Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 9 od 121  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2017, br. 18, str. 49-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
objavljeno: 13/11/2017
doi: 10.5937/nasledje1718049D
Creative Commons License 4.0
Razvoj tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda tokom 19. i početkom 20. veka
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

e-adresa: djuli@arh.bg.ac.rs

Sažetak

Promene koje su se dogodile tokom 19. veka na političkom, ekonomskom i društvenom planu uticale su da Beograd doživi pot­puni preobražaj i od polurazrušene turske varoši preraste u moderan evropski grad. Oslobađanje od turske vlasti i stabilizacija političkih i ekonomskih prilika doprineli su porastu broja stanovnika u gradu i intenziviranju graditeljske delatnosti. Beograd, po uzoru na druge evropske prestonice, doživljava arhitektonski i urbanistički preobražaj i postepeno gubi dotadašnja obeležja orijentalne varoši. Prihvatanje novih tehnika građenja tokom 19. veka predstavljalo je način da se domaći sistemi građenja usaglase s masivnim zidanim sistemom u građenju kuća koji su već usvojile tehnički razvijenije srednjoevropske zemlje. U radu je istražen proces prelaska sa orijentalnog načina građenja, gde je bondruk bio neprikosnoveni sistem, na zidani masivni sklop sa opekom kao osnovnim materijalom konstrukcije. Rad je deo šireg i vremenski obuhvatnijeg istraživanja tehnika građenja u stambenoj arhitekturi Beograda, rađenog za potrebe definisanja tipologije sklopova elemenata konstrukcije s ciljem da se valorizuje kvalitet stambenog komfora beogradskih zgrada.

Ključne reči

tehnike građenja; konstrukcija; bondruk; masivni zidani sklop

Reference

*** (1899) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdatih od 1. januara 1896. do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpske državne štamparije
*** (1903) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji izdatih od 1. januara 1900. do kraja iste godine. Beograd: Kraljevsko-srpske državne štamparije
*** (1897) Građevinski pravilnik za varoš Beograd. Beograd: Državna štamparija
*** (1896) Zakon građevinski za varoš Beograd. Beograd: Državna štamparija
Đorđević, T. (1946) Srbija pre sto godina. Beograd: Prosveta
Đurić, D. (1912) Popis kuća i stanova u Beogradu od 6 novembra 1906. do 15 marta 1907. Beograd: Štamparija Merkur Milorada Stefanovića
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914 - iz arhive Građevinskog odbora. Beograd
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Josimović, E. (1860) Građanska arhitektura i građenje putova. Beograd: Knjigopečatni Knjaževstva Srbskog
Kojić, B. (1949) Stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji. Beograd: Prosveta
Krstić, P. (1977) Arhitektonske konstrukcije. Beograd: Naučna knjiga
Lefevre, L. (1900) Architectural pottery. London: Scott, Greenwood and Co
Madžarević, R. (1970) Referat br. 905/1 od 10. 7. 1970 - dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Beograd
Milutinović, S.D. (1894) Nauka o građi. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije
Nestorović, B. (1963) Kapetan Mišino zdanje. Godišnjak grada Beograda, IX-X, 81-98
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd
Nestorović, N. (1927) Građevinske konstrukcije - ručna knjiga za tehničare i građevinare. Beograd: Državna štamparija Kraljevine SHS
Nestorović, N. (1937/1972) Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, ponovljeno izdanje
Pavlović, D.St. (1955) Konzervatorski-restauratorski radovi u Beogradu. Godišnjak Muzeja grada Beograda, II
Petrović, D., i dr., ur. (1966) Klasicizam kod Srba. u: Kolarić M. [ur.] Građevinarstvo, Beograd: Prosveta, knj. 2, Arhivska građa, predgovor
Petrović, M. (1930) Beograd pre sto godina. Beograd: Narodna misao
Radovanović, M. (1974) Demografski odnosi 1815-1914. u: Čubrilović V. [ur.] Istorija Beograda - devetnaesti vek, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje istorijskih nauka, knjiga 2, V, 267-298
Raš, G. (2008) Svetionik istoka. u: Ćorović Lj. [ur.] Beograd u devetnaestom veku, Beograd: Biblioteka grada Beograda, 64-65
Ristić, Lj. (2003) Britanski putopisci o Beogradu u drugoj polovini 19. veka. u: Radenković Lj. [ur.] Beograd u delima evropskih putopisaca, Beograd: Balkanološki institut SANU, 221-237
Roter-Blagojević, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Arhitektonski fakultet
Roter-Blagojević, M. (1998) Pojava prvih zakonskih propisa i standarda u oblasti građevinarstva u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka. Izgradnja (Beograd), 245-258; 5
Stojanović, D. (2009) Kaldrma i asfalt urbanizacija i evropeizacija Beograda. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Vujović, B. (1986) Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848. Beograd: Prosveta
Vukosavljević, S. (1965) Istorija seljačkog društva. u: Sociologija stanovanja, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2
Vuksanović-Macura, Z. (2012) Život na ivici: Stanovanje sirotinje u Beogradu 1919-1941. Beograd: Orion Art