Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 51  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2016-2017, br. 22, str. 49-68
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/gfsfv1622049Z


Komparativna analiza posturalnog statusa dece koja duže ili kraće vremena borave u predškolskim ustanovama i uključena su u sportske aktivnosti na području grada Kragujevca
Predškolska ustanova 'NADA NAUMOVIĆ', Kragujevac

Sažetak

Ontogenetski razvoj, tokom embrionalnog perioda i postnatalnog života podrazumeva kompleks kvantitativno-kvalitativnih promena, kako pojedinih organa, organskih sistema, tako i organizma u celini, s sobzirom da je organizam integralna, u homeostatskim uslovima, nedeljiva celina Procesi rastenja i diferenciranja tkiva i funkcionalnog dozrevanja, čine kompleksni pojam telesnog razvoja U današnjim karakterističnim urbanim sredinama dolazi do permanentnog smanjenja mogućnosti i potreba dece za kretanjem i intenzivnijim fizičkim angažovanjem, što je naročito izraženo u predškolskoj populaciji. Cilj istraživanja bio je sagledavanje posturalnog statusa, odnosno statusa pojedinih segmenata tela kod dece koja borave u Predškolskoj ustanovi 'Nada Naumović' u gradu Kragujevcu. Ukupan uzorak ispitanika je obuhvatio 204 predškolca, uzrasta od 6 do 7 godina, koji su bili podeljeni na poduzorak dece koja borave 3 i 4 godine (BDKPU-103) i poduzorak dece koja borave 6 meseci (BKKPU-101) u predškolskoj ustanovi Korišćena metoda prilikom utvrđivanja mogućih posturalnih poremećaja je bila somatoskopija, po Radisavljeviću i Radojeviću Prema dobijenim rezultatima istraživanja, došlo se do sledećih zaključaka, da je približno ista brojnost dece oba poduzorka sa tri i više posturalnih deformiteta (čak BDKPU-51 ili 49.51% naspram BKKPU-50 ili 49.50%), kao i kod dece koja nemaju deformitet tela (BDKPU-14 ili 13.59%, naspram BKKPU 12 ili 11.88%). Naime, najzastupljenije telesne nepravilnosti oba poduzorka u oceni 1, nalazile su se u varijablama: spuštenog svoda stopala, BDKPU - vrednosti (čak 71.84%), naspram (77.22%) BKKPU, potom kod iskrivljenja Ahilovih tetiva prema unutra (69 90%), prema (75.24%) i 'H' nogu (66 01%), naspram (72 27%) Uporednom sublimacijom dva navedena poduzorka ispitanika, u oceni 1, nađene su najveće statističke razlike u varijablama: ispupčene ili izdubljene grudi vrednosti (5.53%), potom iskrivljenja Ahilovih tetiva unutra ili spolja (5.38%), 'H' ili 'O' položaja nogu, odnosno zgloba kolena (5.33%) i podignutoj desnoj ili levoj lopatici (4.58%), dok su najmanje statističke razlike, nađene kod: desne ili leve krilaste lopatice, u vrednosti (0.41%), potom kod povećane ili smanjene vratne krivine (0.85%) i kod nagiba položaja glave na desnu ili levu stranu tela (0.93%) Kvantitativni rezultati istraživanja ukazuju na potrebu primene korektivne gimnastike u cilju korekcije, ali i prevencije posturalnih poremećaja, uvođenjem iste kao svakodnevne usmerene aktivnosti kod predškolske populacije.

Ključne reči

Reference

Antropova, M.V., Koljcova, M.M., ur. (1983) Psihofiziološka zrelost dece. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 151-3
Auxter, D., Pyfer, J., Huettig, C. (1997) Principles and methods of adapted physical education and recreation. Appendix A: Posture and body mechanics. WCB/Mc Graw-Hill, str. 517-58
Bokan, B. (1977) Metodologija utvrđivanja telesnog statusa - pokušaj unifikacije registrovanja držanja tela u kineziterapiji. Fizička kultura
Bošković, M. (1971) Anatomija čoveka. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Đorđić, V., Bala, G., Popović, B., Sabo, E. (2006) Fizička aktivnost devojčica i dečaka predškolskog uzrasta. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Đorđić, V. (2007) Posturalni status predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 153-199
Gustav, B. (2010) Kvantitativne razlike osnovnih antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu. u: Kongres antropologa Jugoslavije, Izvodi saopštenja; 72
Kosinac, Z. (1999) Morfološko-motorički i funkcionalni razvoj djece predškolske dobi. Split: Fakultet prirodnoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja
Lafond, D., Descarreaux, M., Normand, M.C., Harrison, D.E. (2007) Postural development in school children: A cross-sectional study. Chiropra Osteopat, 4, 15-21
Lovrić, B. (2003) Deformacije prsnog koša - pectus carinatum. Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja - zavod za kineziologiju, diplomski rad
Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Milošević, Z., Obradović, B. (2008) Posturalni status dece novosadskih predškolskih ustanova uzrasta 7 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 301-309
Nedović, D. (2000) Kineziterapija pectus excavatum u učenika osnovnih škola. Split: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu - Zavod za fizičku kulturu, Diplomski rad
Opavski, P. (1987) Osnovi biomehanike. Beograd: Naučna knjiga
Perić, D.B. (1991) Komparativna analiza metodoloških sistema eksplikacije biomotoričkog statusa dece predškolskog uzrasta. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Radisavljević, M., Ulić, D., Arunović, D. (1997) Senzitivni period razvoja motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Fizička kultura, Niš, 5, str. 34-37., Filozofski fakultet
Radisavljević, M., Radojević, J. (1998) Model za ocenjivanje telesnog statusa i statusa stopala u pedagoškim uslovima. Fizikalna terapija, 11: 5-9
Radisavljević, M. (2001) Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije. Beograd: Fakultet za sport i fizičku vaspitanje
Sabo, E. (2006) Posturalni status dece predškolskog uzrasta na teritoriji Vojvodine. u: Interdisciplinarna naučna konferencija sa medunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 97-100
Simov, S.B., Minić, S.M., Stojanović, D.O. (2011) Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Apollinem medicum et aesculapium, vol. 9, br. 2, str. 5-8
Stojanović, M. (1977) Biologija razvoja čoveka sa osnovama sportske medicine. Beograd: Fakultet fizičke kulture / FFK, skripta
Ugarković, D.L. (2004) Biomedicinske osnove sportske medicine / Biomedical foundations of sports medicine. Novi Sad: D. L. Ugarković
Ulić, D. (1992) Mogućnost otklanjanja lošeg držanja tela sredstvima fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, 46:1, str. 36-37
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Živković, D., Milenković, S. (1994-1995) Stanje posturalnog poremećaja kod dece predškolskih ustanova. Fizička kultura, 40:2, str. 11., Fakultet fizičke kulture