Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 9  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2006, vol. 40, br. 1, str. 301-311
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Načelo podele vlasti u trouglu političke filozofije, pravne teorije i pozitivnog zakonodavstva - sa posebnim osvrtom na odnos vlade i uprave u sistemu podele vlasti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Načelo podele vlasti jedno je od temeljnih pravno-političkih načela modernih država. Ono predstavlja ugaoni kamen tzv. "pravne države" - države u kojoj svi njeni organi deluju isključivo na osnovu ustava i zakona, a ne na osnovu arbitrarno shvaćenog "državnog interesa". Načelu podele vlasti pojedini pisci pridaju još jednu dimenziju - političko-emancipatorsku. Ipak, podela vlasti uzeta sama za sebe i nezavisno od ostalih faktora koji pojedinca čine istinski politički slobodnim, nije apsolutni garant poštovanja ljudskih prava i sloboda, kao što pokazuje primer kontraverzne Francuske revolucije. Iako se načelo podele vlasti obično vezuje uz ime Šarla Monteskjea, i pre ovoga slavnog Francuza bilo je pisaca koji su isticali značaj ovog načela. Podela vlasti se, po pravilu, shvata tripartitno: kao podela državnih funkcija na zakonodavnu, izvršnu (upravnu) i sudsku. Danas se takvo shvatanje može označiti kao anahrono, jer ono ne uvažava stvarnost moderne države u kojoj postoji veći broj državnih funkcija od tog mitskog broja tri. Analizom ustavnih i zakonskih propisa Republike Srbije dolazi se do jasnog zaključka da izvršna i upravna funkcija državne vlasti nisu sadržinski istovetne, već da su to dve bliske ali suštinski različite državne funkcije.

Ključne reči

Reference

*** (1992-1999) Zakon o državnoj upravi. Službeni Glasnik RS, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99, član 43. stav 1
Bačanin, N.M. (1987) Pojam uprave - teorijski i pozitivno-pravni elementi. Kragujevac, doktorska disertacija
Berk, E. (2001) Razmišljanja o francuskoj revoluciji. Podgorica: CID
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić, tom I
Ilić, M. (1938) Načelo podele vlasti i nova državna uređenja. u: Politički i pravni članci, Beograd
Ilić, M. (1998) Administrativno pravo i drugi radovi. Beograd: Službeni list SRJ
Jovanović, S. (1990) Država. Beograd
Jovanović, V.G. (1999) Vlada. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 209-231
Lukić, R.D. (1964) Istorija političkih i pravnih teorija. Beograd: Naučna knjiga, I knjiga: Od antike do početka XVII veka
Marković, R.Č. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija
Marković, R.Č. (1995) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Mratović, V., Filipović, N., Sokol, S. (1981) Ustavno pravo i političke institucije - SFRJ i komparativno. Zagreb: Pravni fakultet
Stanovčić, V. (1998-1999) Podela vlasti i distribucija političke moći. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 165-192
Subotić, D. (1994) Zatomljena misao - o političkim idejama Dimitrija Ljotića. Beograd
Špengler, O. (1936) Propast zapada. Beograd, II
Taranovski, T. (1931) Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Tomić, Z.R. (1998) Upravno pravo - sistem. Beograd: Službeni list