Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2020, br. 2, str. 27-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 02/09/2020
doi: 10.5937/spz64-26529
Creative Commons License 4.0
Kolektivni šef države i sistem vlasti - bosanskohercegovačka rešenja u svetlu uporednog prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresa: g.darko83@gmail.com

Sažetak

Kolektivni šef države predstavlja jedno od obeležja jedinstva vlasti. Ipak, na primerima podele vlasti, dominantnost šefa države u okviru izvršne vlasti ukazuje na značajan upliv ili pretežnost elemenata predsedničkog sistema. Atipičnost prirode i složenost strukture Bosne i Hercegovine (BiH) odražava se i na položaj njenog predsedništva, kao kolektivnog šefa države. Iako se priroda ove države, s mešavinom federalnih, konfederalnih i elemenata konsocijalne demokratije, ne može podvesti pod klasične teorijske modele, analizom pojedinih odredaba Ustava BiH i njihovim sistematskim tumačenjem mogu se izvesti određeni zaključci u pogledu organizacije vlasti i o položaju šefa države u njoj. S tim u vezi, prema ustavnom konceptu kolektivnog šefa države, u sistemu podele vlasti, BiH predstavlja jedinstven primer. Ipak, pravni sistem u ovoj državi se dugo razvijao vanustavno i protivustavno, što se posebno odrazilo na funkcionisanje organa vlasti na nivou BiH, s tendencijama koje ne slede osnovni ustavni koncept kolektivnog šefa države. U ovom radu su analizirane ustavne odredbe o položaju Predsedništva BiH, njegov sastav, izbor i nadležnosti, te su prema tome izvedeni zaključci o konceptu organizacije vlasti na nivou ove države, njegovom ostvarivanju i deformitetima.

Ključne reči

šef države; Predsedništvo BiH; predsednički sistem; entiteti; konstitutivnost

Reference

*** (2009) Ustav Bosne i Hercegovine - aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25, amandman II
*** (2001-2017) Izborni zakon. Službeni glasnik BiH, br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 52/2005, 65/2005 - ispravka, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 32/2007, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/201
*** (2013/2014) Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, br. 10, 32/2013 i 22
Blagojević, M. (2014) Državno uređenje Bosne i Hercegovine i integracioni procesi. Strani pravni život, br. 1, str. 143-160
Dmičić, M. (2011) Ustavno pravo. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci - Pravni fakultet
Duverger, M. (1980) A new political system model: semi-presidential government. European Journal of Political Research, 8(2): 165-187
Karan, S. (2014) Obik državnog uređenja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Apeiron, 4(4): 156-167
Kasapović, M. (2005) Bosna i Hercegovina: Podijeljeno društvo i nestabilna država. Zagreb: Politička kultura
Kiting, M. (2007) Federalizam i ravnoteža vršenja vlasti u evropskim državama. Beograd: OECD
Kulenović, N., Hadžialić-Bubalo, I., Korajlić, M. (2011) Presuda Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine - konkretne posljedice - prvi pregled. https://www.ceeol.com/search/gray-literature-detail?id=574207 (10. 2. 2020)
Kunić, P. (1998) Republika Srpska država sa ograničenim suverenitetom. Banja Luka: Glas srpski
Kutlešić, V., Golić, D. (2017) Ustavno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Kuzmanović, R. (2004) Eseji o ustavnosti i državnosti. Banja Luka: Univerzitet u Banja Luci - Pravni fakultet
Lijphart, A. (1977) Democracy in plural societies: A comparative exploration. New Haven, CT-London: Yale University Press
Lukić, R., Košutić, B., Mitrović, D. (2001) Uvod u pravo. Beograd: Službeni list SRJ
Marković, R. (2015) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Orlović, S. (2018) Ustavno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pejić, I. (2016) Parlamentarna vlada - mogućnosti ravnoteže u sistemu podele vlasti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 73, str. 67-85
Petrov, V. (2005) Ustavna reforma - naše (ne)shvatanje Ustava. u: Taboroši J. [ur.] Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU - prilozi projektu 2005, Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije i dokumentaciju, pp. 194-242, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M5wrpXqrOqkJ:www.ius.bg.ac.rs/Naucni/prilozi/09%2520Vladan%2520Petrov.pdf+&cd=1&hl=sr&ct=clnk&gl=rs&client=firefox-b (10. 2. 2020)
Pilipović, M. (2018) Uredba kao oblik normativne delatnosti izvršne vlasti. Srpska pravna misao, 24 (51), pp. 209-232
Sartori, G. (1994) Comparative constitutional engineering: An inquiry into structures, incentives and outcomes. New York: University Press
Savanović, A. (2012) Aneks 4 - konsocijacijski ili većinsko-demokratski ustav. Srpska pravna misao, 18 (45), pp. 19-36
Savić, S. (1999) Konstitutivnost naroda u BiH. Banja Luka: Pravni fakultet
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd: Pravni fakultet
Stanković, M. (2014) Šesta državna reforma u Belgiji - novi, ali ne i poslednji stadijum devolucije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 115-132
Stojanović, N. (2007) Konsocijacija - Švajcarska i BiH. Pregled - časopis za društvena pitanja, 48 (3-4), pp. 63-87
Vukadinović, G. (2006) Teorija države i prava I. Novi Sad: Futura publikacije