Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 50  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2019, vol. 49, br. 1, str. 227-234
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 11/04/2019
doi: 10.5937/ZRFFP49-18622
Creative Commons License 4.0
Anksioznost kao crta i osetljivost na potkrepljenje kod adolescenata
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za psihologiju

e-adresa: miljanapavicevic@yahoo.com, jelena.minic@pr.ac.rs

Sažetak

Teorijsku osnovu rada čine reformulisana Grejova teorija osetljivosti na potkrepljenje i Spielbergerov model anksioznosti kao crte ličnosti. Reč je o utemeljenoj i dobro poznatoj koncepciji, ali i teroiji koja izaziva brojne protivurečnosti. Rad je deo šireg istraživanja mentalnog zdravlja mladih na Kosovu i Metohiji. Cilj istraživanja bio je ispitati prediktivnu moć anksioznosti kao crte u predviđanju osetljivosti na potkrepljenje (kroz sisteme: BBB; BIS i BAS). Uzorak istraživanja činili su adolescenti (N=138). Rezultati ukazuju na to da je anksioznost kao crta izraženija kod onih adolescenata kod kojih su blokiranje i bežanje izraženiji, kao i BIS. Takođe, anksioznost je kao crta izraženija kod onih adolescenata kod kojih je BAS niži. Nije dobijena statistički značajna povezanost anksioznosti kao crte i borbe. Osobe sa izraženijom anksioznošću ispoljavaju nesposobnost da odreaguju na ugrožavajuće situacija, povlače ce i izbegavaju nove situacije, a okruženje percipiraju kao izvor potencijalne opasnosti.

Ključne reči

Reference

Brdarić, D., Gavrilov-Jerković, V. (2011) Dimenzije ličnosti Reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje i atribucioni stilovi kao prediktori strategija prevladavanja stresa. Primenjena psihologija, 4(1): 69
Corr, P.J. (2004) Reinforcement sensitivity theory and personality. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 28(3): 317-332
Gray, J. (1985) Issues in the neuropsychological of anxiety. u: Maser J., Hussain Tuma A. [ur.] Anxiety and the Anxiety Disorders, Hillsdale-London: Lawrence Erlbaum Associates, p. 5-25
Gray, J.A., McNaughton, N., Gray, J.A., McNaughton, N. (2003) Ethology and anxiety. u: The Neuropsychology of Anxiety, Oxford University Press, 37-46
Mitrović, D., Smederevac, S., Čolović, P. (2008) Evaluacija reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje. Psihologija, vol. 41, br. 4, str. 555-575
Smederevac, S., Mitrović, D., Čolović, P. (2010) Velikih Pet plus Dva. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Smederevac, S., Čolović, P., Mitrović, D. (2009) Procena osetljivosti na potkrepljenje (UOP-upitnik). u: Biro M., Smederevac S., Novović Z.Z. [ur.] Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 89-100
Spielberg, C.D., Gorsuch, R.L., Lushene, R.E. (1970) Manual for the State-Trait Inventory. Palo Alto: Consulting Pychological Press
Spielberger, C.D. (2000) Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti. STAI. Jastrebarsko: Naklada Slap
Taylor, S. (1995) Issues in the conceptualization and measurement of anxiety sensitivity. Journal of Anxiety Disorders, 9(2): 163-174
Tovilović, S., Novović, Z. (2009) Procena anksioznosti kao crte (AT29 skala). u: Biro M., Smederevac S., Novović Z.Z. [ur.] Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 55-62
Vulić-Prtorić, A. (2006) Anksiozna osjetljivost: fenomenologija i teorije. Suvremena psihologija, 9; 2, 171-193
Žuljević, D., Gavrilov-Jerković, V. (2011) Strategije prevladavanja stresa u kontekstu Teorije osetljivosti na potkrepljenje. Primenjena psihologija, 4(1): 35