Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 70  
Back povratak na rezultate
Kultura
2018, br. 161, str. 152-169
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/02/2019
doi: 10.5937/kultura1861152V
Ženska štampa u socijalističkoj Jugoslaviji
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

Sažetak

Položaj žena posle Drugog svetskog rata, u socijalističkoj Jugoslaviji značajno je promenjen. Međutim, uprkos deklarativnoj i ideološkoj jednakosti muškaraca i žena, stvarna ravnopravnost nije postignuta. O tome svedoče i ženski časopisi kao važan deo popularne kulture. Osim funkcije zabave, ženska štampa, a među njom i časopis 'Bazar', imala je ulogu prosvećivanja žena. Pred njih je postavljen zahtev da budu lepe i negovane, a podučavane su i ulogama suprugi, majki, domaćica i tek ponešto radnica. Za njih je bila rezervisana privatna sfera, a javna sfera je ostala muški domen. Ovaj rad pokušava da odgovori na pitanje koliko je popularna kultura u socijalističkoj Jugoslaviji bila liberalna, i da li je ženska štampa promovisala slobode ili je podržavala patrijarhalnu ideologiju. Metodom kvalitativne analize sadržaja prvog broja časopisa Bazar, cilj je da se ispita da li ženska popularna kultura u socijalizmu reprodukuje ustaljene rodne uloge, uprkos formalno pravnim promenama u pravcu emancipacije žena.

Ključne reči

popularna kultura; socijalizam; ženska štampa; Bazar

Reference

Đorđević, J. (2009) Postkultura. Beograd: Clio
Đorgović, M., i dr. (2010) Ženska strana. Muzej istorije Jugoslavije, autori izložbe
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Gill, R. (2000) Gender and the Media. Cambridge: Polity Press
Gudac-Dodić, V. (2006) Žena u socijalizmu - položaj žene u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Hall, S. (2008) Beleške o dekonstruisanju 'popularnog'. u: Đorđević Jelena [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, 317-328
Hermes, J. (1995) Reading Women's magazines: An Analysis of Everyday Media Use. Polity Press
Janjetović, Z. (2011) Od 'Internacionale' do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Jarić, I. (2013) The construction of hegemonic female gender roles in Serbian/Yugoslav women's magazine Bazar. Sociološki pregled, vol. 47, br. 3, str. 401-437
Marković, P. (1996) Beograd između istoka i zapada 1948-1965. Beograd: Novinsko Izdavačka Ustanova
Marković, P. (2007) Trajnost i promena. Beograd: Službeni glasnik
McRobbie, A. (2000) Feminism and Youth Culture. London: Springer Nature
Miladinović, D. (2008) Pravo na razvod braka. u: Zaharijević A. [ur.] Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka, Beograd: Heinrich Böll Stiftung, str. 93-99
Peković, S. (2004) Ženski časopisi u Srbiji na početku 20. veka. Slavica Tergestina, 11-12, Università degli Studi di Trieste - Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, pp.123-137
Perica, V., Velikonja, M. (2012) Nebeska Jugoslavija: interakcija političkih mitologija i pop kulture. Beograd: Biblioteka XX vek
Petak, A. (1975) Socio-kulturni aspekti zabavne štampe, Kulturni život. Beograd: Zajednica kulturno-prosvetnih organizacija Jugoslavije, 16
Petak, A. (1975) Zabavna štampa - činilac masovne kulture. Naše teme, Zagreb, 10-11
Raković, A. (2012) Rokenrol u Jugoslaviji 1956-1968: izazov socijalističkom društvu. Beograd: Arhipelag
Ristović, M. (2007) Privatni život kod Srba u dvadesetom veku. Beograd: Clio
Senjković, R. (2008) Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
Stojaković, G. (2012) Antifašistički front žena Jugoslavije (AFŽ) 1946-1953 - pogled kroz AFŽ štampu. u: Vasiljević L. [ur.] Rod i levica, Beograd: Ženski informaciono-dokumentacioni trening centar (ŽINDOK), str. 13-39
Todorović, N. (2008) Da li žene u Srbiji čitaju vesti?. CM - Časopis za upravljanje komuniciranjem, Radojković; br. 9
Todorović, N. (2012) Od štampe srca do štampe novčanika - savremeni ženski časopisi. Knjiženstvo - časopis za studije književnosti, roda i kulture, dostupno na god. 2, br. 2; http://www/knjizenstvo.rs/magazine.php?text=37
Todorović-Uzelac, N. (1987) Ženska štampa i kultura ženstvenosti. Beograd: Naučna knjiga
Tomšič, V. (1952) Postoji li kod nas žensko pitanje. Žena danas, br. 99
Vučetić, R. (2012) Koka-kola socijalizam: amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Zundhausen, H. (2009) Istorija Srbije od 19. do 21. veka. Beograd: Clio