Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 56, br. 2, str. 173-188
Okrivljeni i laž u krivičnom postupku - procesnopravni aspekti
Osnovno javno tužilaštvo, Kikinda

e-adresazekspir@hotmail.com
Sažetak
Pad se bavi pitanjima relevantnosti laži okrivljenog u krivičnom postupku, sa posebnim osvrtom na položaj okrivljenog u krivičnom postupku koji mu omogućava da slobodno iznese svoju odbranu. U uvodu je ukazano na prisustvo laži u svim sferama ljudskog života i na relevantnost laži u krivičnom pravu (materijalnom i procesnom). U okviru rada su istaknuta obeležja istine i laži u krivičnom postupku, imajući u vidu odredbe novog ZKP. Posebno je analizirano napuštanje tradicionalne uloge suda u utvrđivanju činjeničnog stanja, a autor tumačenjem odredbe čl. 15, cm. 4 ZKP daje svoje viđenje buduće uloge procesnih subjekata u utvrđivanju istine u postupku. Napravljeno je poređenje procesnog položaja okrivljenog u našem procesnom pravu i krivičnom postupku common law pravnog sistema u pogledu obaveze okrivljenog da govori istinu, kao i mogućih posledica ukoliko njegova laž bude otkrivena. Na kraju, autor je u svetlu odredbe čl. 88 ZKP istakao svojstva istinitog priznanja, navodeći prikaz dva slučaja koji sadrže primer lažnog i pogrešnog priznanja.
Reference
*** (2013) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik PC, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012 i 45/2013
*** (2005-2013) Krivični zakonik. Sl. glasnik PC, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013
*** (2001-2009) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. list SRJ, br. 70/2001 i 68/2002, i Sl. glasnik PC, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007 i 72/2009
Aćimović, M.M. (1987) Psihologija zločina i suđenja (sudska psihologija). Beograd: Savremena administracija
Aleksić, Ž.L., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Smederevska Palanka: Digital dizajn
Baić, V. (2011) Detektovanje laganja na osnovu posmatranja neverbalnog ponašanja. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 1, str. 28-42
Baić, V. (2012) Efekti treninga u detekciji laganja. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 2, str. 38-57
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Ćorić, D. (2012) Modernost odnosa istine i laži i njihova etička, filozofska i društvena vrednost. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 2, str. 327-337
Danić, R. (2001) Ispit okrivljenog u krivičnom postupku. Niš: SVEN
Dolenc, M. (1933) Teorija sudskog krivičnog postupka - za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Fenyvesi, C. (2011) The confrontation as truth-seeking method from criminalistic aspect. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 50-94
Ford, E.B. (2006) Lie detection: Historical, neuropsychiatric and legal dimensions. International Journal of Law and Psychiatry, 29(3): 159-177
Grubač, M. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Ignjatović, A. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Novi Sad: Privredna akademija
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2013) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Sl. šasnik
Kostić, P., Lojić, R. (2004) Laganje i ličnost. Teme, vol. 28, br. 3, str. 277-283
Krapac, D. (1995) Engleski kazneni postupak. Zagreb: Pravni fakultet
Marković, B. (1930) Udžbenik sudskog krivičnog postupka Kraljevine Jugoslavije. Beograd: Narodna štamparija, str. 248
Petrić, B. (1986) Komentar Zakona o krivičnom postupku - knjiga I. Beograd: Službeni list SFRJ, str. 361
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Beograd: Grafolik
Simonović, B. (1997) Pribavljanje i ocena iskaza pred policijom i na sudu. Kragujevac: Pravni fakultet
Škulić, M., Ilić, G. (2013) Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku sa tekstom Zakonika. Beograd: Paragraf
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije - izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Beograd: Pravni fakultet - Centar za izdavaštvo i informisanje
Škulić, M.Z. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, T. (1971) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, T. (1977) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni list SFRJ
Vodinelić, V. (1962) Laž okrivljenog kao dokaz u krivičnom postupku. Pravni život, br. 3, str. 3
Vukadinović, G., Stepanov, R. (2003) Teorija države i prava. Novi Sad: Futura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1402173M
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2015.