Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 20  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2019, vol. 32, br. 1, str. 1-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/inovacije1901001R
Creative Commons License 4.0
Strategije učenja i postignuće učenika - iskustvo jednog obrazovnog programa
aUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za pedagogiju i andragogiju

e-adresa: liradulo@f.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

Rad predstavlja istraživanje rezultata obrazovnog programa namenjenog podsticanju razvoja učeničke samoregulacije u učenju. Program je koncipiran kao učenje učenika da koriste Blumovu taksonomiju u učenju, uz demistifikaciju procesa ocenjivanja, nove uloge i aktivnosti učenika i promenu međusobnih odnosa u nastavi, a realizovan je u jednom odeljenju srednje stručne škole. Cilj istraživanja bio je da se sagleda doprinos programa učeničkim strategijama učenja i postignuću učenika. Podaci o učeničkim strategijama učenja dobijeni su korišćenjem MSLQ upitnika (eng. Motivated Strategies for Learning Questionnaire), dok je kao mera postignuća učenika korišćen rezultat na testovima znanja. U analizi je korišćena deskriptivna statistika, t-test i korelaciona analiza. Rezultati pokazuju da je program doprineo, kako učeničkim strategijama učenja, tako i postignućima. Nije utvrđena statistički značajna povezanost između korišćenja svih pojedinačnih strategija učenja i postignuća, što se iz perspektive sociokonstruktivističkih razumevanja nastave/učenja može tumačiti umreženim odnosom strategija, postignuća i konteksta u kojem se učenje dešava, te neadekvatnošću istraživanja njihovog uticaja kao pojedinačnih varijabli. Pedagoška implikacija sprovedenog istraživanja je da za promenu kvaliteta obrazovanja u nastavi nije dovoljna promena pojedinačnih segmenata učenja/nastave, već je važna promena celovitog konteksta.

Ključne reči

strategije učenja; postignuća učenika; samoregulisano učenje; koregulisano učenje; vrednovanje kvaliteta obrazovanja u nastavi

