Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2013, br. 29, str. 47-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/09/2013
Upravljanje operativnim rizikom u bankama
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
bSrednja ekonomska škola Gračanica, BiH

e-adresa: simeticr@ef.uns.ac.rs, mehmedovic.gr@yahoo.com

Sažetak

Operativni rizik proizilazi iz neadekvatnih procedura, sistema, ljudske greške ili neadekvatne primene odgovarajuće metodologije u bankarskom poslovanju. Iako je u tradicionalnom bankarstvu svakako bio prisutan, tek je savremeno, elektronsko bankarstvo apostrofiralo njegov značaj i presudnu ulogu u funkciji ostvarivanje superiornih korporativnih performansi banaka. Praksa upravljanja operativnim rizikom podrazumeva kontinuiranu identifikaciju, merenje, monitoring i kontrolu u cilju minimizacije gubitaka. Bazelom dva su predviđeni pristup jedinstvenog indikatora, standardni pristup i viši pristupi merenju operativnog rizika, pri čemu nacionalni regulatori mogu da specifikuju detaljnu metodologiju za upravljanje. Pri tome jasno su definisani kriterijumi pod kojima drugi i treći pristup mogu da se koriste. Prvi deo rada se bavi determinantama, izvorima i modalitetima operativnog rizika. Drugi deo rada se fokusira na kvantifikovanje operativnog rizika u skladu sa različitim pristupima koje preporučuje Bazel II standard. Treći deo rada prezentira teorijsko-metodološku matricu za upravljanje operativnim rizikom. Zaključak je rezervisan za rezultate istraživanja.

Ključne reči

operativni rizik; Bazel II; pristup jednog indikatora; standardni pristup; viši pristupi merenju

Reference

Beim, D.O., Calomiris, C.W. (2001) Emerging financial markets. Boston: McGraw-Hill
BIS (2006) Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. Basel, Switzerland: Bank for International Settlements
Matić, V. (2008) Bankarski rizik 5 - tržišni rizici. Bankarstvo, vol. 37, br. 3-4, str. 70-72
Milenković, I. (2011) Međunarodno bankarstvo. Subotica: Ekonomski fakultet
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2010) Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II. Singipedia, 24. marta, http://www.singipedia.com/content/218-Rizici-u-bankarskom-poslovanju-i-Bazel-II
Udruženje banaka Srbije (2006) Metodologija za evidentiranje i praćenje operativnog rizika u banci. Beograd: Udruženje banaka Srbije / UBS
Vasiljević, B. (1990) Rizici u bankarskom poslovanju. Beograd: Fokus
Vukelić, V. (2009) Rizici u bankarstvu sa posebnim osvrtom na operativni rizik. Beograd, magistarski rad
Vunjak, N., Kovačević, L. (2011) Bankarstvo - bankarski manadžment. Bečej: Proleter
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2011) Strategijski menadžment u bankarstvu. Bečej: Proleter