Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:4
  • full-text downloads in 30 days:1
article: 5 from 103  
Back back to result list
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2018, vol. 90, iss. 1-2, pp. 70-89
article language: Serbian
document type: Discussion/Paper
published on: 03/01/2019
doi: 10.5937/gakv1802070B
Creative Commons License 4.0
Patronage over justice: In relation to the working draft of the amendment to the Constitution of the Republic of Serbia
Novi Sad

Abstract

The author presents the content of new solutions in the working draft of the amendment to the Constitution of the Republic of Serbia, which was published on January 22, 2018 by the Ministry of Justice. He points out to the negative reactions of the experts. He critically analyses particular solutions, election and manner of decision making of the High Judicial and State Prosecutorial Councils. The author concludes that the working draft deviates also from international legal standards and from the Strategy and Action Plan for the Reform of Justice, proclaimed by both legislative and executional powers in Serbia. He believes that working draft of the amendment shall be considered as radicalization of the attempt of these two governmental powers, embodied in political parties, to preserve the patronage over justice.

Keywords

Constitution; Ministry of Justice; amandments; court; independency; state prosecution; autonomy; Vennice Commission

References

*** (1994) Preporuka Saveta Evrope o nezavisnosti, delotvornosti i ulozi sudija CM/ Rec(94)12 doneta na 518. sednici zamenika ministara, a usvojena 13. oktobra 1994. godine
*** (2006) Bangalorski principi sudijskog ponašanja, usvojeni od strane Ekonomskog i Socijalnog Saveta UN rezolucijom 2006/23 od 27 jula 2006. godine. E/RES/2006/23
*** (2010) Preporuke iz Kijeva o nezavisnosti pravosuđa u istočnoj Evropi, južnom Kavkazu i centralnoj Aziji od 23-25. juna 2010. godine
*** (2010) Preporuka Saveta Evrope o sudijama - nezavisnost, delotvornost i odgovornost CM/Rec(2010)12 doneta na 1098 sednici zamenika ministara, a usvojena 17. novembra 2010. godine
*** Izveštaj nosi naziv - sudije i tužioci u Srbiji - dugačak put ka nezavisnoj samoupravi. http://www.icj.org/commission
*** Ustav. Sadašnje odredbe čl. 147. st. 2. i čl. 159. st. 6
*** (2010) Magna karta sudija - tačka 13. CCJE, 3, 17. decembar
*** (2013) Nacionalnu strategiju donela je Narodna skupština na sednici VII vanrednog zasedanja održanoj 1. jula 2013 godine. Službeni glasnik RS, br. 57
*** (2013) Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan zaključkom od 31. jula 2013. godine. Službeni glasnik RS, br. 71/13, sa izmenama ovog zaključka od 23. maja 2014. godine
*** (2007) Akt Venecijanske komisije. CDL-AD (2007)028
*** (2018) Saopštenje Visokog saveta sudstva. https://vss.sud.rs, 30.01.2018
*** (1985) Generalna skupštine 40/32 od 29. novembra 1985. i 40/146 od 13. decembra 1985. godine
Beljanski, S. (2017) Položaj suda i sudija u predstojećim promenama Ustava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 89, br. 3-4, str. 190-203
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Dal, R. (1999) Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID
Economist Inteligence Unit (EIU) https://www.eiu.com/topic/democracy-index, Države su razvrstane na: pune demokratije (8-10), slabe demokratije (6-7,99), hibridne režime (4-5,99) i autoritarne režime (0-3,99)
Friedrich, C.J. (1996) Konstitucionalizam - ograničavanje i kontrola vlasti. Podgorica, itd: CID
Gaborjo, S., Bocer, H. (2012) Poglavlje iz koga potiče citat ima naslov 'Prošlost koja ne prolazi - zakasnelo buđenje demokratije'. Dopunjena verzija izveštaja od 27. juna 2012. godine
Ivošević, Z. (2018) Kukavičja jaja u pravosudnim gnezdima. Vreme, br. 1415; 34-35
Kolaković-Bojović, M. (2017) Stavovi Venecijanske komisije kao okvir ustavnih promena u oblasti pravosuđa. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 36, br. 3, str. 21-37
Konrad Adenauer Stiftung (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd, 16-17, Marijana Pajvančić ukazuje na protivrečnosti čl. 4. Ustava
Majić, M. (2018) Danajski ustavopisci i propuštanje nepropuštene prilike. Blog sudije Majića, http://misamajic.com, 13. februar
Milosavljević, B. (2012) Načelo podele vlasti u ustavu i ustavnoj praksi Republike Srbije. Pravni zapisi, vol. 3, br. 1, str. 5-21
Nenadić, B. Ustavna žalba kao pravno sredstvo za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u Republici Srbiji. http://www.bgcentar.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=383%
Petrušić, S. Partizacija nezavisnog pravosuđa. NIN
Rakić-Vodinelić, V. (2018) Ustavni amandmani o pravosuđu na sajtu Ministarstva pravde - neka samo ostanu tamo. Peščanik, 25. januar, https://pescanik.net
Šmit, K. (2001) „Legalnost i legitimnost” i Kirhajmer, Oto, „Napomene o Legalnosti i legitimnosti Karla Šmita”. in: Šmit Karl, i dr. [ed.] Norma i odluka, Beograd: Filip Višnjić, 310, 362 ff
Venecijanska komisija (2002) Mišljenje o Nacrtu Zakona o sudskim ovlašćenjima i odgovarajućim amandmanima na Ustav Latvije. CDL-AD, 26
World Justice Project Rule of law index 2017-2018. https://worldjusticeproject.org