Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15
članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
Rudarski radovi, Bor
2012, br. 4, str. 161-184
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/rudrad1204161J
Mehaničke karakteristike maltera koji sadrži leteći pepeo tretiran različitim fizičkim postupcima
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor

e-adresa: ivajo7@gmail.com

Projekat

Mehanohemijski tretman nedovoljno kvalitetnih mineralnih sirovina (MPNTR - 34006)
Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu (MPNTR - 37001)

Sažetak

U ovom radu su prikazani rezultati laboratorijskih ispitivanja čiji je cilj bio da se utvrdi uticaj letećeg pepela koji je tretiran različitim fizičkim postupcima (mehanička aktivacija, mlevenje i prosejavanje) na mehaničke karakteristike maltera, odnosno njegovu čvrstoću na pritisak i savijanje. Leteći pepeo je u ovim ispitivanjima korišćen kao supstituent za cement u hidrauličnim vezivima. Supstitucija portland cementa letećim pepelom kretala se od 10 do 70% maseno. Najpovoljniji rezultati su dobijeni prilikom zamene portland cementa letećim pepelom koji je prethodno mehanički aktiviran u laboratorijskom vibro mlinu sa prstenovima.

Ključne reči

Reference

Hannesson, G., Kuder, K., Shogren, R., Lehman, D. (2012) The influence of high volume of fly ash and slag on the compressive strength of selfconsolidating concrete. Construction and Building Materials, 30, 161-168
Ilić, I. (2009) Mogućnost primene mikroniziranog i klasiranog elektrofilterskog pepela kao aditiva za proizvodnju građevinskih materijala. Beograd: RGF
Obradović, L., Bugarin, M., Stevanović, Z., Mikić, M., Lekovski, R. (2010) Pregled aktuelnog domaćeg zakonodavstva iz oblasti upravljanja i deponovanja otpada. Rudarski radovi, Bor, (2): 93-106
Obradović, L., Bugarin, M., Stevanović, Z., Ljubojev, M., Milijić, Z. (2010) Odlaganje opasnog otpada na deponije u skladu sa direktivom Evropske unije o deponijama br. 1999/31/EU. Rudarski radovi, Bor, br. 2, str. 123-142
Said, A.M., Zeidan, M.S., Bassuoni, M.T., Tian, Y. (2012) Properties of concrete incorporating nano-silica. Construction and Building Materials, 36, 838-844
Sumer, M. (2012) Compressive strength and sulfate resistance properties of concretes containing Class F and Class C fly ashes. Construction and Building Materials, 34: 531-536
Tsimas, S., Moutsatsou-Tsima, A. (2005) Highcalcium fly ash as the fourth constituent in concrete: problems, solutions and perspectives. Cement & Concrete Composites, 27, 231-237
Zhao, F.Q., Ni, W., Wang, H.J., Liu, H.J. (2007) Activated fly ash/slag blended cement. Resources, Conservation and Recycling, 52, 303-313