Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:29
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 7 od 28  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 1, str. 305-330
Upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama i solventnost II
aKompanija Dunav osiguranje a.d.o
bKompanija Dunav osiguranje a.d.o.
cnema

e-adresamiro.sokic@dunav.com, dejan.drljaca@dunav.com, kojcinz@yahoo.com
Ključne reči: Upravljanje rizicima; Solventnost I; Solventnost II; minimalni zahtevani kapital; solventni zahtevani kapital
Sažetak
Ako pretpostavimo da je ključno opredeljenje svakog osiguravajućeg društva povećanje konkurentnosti ponude usluga osiguranja, rast tržišnog učešća i ostvarenje profita, postavlja se pitanje na koji način i kojim metodama ove, neretko suprotstavljene ciljeve, na najefikasniji mogući način ostvariti. Uz već tradicionalan pristup povećanja portfelja osiguranja, a samim tim i ukupnih sredstava osiguranja, osnovni uslov jačanja pozicioniranosti osiguravajuće kompanije na tržištu osiguranja jeste kvalitetno upravljanje rizicima sa kojima se svaka osiguravajuća kuća susreće u svom poslovanju. Rastuća internacionalizacija i koncentracija poslova osiguranja, pojava novih rizika, kao i potreba za integralnim obuhvatom svih rizika sa kojima se osiguravači susreću u svom poslovanju, doveli su do definisanja novog projekta za regulaciju solventnosti osiguravajućih i reosiguravajućih društava na nivou Evropske unije - Solventnost II. Upravo zato, predmet istraživanja ovog rada jeste oblast upravljanja rizicima u osiguravajućim kompanijama, sa akcentom na ulogu i značaj novog režima za regulaciju. Ova tematika nije dovoljno zastupljena u naučno istraživačkim krugovima i predstavlja imperativ sadašnjosti kako bi spremno išli promenama u susret i u vremenu pred nama sačekali obaveznu implementaciju. Ukazaće se na osnovne nedostatke prethodnog modela poznatijeg kao Solventnost I i uvesti novi sistem merenja solventnosti zasnovan na riziku. Utvrdiće se takođe i jedinstvena pravila za merenje solventnosti društava za osiguranje koja podstiču osiguravače da sprovode aktivnosti upravljanja rizikom i razvijaju sopstvene modele za kvantifikaciju rizika. Suština novog modela poznatijeg kao Solventnost II jeste sveobuhvatna analiza svih rizika sa kojima se osiguravač susreće, a ne samo onih preuzetih od strane osiguranika.
Reference
*** Politike upravljanja rizicima u Kompaniji Dunav osiguranje a.d.o
Babbel, D. (1996) Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process. London: The Wharton Financial Institutions Center
Barjaktarović, L., Ječmenica, D. (2010) Upravljanje rizikom u srpskim osiguravajućim kompanijama. Singidunum revija, 7(2), 19-27, Jan
Blake, D. (1999) Portfolio Choice Models of Pension Funds and Life Assurance Companies: Similarities and Differences. Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 24(3): 327-357
Božić, R. (2003) Investiranje u hartije od vrednosti i perspektive razvoja finansijskog tržišta u tranzicionim ekonomijama. Acta Economica, Beograd
Daykin, C., Cresswell, C. (2001) The regulation of non-life insurance in the United Kingdom. u: ASTIN Colloquia, Washington
Drljača, D. (2011) Upravljačko računovodstvo kao okvir i instrument upravljanja rizicima aktive i pasive u društvima za osiguranja. Beograd: Ekonomski fakultet
Fornero, E., Luciano, E. (2004) Developing an Annuity Market in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Hull, J.C. (2008) Risk Management and Financial Institucions. New York: Pearson Education
Jauković, L., Kašćelan, V. (2007) Nova regulativa solventnosti osiguravajućih kompanija u Evropskoj uniji - projekat Solventnost II. Montenegrin Journal of Economics, Ekonomski fakultet Podgorica, No. 5
Jeremić, L., Paunović, M. (2011) Komparativna analiza tržišta osiguranja u Evropskoj uniji, Srbiji i državama u regionu. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 17-26
Jorion, P. (2001) Value at Risk, second edition. London: McGraw-Hill
Jovović, M. (2010) Ograničenja modela fiksnog koeficijenta pri utvrđivanju solventnosti osiguravajućih kompanija. u: Tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Ostojić, S. (2007) Osiguranje i upravljanje rizicima. Beograd: Data status
Petrović, P. (2000) Menadžment rizicima na tržištu kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Rejda, G.E. (2008) Principles of risk management and insurance. Boston: Addison Wesley
Solvency, I.I. (2008) Amended proposal for a directive of the European parliament and of the council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance
Vujović, R. (2009) Upravljanje rizicima i osiguranje. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1601305S
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.
Creative Commons License 4.0