Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
1995, vol. 43, br. 4, str. 350-360
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Teorijski pojam uprave
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

Sažetak

Određivanje teorijskog pojma uprave veoma je kompleksna metodološka operacija. Tradicionalna doktrina polazi od pravnopolitičkog stanovišta. Međutim, da bi se odredio savremeni teorijski pojam uprave, mora se razumeti i moderni teorijski koncept složenog upravnog sistema kao instrumenta socijalne regulacije. Nasuprot 'državnom' modelu uprave, modeli uprave koji danas preovlađuju u razvijenim zemljama (posebno evropskim) proizilaze iz koncepcije socijalne funkcije države i uprave i njihove uloge u ostvarivanju opšte društvene dobrobiti (bono publico). Koncept socijalne funkcije uprave polazi od toga da se vršenje upravnih aktivnosti države ne može svesti isključivo na vršenje državne vlasti (u smislu izdavanja zapovesti i vršena radnji prinude prema svojim podanicima), već da vršenje upravnih aktivnosti, pre svega, podrazumeva vršenje javnih službi, kao aktivnosti kojima se stvaraju i obezbeđuju uslovi koji su neophodni građanima za njihov svakodnevni život i rad i koje doprinose opštem razvoju i napretku društva kao celine.

Ključne reči

Reference

Bačanin, N.M. (1994) Teorija upravnog prava. Beograd
Basta, D.N., Miler, D., ur. (1991) Pravna država - poreklo i budućnost jedne ideje. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije, simpozijum, Beograd, 26-27. septembar
Čavoški, K.S. (1974) Politička filozofija Džona Loka. Filozofske studije, vol. 5, str. 107-224
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona / De l'esprit des lois. Beograd: Filip Višnjić, (1. izd. 1748)
de Saint-Simon, C. (1979) Katehizam industrijalaca. u: Izbor iz djela, Zagreb
Denisov, A.I. (1949) Osnovi marksističko-lenjinističke teorije države i prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, str. 165
Denković, D. (1979) Preobražaj predmeta upravnog prava u samoupravnom društvu. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 67, str. 113
Digi, L. (1929) Preobražaji javnog prava. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Dimitrijević, N. (1993) Izvršna vlast. u: Matić Milan i Podunavac Milan [ur.] Enciklopedija političke kulture, Beograd: Savremena administracija, str. 451
Dimitrijević, P., Marković, R.Č. (1986) Upravno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Đorđević, J.S. (1978) Ustavno pravo. Beograd: Savremena administracija
Ilić, M. (1928) Administrativno pravo - teorijski deo. Beograd, skripta
Jellinek, G. (1914) Allgemeine Staatslehre. Berlin: W. Jellinek
Jovanović, S. (1914) Osnovi pravne teorije o državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovanović, S. (1936) Poratna država. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovičić, M. (1984) Veliki ustavni sistemi - elementi za jednouporedno ustavno pravo. Beograd: Svetozar Marković
Jovičić, M. (1983) Uporedni politički sistemi. Beograd: Savremena administracija
Kelzen, H.V. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd: Kultura
Krbek, I. (1950) Osnovi upravnog prava FNRJ. Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Lilić, S.L. (1991) Polazni osnovi strukturalne transformacije upravnog sistema. Pravni život, vol. 40, br. 1-2, str. 119-128
Locke, J. (1952/1690) Second treatise of government. New York: Liberal Arts Press
Lok, D. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost
Lukić, R.D. (1955) Monteskjeova politička teorija. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, str. 119-134
Lukić, R.D. (1973) Teorija države i prava. Beograd: Naučna knjiga
Lukić, R.D. (1956) Teorija države i prava. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1993) Uvod u pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Marković, R.Č. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija
Mescheriakoff, S.A. (1990) The vagaries of administrative legitimacy. International Review of Administrative Science, vol. 56, br. 2, str. 309
Milkov, D. (1988) Upravno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Naisbitt, J. (1985) Megatrendovi - deset novih smjerova razvoja koji mijenjaju naš život. Zagreb: Globus
Nikolić, P.S. (1966) Prilog pitanju pojma i klasifikacije sistema vlasti u modernim državama. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 1, str. 1-21
Nikolić, P.S. (1993) Ustavno pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Popović, S.B. (1989) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Pusić, E. (1989) Društvena regulacija - granice znanosti i iskustva. Zagreb: Globus
Pusić, E. (1985) Upravni sistemi. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Ren, D., Brierley, J.E.C. (1985) Mayor legal systems today. New York
Rosenbloom, D. (1982) Public administration and law. Basel-New York
Sokol, S., Smerdel, B. (1988) Organizacija vlasti. Zagreb: Narodne novine
Sokol, S. (1988) Razlikovanje funkcija u državi i organizaciji vlasti. u: Sokol Smiljko i Smerdel Branko [ur.] Organizacija vlasti, Zagreb: Narodne novine, str. 4-11
Stefanović, J. (1956) Ustavno pravo FNR Jugoslavije i komparativno pravo. Zagreb: Školska knjiga
Stjepanović, N. (1940) Osnovi administrativnog prava. Subotica
Stjepanović, N. (1958) Upravno pravo FNRJ - opšti deo - priručnik za studente prava. Beograd: Savremena administracija
Stjepanović, N. (1978) Upravno pravo SFRJ. Beograd: Privredni pregled
Stjepanović, N., Lilić, S.L. (1991) Upravno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomić, Z.R. (1991) Upravno pravo. Beograd: Nomos
Vasilijević, V.A., ur. (1990) Pravna država. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Vasović, V.J. (1987) Savremeni politički sistemi. Beograd: Naučna knjiga
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta
von Stein, L. (1869) Die Verwaltungslehre. Stuttgart: Cotta Verlag
Werlin, H. (1989) Contingency theory: The wrong door. International Review of Administrative Science, vol. 55, br. 1
Wilson, W. (1955/1887) The study of public administration. Washington, DC: Public Affairs Press