Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 53  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 6, str. 264-273
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1806264M
Komparativna analiza morfoloških karakteristika dve klase kadeta Vojne akademije u školskoj 2004/05. i 2014/15. godini
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd

Sažetak

Optimalan telesni rast i razvoj važan je prilikom školovanja kadeta u specifičnim uslovima kao što je Vojna akademija. Unazad, kroz vremenska razdoblja, došlo je do promena u rastu i razvoju u korist sadašnjih generacija. Cilj ovog rada je utvrđivanje statističke značajne razlike u morfološkim karakteristikama kod dve generacije kadeta Vojne akademije iste starosne dobi i to sa njihovim dolaskom u Vojnu akademiju i nakon godinu dana školovanja. Uzorak ispitanika je obuhvatio 120 kadeta izmerenih u školskoj 2004/2005. godini, starija klasa (SK) i 72 kadeta izmerenih u školskoj 2014/2015. godini, starosne dobi 19/20 godina ±6 meseci, mlađa klasa (MK). Uzorak varijabli je obuhvatio devet antropometrijskih mera koje definišu longitudinalnu dimenzionalnost, voluminoznost i masu tela, kao i potkožno masno tkivo. Podaci su obrađeni primenom statističkih programa za izračunavanje centralnih i disperzionih parametara. Za utvrđivanje razlika između grupa korišćena je univarijantna analiza varijanse, a razlike u sistemu varijabli po prostorima utvrđene su multivarijantnom analizom varijanse i diskriminativnom analizom. Pripadnost grupi analizirana je analizom profila. Utvrđeno je da postoje razlike u morfološkim karakteristikama dve generacije kadeta, kako na početku školovanja tako i na kraju prve školske godine. Značajne razlike su utvrđene u varijablama koje određuju longitudinalnu dimenzionalnost skeleta i voluminoznost i masu tela. Značajne razlike nisu utvrđene kada su u pitanju varijable za procenu potkožnog masnog tkiva.

Ključne reči

Reference

Behin, Z., Mikec, N. (2015) Testiranje motoričko-funkcionalnih sposobnosti kandidata i kandidatkinja za primanje u policijsku školu Josip Jović. Zagreb: MUP RH
Đurašković, R., Dondur, S., Pantelić, S. (2008) Razlike u razvojnim karakteristikama učenika starosti 10 godina merenih 1985 i 2007 godine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 409-416
Ivković, Z., Pejić, R. (1989) Uticaj obuke na razvijenost, uhranjenost i fizičku vojnika. u: Zbornik radova sa savetovanja o psihofizičkoj sposobnosti doraslosti i zrelosti 19-godišnjih regruta - vojnika za vojnu službu, Sanitetska uprava GŠ JNA, Beograd: Savezni sekretarijat za narodnu odbra, str. 37-52
Korovljev, D., Pantović, M., Obradović, S. (2010) Struktura morfoloških karakteristika muškaraca adolescenata. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 491-496
Kriminalističko policijska akademija (KPA) (2018) Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u školskoj 2018/2019. Godini. Beograd, str. 1-4
Marić, L. (2006) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja Vojne akademije različitog profesionalnog opredeljenja obzirom na uslove rada. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Marić, L. (2011) Razvoj motoričkih sposobnosti i njihove relacije sa motoričkom efikasnošću studenata Vojne akademije. Novi Sad: ACIMSI, doktorska disertacija
Marić, L., Krsmanović, B. (2010) Razlike u antropometrijskim karakteristikama studenata Vojne akademije u toku školovanja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 349-355
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Momirović, K., i dr. (1972) Klasifikacija i selekcija regruta za JNA. Beograd: Centar za andragoška, psihološka i sociološka istraživanja
Vajić, S. (2014) Uvođenje, razvoj i realizacija organizacionih oblika fizičkog vaspitanja u Kopnenoj vojsci Jugoslovenske narodne armije u periodu 1945-1995. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Vajić, S., Vukašinović, V., Strelić, D. (2015) Selekcija kandidata za upis na Vojnu akademiju prema fizičkim sposobnostima. u: Šiljak V. [ur.] Zbornik radova, 11. Međunarodna naučna konferencija: 'Menadžment, sport, olimpizam', Beograd: Fakultet za menadžment u sportu Alfa Univerzitet, 2015, strane 189-197