Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ratarstvo i povrtarstvo
2011, vol. 48, br. 1, str. 137-142
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ratpov1101137D


Prinos i semenski kvalitet soje u zavisnosti od uslova godine
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bMegatrend Univerzitet, Fakultet za biofarming, Bačka Topola
cUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: vojin.djukic@ifvcns.ns.ac.rs

Sažetak

U dvogodišnjem istraživanju ispitivan je uticaj agrometeoroloških činilaca (temperatura i padavina) na prinos i semenske kvalitete zrna soje. Ogled je postavljen u četiri ponavljanja na oglednim parcelama Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim Šančevima u 2009. i 2010. Vremenski uslovi značajno su uticali na ispitivana svojstva, odnosno u godini sa povoljnim meteorološkim uslovima (2010) ostvaren je veći prinos i kvalitet semena ispitivanih sorti soje. Uočena je umerena pozitivna korelacija između prinosa i klijavosti semena.

Ključne reči

Reference

Balešević-Tubić, S., Hrustić, M., Milošević, M., Tatić, M., Vujaković, M. (2001) Uticaj suše na kvalitet i prinos semena soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 383-390
Balešević-Tubić, S., Tatić, M., Vujaković, M.M., Miladinović, J. (2004) Kvalitet semena soje u zavisnosti od lokaliteta gajenja. u: Međunarodna EKO konferencija Zdravstveno bezbedna hrana (III), 31-35
Crnobarac, J., Đukić, V., Marinković, B. (2008) Agrotehnika soje. u: Miladinović J., Hrustić Milica, Vidić M. [ur.] Soja, Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 289-322
Dozet, G. (2006) Prinos i kvalitet soje u zavisnosti od međurednog razmaka i grupe zrenja u uslovima navodnjavanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Dozet, G. (2009) Uticaj đubrenja predkulture azotom i primene Co i Mo na prinos i osobine zrna soje. Bačka Topola: Megatrend Univerzitet Beograd, Fakultet za biofarming Bačka Topola, Doktorska disertacija
Đorđević, V., Miladinović, J., Balešević-Tubić, S., Đukić, V. (2008) Future perspective in soybean breedinig. u: GL-TTP workshop (2), 27-28 novembar, Novi Sad, Book of abstracts, 18
Đukić, V., Đorđević, V., Balešević-Tubić, S., Tatić, M., Ilić, A. (2009) Uticaj azota na prinos i masu hiljadu zrna soje. Selekcija i semenarstvo, vol. 15, br. 4, str. 73-80
Đukić, V., Đorđević, V., Popović, V., Balešević-Tubić, S., Petrović, K., Jakšić, S., Dozet, G. (2010) Efekat azota i Nitragina na prinos soje i sadržaj proteina. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 187-192
Đukić, V.H. (2009) Morfološke i proizvodne osobine soje ispitivane u plodoredu sa pšenicom i kukuruzom. Zemun: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Hadživuković, S. (1973) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
International Seed Testing Association (1999) International rules for seed testing. Seed Science and Technology, vol. 24
Vidić, M., Hrustić, M., Miladinović, J., Đukić, V., Đorđević, V. (2009) Sortni ogledi soje u 2008. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 2, str. 261-270