Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 24  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 40, br. 3, str. 143-150
Uticaj tipa rasprskivača pri desikacija suncokreta na kvalitet žetve i visinu prinosa
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresaalek@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Efikasna desikacija suncokreta primenom klasičnih prskalica moguća je samo pravilnim izborom rasprskivača. Rezultati istraživanja u ovom radu su potvrdili da pravilan izbor rasprskivača ima značajan uticaj na prinos pri desikaciji suncokreta. Statistička obrada obadataka o visini prinosa, pokazakla je da postoji statistički značajna razlika u visini prinosa ostvarenog desikacijom rasprskivačima LU 120-04 i AIXR 120-04 u odnosu na visinu prinosa ostavarenu rasprskivačima IDK 120-04 i IDKT 120-04. Takođe, je prisutna i statistički znašajna razlika u visini prinosa desikacijom rasprskivačima LU 120-04, AIXR 120-04 i IDK 120-04 u odnosu na kontrolu. Analiza sadržaja vlage u vreme berbe pokazuje statistički značajnu razliku jedino između rasprskivača LU 120-04 i IDKT 120-04. Između svih ostalih rasprskivača i kontrole nema statistički značajne razlike. Statističkom analizom sadržaja ulja uočava se statistički značajna razlika između sadržaja ulja kod useva koji je tretiran različitim rasprskivačima i kontrole. Sa druge strane nema statistički značajne razlike između tretmana različitim rasprskivačima. U zavisnosti od stanja useva, kulture koja se tretira, tipa preparata treba odabrati odgovarajući tip rasprskivača kako bi krajnji rezultat primene preparata bio što bolji.
Reference
Đukić, N., Miklič, V., Stefanović, D., Malidža, G. (2006) Desikacija u proizvodnji suncokreta. Biljni lekar, vol. 34, br. 4-5, str. 419-425
Đukić, N., Sedlar, A. (2004) Rasprskivači za efikasnu primenu herbicida. Biljni lekar, vol. 32, br. 2, str. 155-159
Đukić, N., Malidža, G., Bugarin, R., Sedlar, A., Turan, J. (2007) Mehanizovana desikacija u proizvodnji uljanih kultura. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3-4, str. 250-262
Maširević, S., Glušac, D. (1999) Desikacija i njen značaj u suzbijanju prouzrokovača bolesti semenskog suncokreta. u: Zbornik naučnih radova sa 13. savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Aranđelovac, 5(1): 175-181
Miklič, V. (2001) Uticaj momenata desikacije na semenski kvalitet i prinos suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska teza
Sedlar, A., Đukić, N., Bugarin, R. (2005) Dobar rasprskivač - dobra aplikacija pesticida. Biljni lekar, vol. 33, br. 6, str. 659-665
Višacki, V., Sedlar, A., Bugarin, R., Turan, J. (2013) Efekat radnog pritiska na uniformnost distribucije rasprskivača. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 2, str. 85-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1403143S
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2018.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2018)
Bezbedna primena pesticida pri zaštiti uljanih kultura
Sedlar Aleksandar, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2017)
Radni pritisak kao faktor uniformnosti distribucije rasprskivača posebne namene
Sedlar Aleksandar, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2017)
Rezultati ispitivanja ratarskih prskalica u uslovima centralne Srbije
Barać S., i dr.

prikaži sve [11]