Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 106  
Back povratak na rezultate
Adaptivne promene motoričkog statusa predškolske dece pod uticajem fizičkog vaspitanja
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za sport, Beograd

e-adresadejan.milenkovic2309@gmail.com
Sažetak
Adaptivnost u fizičkom vežbanju predstavlja proces prilagođavanja organizma na fizičke stimulanse kojima je izložen što dovodi do promena u antropološkom statusu. Ovim istraživanjem trebalo je utvrditi adaptivne promene pojedinih motoričkih sposobnosti na fizičkom vaspitanju predškolske dece nakon tromesečnog pohađanja programa fizičkog vaspitanja. Testirano je dvadesetpetoro dece starije vaspitne grupe predškolskog uzrasta. Prvobitno testiranje izvršeno je na početku školske godine, a drugo testiranje nakon tri meseca pohađanja predškolske ustanove. Primenjeno je osam motoričkih testova: taping rukom, taping nogom, koverta test, osmica sa savijanjem, stajanje na jednoj nozi duž klupice za ravnotežu, stajanje na jednoj nozi zatvorenih očiju, gađanje horizontalnog cilja lopticom i čučnjevi. Od statističkih analiza korišćeni su Studentov T-test i diskriminativna analiza. Dobijeni rezultati pokazali su da je pod uticajem fizičkog vaspitanja kod predškolaca utvrđena sveukupna promena motoričkog statusa posmatrajući multivarijantni nivo, dok je kod pojedinačnih testova nepostajanje statistički značajne razlike zabeleženo samo kod jednog testa. Time se može zaključiti da je program fizičkog vaspitanja dao očekivane rezultate.
Reference
Aćimović, D. (2013) Motoričke sposobnosti dečaka i devojčica predškolskog uzrasta na teritoriji Novog Sada. u: Perić D. [ur.] Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, zbornik radova, str. 36-43
Agha-Alinejad, H., Farzad, B., Salari, M., Kamjoo, S., Harbaugh, B.L., Peeri, M. (2015) Prevalence of overweight and obesity among Iranian preschoolers: Interrelationship with physical fitness. Journal of Research in Medical Sciences, 20(4), 334-341. 20 (4): 334-341. pmid: 26109987
Arunović, D., Berković, L., Krsmanović, B., Madić, B., Matić, M., Radovanović, Đ., Višnjić, D. (1992) Fizičko vaspitanje - teorijsko metodičke osnove stručnog rada. Niš: Narodne novine
Chow, B.C., McKenzie, T.L., Louie, L. (2015) Children's Physical Activity and Associated Variables during Preschool Physical Education. Advances in Physical Education, 05(01): 39-49
Iivonen, S., Sääkslahti, A., Nissinen, K. (2011) The development of fundamental motor skills of four‐ to five‐year‐old preschool children and the effects of a preschool physical education curriculum. Early Child Development and Care, 181(3): 335-343
Jakovljević, V., Bijelić, S., Jovanović, S., Božić, I., Vukić, Ž. (2013) Assessment of basic motor abilities of balance, coordination and flexibility of children 6 years old. u: Pantelić S. [ur.] XVI Scientific Conference “FIS Communications 2013” in physical education, sport and recreation and I International Scientific Conference, Niš: Faculty of sport and physical education, str. 247-254
Malacko, J. (1982) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Beograd: Sportska knjiga
Pavlović, S., Marinković, D. (2013) Razlike morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti. u: Perić D. [ur.] Razvojne karakteristike deteta predškolskog uzrasta, Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, zbornik radova, str. 110-115
Robinson, L.E. (2010) The relationship between perceived physical competence and fundamental motor skills in preschool children. Child: Care, Health and Development, 37(4): 589-596
Venetsanou, F., Kambas, A. (2010) Environmental Factors Affecting Preschoolers' Motor Development. Early Childhood Education Journal, 37(4): 319-327
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Williams, H.G., Pfeiffer, K.A., o`Neill Jennifer, R., Dowda, M., McIver, K.L., Brown, W.H., Pate, R.R. (2008) Motor Skill Performance and Physical Activity in Preschool Children. Obesity, 16(6): 1421-1426
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze7-16929
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0