Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 2 od 25  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2018, vol. 57, br. 78, str. 271-287
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/08/2018
doi: 10.5937/zrpfni1878271K
Creative Commons License 4.0
Pojam 'policijskog nasilja'
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd

e-adresa: zoran.kesic@kpa.edu.rs

Projekat

Rad je rezultat naučnoistraživačkog projekta pod nazivom Kriminalitet u Srbiji i instrumenti državne reakcije, koji finansira i realizuje Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda.

Sažetak

Smisao pisanja ovog rada pronalazimo u potrebi pojašnjenja izuzetno kompleksne i nadasve delikatne pojave, u naučnoj i stručnoj literaturi poznate kao 'policijsko nasilje'. Tim pre što u domaćoj literaturi do sada nije bilo dovoljno reči o ovom problemu, bar ne u smislu njegovog empirijskog sagledavanja. Imajući u vidu da definisanje predmeta istraživanja predstavlja prvi i neizostavni korak na putu do spoznaje pokazatelja proučavane pojave, činilo nam se važnim da u ovom radu razmotrimo sam pojam 'policijskog nasilja'. Težnja nam je bila da na taj način bar delimično otklonimo određene nedoumice u tumačenju ove pojave, ali i da ujedno povećamo zainteresovanost naučne javnosti za istraživanje nasilja policije u našem društvu, ali ne samo u vidu teorijske analize, već i kroz njegovo empirijsko istraživanje. Potreba za tim prevashodno proizlazi iz činjenice da u našim uslovima do sada nisu u dovoljnom broju sprovedene takve naučne studije kojima bi se sistemski i sveobuhvatno istražilo nasilje policije, tako da su brojni pokazatelji njegove pojave i obima uglavnom rezultat nagađanja i slobodnih procena.

Ključne reči

Reference

*** (1979) Deklaracija o policiji - Rezolucija 690 Parlamentarne skupštine Saveta Evrope
*** (2003/2005) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 09 i br. 05
*** (2001) Evropski kodeks policijske etike. Preporuke, 10
*** (2005-2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr. 107/2005 - ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2007-2014) Pravilnik o tehničkim obeležjima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 19/2007, 112/2008 i 115/2014
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, br. 6 i 24
Adams, K. (1996) Measuring the prevalance of police abuse of force. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, New Haven: Yale University Press, 52-93
Alpert, G., Noble, J. (2009) Lies, true lies, and conscious deception: Police officers and the truth. Police Quarterly, 12 (2), str. 237-254
Alpert, G.P., Dunham, R.G. (2009) Understanding Police Use of Force. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Bikarević, D. (2016) Diskreciona ocena policije kroz prizmu upotrebe sredstava prinude. u: Kolarić D. [ur.] Evropske integracije - pravda, sloboda i bezbednost, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 3, 193-210
Champion, D. (2001) Police misconduct in America. Santa Barbara
Chan, J. (1997) Promene u policijskoj kulturi. Izbor, 1
Crank, J., Caldero, M. (2010) Police ethics: The corruption of Noble Cause. Cincinnati: Routledge
Crank, J., Flaherty, D., Giacomazzi, A. (2007) The noble cause: An empirical assessment. Journal of Criminal Justice, 35(1): 103-116
Fromm, E. (1973-1989) Anatomija ljudske destruktivnosti / The anatomy of human dectructiveness. New York-Zagreb: Naprijed, prva knjiga, prevod: Gvozden Flego i Vesna Marčec-Beli
Fromm, E. (1973/1989) Anatomija ljudske destruktivnosti / The anatomy of human dectructiveness. New York-Zagreb: Naprijed, druga knjiga, prevod: Gvozden Flego i Vesna Marčec-Beli
Gaćinović, R., Bajagić, M. (2014) Pojmovno određenje moći, sile i nasilja. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 1, 301-310
Geller, W.A., Toch, H. (1996) Understanding and controlling police abuse of force. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, New Haven: Yale University Press, 292-328
Ignjatović, Đ. (2015) Kriminologija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dvanaesto izdanje
Ignjatović, Đ.M. (2002) Kriminološki aspekti delikata nasilja. u: Radovanović D. [ur.] Delikti nasilja - krivičnopravni i kriminološki aspekt, Materijal XIV Seminara prava, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str 259-270
Jugović, S. (2008) Obeležja upravnih ovlašćenja policije - policijskih ovlašćenja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 13, br. 2, str. 73-81
Kesić, Z. (2017) Abuse of noblecause in policing: Risk factors and consequences. u: Simeunović-Patić B. [ur.] Archibald Reiss Days: Thematic Conference Proceedings of International Significance, Belgrade: The Academy of Criminalistic and Police Studies, Vol. 2, 329-339
Locke, H. (1996) The color of lawand the issue of color: Race and the abuse of police power. u: Geller W.A., Toch H. [ur.] Police Violence: Understanding and Controlling Police Abuse of Force, New Haven: Yale University Press, 129-149
Michelle, L.K., Mieczkowski, T. (1996) Who are the problem‐prone officers? An analysis of citizen complaints. American Journal of Police, 15(3): 23-44
Micucci, A.J., Gomme, I.M. (2005) American police and subcultural support for the use of excessive force. Journal of Criminal Justice, 33(5): 487-500
Miller, L. (2004) Good cop-Bad cop: Problem officers, law enforcement culture, and strategies for success. Journal of Police and Criminal Psychology, 19(2): 30-48
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, M. (2003) Devijacije i društvo. Beograd: Draganić
Muchembled, R. (2008/2015) Istorija nasilja - od kraja srednjeg veka do danas / Une historie de la violence: De la fin du Moyen Age a nos jours. Paris-Novi Sad: Akademska knjiga, prevela sa francuskog Tamara Valčić Bulić
Nikač, Ž., Leštanin, B. (2017) Novi zakon o policiji i primena sredstava prinude. Vojno delo, vol. 69, br. 1, str. 191-209
Ninčić, Ž. (2014) Nasilje kao obrazac ponašanja u Srbiji. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 2, 203-212
Punch, M., Punch, M. (2010) Police, state, fatal force and accountability. u: Shoot to killPolice accountability, firearms and fatal force, London: The Policy Press, str. 1-23
Stojanović, Z. (2014) Krivičnopravni pojam nasilja. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 1, 1-8
Subošić, D., Mijalković, S. (2012) Doprinos policijskog pregovaračkog tima zaštiti ljudskih prava u posebnim bezbednosnim situacijama # Contribution of the police negotiating team to the protection of human rights in specific security situations. Temida, vol. 15, br. 1, str. 231-252
Tančić, D., Jeftić-Šarčević, N. (2014) Nasilje i sila prema shvatanjima Slobodana Jovanovića. u: Kolarić D. [ur.] Nasilje u Srbiji - uzroci, oblici, posledice i društvene reakcije, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, tom 2, 360-367
Vasiljević, D. (2009) Zakonitost uprave i diskreciona ocena. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Young, J. (2007) The vertigo of late modernity. London: SAGE Publications Ltd