest nastavnika o perspektivi indikatora vršnjačke violencije u školskoj sredini, što je dobar uput za novo istraživanje.

Ključne reči

socijalni simptomi; emocionalni simptomi; fizički simptomi; školsko postignuće; vršnjačko nasilje

Reference

Ajduković, M. (2001) Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji na psihosocijalni razvoj djece. Dijete i društvo - časopis za promicanje prava djeteta, 3(1-2); 59-75
Bašić, J., Kranželić-Tavra, V. (2004) O ponašanjima učenika i njihovoj pojavnosti u školi. u: Bašić J.; Koller-Trbović N.; Uzelac S. [ur.] Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja - pristupi I pojmovna određenja, Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 107-118
Božin, A.A. (2003) Školski uspeh kao psihološki problem. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 5-6, str. 499-509
Buljan-Flander, G. (2003) Nasilje među djecom. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i sporta - Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba
Cacioppo, J.T., Hawkley, L.C. (2009) Perceived social isolation and cognition. Trends in Cognitive Sciences, 13(10): 447-454
Cole, S.W., Hawkley, L.C., Arevalo, J.M., Sung, C.Y., Rose, R.M., Cacioppo, J.T. (2007) Social regulation of gene expression in human leukocytes. Genome Biology, 8(9): R189
Connell, J.P., Wellborn, J.G. (1991) Competence, autonomy and relatedness: A motivational analysis of self-system process. u: Self process and development: The Minnesota Symposia on child psychology, 43-77; 23
Forko, M., Lotar, M. (2012) Izlaganje adolescenata riziku na nagovor vršnjaka-važnost percepcije sebe i drugih. Kriminologija i socijalna integracija, 20(1); 35-44
Halmos, P. (2001) Solitude and Privacy. Routledge: A Study of Social Isolation Its Causes and Therap
Juvonen, J., Yueyan, W., Espinoza, G. (2011) Bullying Experiences and Compromised Academic Performance Across Middle School Grades. Journal of Early Adolescence, 31(1): 152-173
Keresteš, G. (2004) Stavovi nastavnika prema dječjem agresivnom ponašanju: Utjecaj vrste agresije, spola agresora i spola žrtve. Društvena istraživanja, 1330-0288; http://bib.irb.hr/lista-radova
Lebedina, M., Lotar, M., Ricijaš, N. (2007) Podložnost vršnjačkom pritisku kod adolescenata-izazovi definisanja i merenja. Ljetopis socijalnog rada, 15(3); 401-419
Lebedina, M., Ricijaš, N. (2013) Obilježja mladih s obzirom na podložnost vršnjačkom pritisku. Kriminologija i socijalna integracija, 21(1); 29-36
McPherson, M., Smith-Lovin, L., Brashears, M.E. (2006) Social Isolation in America: Changes in Core Discussion Networks over Two Decades. American Sociological Review, 71(3): 353-375
Newman, B.M., Newman, P.R. (2011) Isolation: Development Through Life. Wadsworth: A Psychosocial Approach
Rothon, C., Head, J., Klineberg, E., Stansfeld, S. (2011) Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in East London. Journal of Adolescence, 34(3): 579-588
Spasenović, V. (2008) Vršnjački odnosi i školski uspeh. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Zloković, J., Bilić, V. (2006) Emocionalno i tjelesno nasilje nad djecom u školi. Napredak, 147(1); 5-16