Reference

Antonijević, R. (2011) Studija TIMSS kao model vrednovanja kvaliteta obrazovanja. u: Kačavenda Radić, N., Pavlović Breneselović, D. i Antonijević, R. [ur.] Kvalitet u obrazovanju, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, 23-38
Athanassiou, N., Mcnett, J.M., Harvey, C. (2003) Critical thinking in the management classroom: Bloom's taxonomy as a learning tool. Journal of Management Education, 27(5): 533-555
Banarjee, P., Kumar, K. (2014) A study of self-regulated learning and academic achievement among science graduate students. International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 1(6): 329-342
Boekaerst, M., Minnaert, A. (2003) Measuring behavioral change processes during an ongoing innovation program: Scope and limits. u: De Corte, E., Verschaffel, L., Boekaerts, M., Entwistel, N. & Merienboer, J. V. [ur.] Powerfull learning environments: Unravelling basic components and dimensions, New York: Pergamon, 71-81
Boekaerts, M., Corno, L. (2005) Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. Applied Psychology: An International Review, 54(2): 199-231
Callan, G.L., Marchant, G.J., Holmes, F.W., German, R.L. (2016) Metacognition, strategies, achievement, and demographics: Relationships across countries. Educational Sciences: Theory & Practice, 16 (5), 1485-1502
Cleary, T.J., Zimmerman, B.J. (2004) Self-regulation empowerment program: A school-based program to enhance self-regulated and self-motivated cycles of student learning. Psychology in the Schools, 41(5): 537-550
Dent, A.L., Koenka, A.C. (2016) The relation between self-regulated learning and academic achievement across childhood and adolescence: A meta-analysis. Educational Psychology Review, 28(3): 425-474
Dignath, C., Buttner, G. (2008) Components of fostering self-regulated learning among students: A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning, 3(3): 231-264
Hamachek, D. (1995) Self-Concept and school achievement: Interaction dynamics and a tool for assessing the self-concept component. Journal of Counseling & Development, 73(4): 419-425
Hickey, D. (1997) Motivation and contemporary socio-constructivist instructional perspectives. Educational Psychologist, 32(3): 175-193
Krathwohl, D.R. (2002) A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4): 212-218
Krnjaja, Ž. (2009) Kontekst u učenju i podučavanju. Beograd: Zadužbina Andrejević
Marušić-Jablanović, M., Gutvajn, N., Jakšić, I., ur. (2017) TIMSS 2015 u Srbiji - rezultati međunarodnog istraživanja postignuća učenika 4. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mccaslin, M., Good, T.L. (1996) Listening in classrooms. New York: HarperCollins
Mccaslin, M., Hickey, D.T. (2001) Self-regulated learning and academic achievement: A Vigotskian view. u: Zimmerman, B. J. & Schunk, D. H. [ur.] Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives, New York: Routledge, 213-237
Mccaslin, M. (1996) The problem of problem representation: The summit's conception of student. Educational Researcher, 25(8): 13-15
Mirkov, S. (2009) Mogućnosti obuke za primenu strategija učenja kroz nastavu. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 2, str. 169-184
Mitrović, M., Radulović, L. (2011) Načini razumevanja i konceptualizovanja kvaliteta obrazovanja u nastavi. u: Kačavenda-Radić N., Pavlović-Breneselović D., Antonijević R. [ur.] Kvalitet u obrazovanju, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 135-156
Pavlović-Breneselović, D. (2015) Gde stanuje kvalitet - knjiga 2. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju
Peng, C. (2012) Self-regulated learning behavior of college students of art and their academic achievement. Physics Procedia, 33: 1451-1455
Perry, N., Phillips, L., Dowler, J. (2004) Examining features of tasks and their potential to promote self-regulated learning. Teachers College Record, 106(9): 1854-1878
Pintrich, P.R. (2000) The role of goal orientation in self-regulated learning. u: Boekaerts, M., Pintrich, P. R. & Zeidner, M. [ur.] Handbook of self-regulation: Theory, research and applications, San Diego, Ca: Elsevier Academic Press, 451-502
Pintrich, P.R. (2004) A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4): 385-407
Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T., Mckeachie, W.J. (1991) A manual for the use of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Michigen: The University of Michigen
Pintrich, P.R., de Groot, E.V. (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1): 33-40
Pintrich, P.R., Schunk, D.H. (2002) Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle River, N.J: Merrill, Prentice-Hall International, 2nd ed
Radó, P. (2010) Školski neuspeh u Srbiji. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 1, str. 59-89
Radulović, L. (2016) Slike o nastavniku - između moderne i postmoderne. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju
Rogoff, B. (1994) Developing understanding of the idea of communities of learners. Mind, Culture, and Activity, Vol. 1, No. 4, 209-229
Savoji, A.P., Niusha, B., Boreiri, L. (2013) Relationship between epistemological beliefs, self-regulated learning strategies and academic achievement. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 84: 1160-1165
Stančić, M., Bulatović, M. (2017) Kako razvijati učeničke pristupe učenju - iskustva iz programa zasnovanog na koregulisanom učenju. u: Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49 (2), 170-190
Stančić, M. (2011) Osnovni pristupi kvalitetu rada nastavnika i njihove odlike. u: Kačavenda N., Radić D., Pavlović-Breneselović, D, Antonijević R. [ur.] Kvalitet u obrazovanju, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, str. 203-220
Torenbeek, M., Jansen, E., Suhre, C. (2013) Predicting undergraduates' academic achievement: The role of the curriculum, time investment and self-regulated learning. Studies in Higher Education, 38(9): 1393-1406
Trbojević, J. (2013) Vršnjački odnosi i vršnjačko učenje kao korelati akademskog postignuća. Nastava i vaspitanje, vol. 62, br. 3, str. 479-493
Yowell, C.M., Smylie, M.A. (1999) Self-regulation in democratic communities. Elementary School Journal, 99(5): 469-490
Zimmerman, B.J. (2008) Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1): 166-183
Zimmerman, B.J. (1990) Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1): 3-17
Zobenica, M.S., Oparnica, L.M. (2018) Neke komponente samoregulacije tokom učenja matematike kod studenata Pedagoškog fakulteta u Somboru. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 1, str. 90-102