Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 6 od 103  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 2, str. 249-264
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 19/07/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-17761
Creative Commons License 4.0
Psihološke i moralne protivrečnosti književnih junaka u prozi Laze Lazarevića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: raisa.cvetkovic@pr.ac.rs

Sažetak

Predmet istraživanja ovog rada jesu likovi dramski koncipiranih junaka u pripovetkama Laze K. Lazarevića. Istražuju se junaci koji stradaju kao žrtve sopstvenih nerešenih konflikata ili usled spoljašnjih okolnosti na koje ne mogu uticati, a čije su žrtve. Uvažavajući dostignuća psihoanalitičke književnonaučne metode, kao i stavove, prvenstveno Junga, Adlera, Hornajeve, Kreča i Kračfilda, te dosadašnjih istraživača proznog stvaralaštva Laze Lazarevića, istraživanjem smo obuhvatili junake pripovedaka i 'Sve će to narod pozlatiti'. Cilj ovog rada jeste osvetljavanje literarizacije konflikata i psiholoških odbrambenih mehanizama u Lazarevićevoj prozi, kao i ukazivanje na osobenosti i vrednosti narativnog postupka autora u psihološkom oblikovanju likova, zahvaljujući kojima se i smatra tvorcem srpske psihološke pripovetke.

Ključne reči

pripovetka; konflikt; odbrambeni mehanizmi; samoiskazivanje; ironizacija; sceničnost

Reference

Adler, A. (1990) Poznavanje čoveka. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, D. (2007) Laza Lazarević i kraj realističkog diskursa. u: Ivanić Dušan [ur.] Srpska realistička priča, Kragujevac: Skupština grada, 65-77
Deretić, J. (2011) Istorija srpske književnosti. Zrenjanin: Sezam Book
Gligorić, V. (1954) Srpski realisti. Beograd: Prosveta
Gluščević, Z. (1998) Edipalno u delu Laze K. Lazarevića, Književnost i rituali. Beograd: Srpska književna zadruga
Hornaj, K. (2005) Naši unutrašnji konflikti. Beograd: Čigoja
Ivanić, D. (1996) Srpski realizam. Novi Sad: Matica srpska
Jevrić, M. (2017) Istorija srpske književnosti: realizam I. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Jovičić, V. (1978) Pesnik moralne nostalgije. Beograd: Prosveta
Jung, K.G. (2009) Antologija. Novi Sad: Prometej
Kašanin, M. (1977) Svetlost u pripoveci (Laza Lazarević). u: Izabrani eseji, Beograd: Rad
Kreč, D., Kračfild, R. (1973) Elementi psihologije. Beograd: Naučna knjiga
Lazarević, B. (1956) Sabrana dela. Beograd: Narodna prosveta, I i II
Lazić, N.J. (2012) Razvoj predstava o prostoru i vremenu u nauci o književnosti. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-2, str. 163-183
Milosavljević, M.S. (2012) Prostori privatnosti u romanu srpske moderne. u: Dimitrijević B. [ur.] Filologija i univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 280-295
Milosavljević, M.S., Vukićević, D. (2014) Ogledavanja - Laza Lazarević i Simo Matavulj. Niš: Filozofski fakultet
Najdanović, M. (1962) Srpski realizam XIX veka. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Pantić, M. (2015) Osnovi srpskog pripovedanja. Beograd: Službeni glasnik
Raičević, G. (2007) Laza Lazarević junak naših dana. Novi Sad: Akademska knjiga
Soleša, B. (2018) Hronotop krčme u srpskoj realističkoj pripoveci. u: Lopičić V., Mišić B. [ur.] Jezik, književnost prostor, Niš: Filozofski fakultet, 217-231
Soleša, B.S. (2014) Konfliktno jezgro pripovetke Laze K. Lazarevića. Sinteze - časopis za pedagoške nauke , književnost i kulturu, vol. 3, br. 6, str. 49-58
Vukićević, D. (2011) Anarhija teksta. Beograd: Službeni glasnik
Živković, D. (1994) Evropski okviri srpske književnosti, knjiga 5. Beograd: Prosveta