Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 81  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 1, str. 141-172
Domašaj pravila contra proferentem u tumačenju opštih uslova ugovora
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd + Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresaslobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: tumačenje; ugovor; opšti uslovi; nejasne odredbe; contra proferentem; contra stipulatorem
Sažetak
Polazeći od sistema pravila tumačenja ugovora, u radu se razmatraju najpre dva nesporna uslova za primenu pravila contra proferentem: (1) nejasnost odredbe, kao pitanje odvojeno od činjenice da je odredba postala sporna među ugovaračima i (2) činjenica da je ugovor jednostrano predložila ili samostalno sastavila jedna strana. U nastavku u fokusu su neujednačena stanovišta po pitanjima: (1) da li je ovo pravilo nužno povezano sa zaštitom slabije strane ili se primenjuje bez obzira na suštinsku (ne)jednaku snagu ugovornih strana; (2) da li vođenje pregovora i postojanje razumne prethodne mogućnosti upoznavanja sa sadržinom opštih uslova isključuju primenu ovog pravila; (3) da li ovo pravilo u savremenom pravu treba primenjivati restriktivno ili liberalnije; (4) da li je ono opšti i univerzalni pravni princip ili se primenjuje samo kada je merodavnim propisom izričito predviđeno? Ako se odgovori na ova pitanja mogu stepenovati, onda se mogu srazmerno tome i uzimati u obzir prilikom odmeravanja domena primene pravila contra proferentem. Na taj način čini se mogućom ne samo isključiva već i proporcionalna primena ovog pravila. Autor ukazuje da je, uz uvažavanje postventivne i preventivne uloge, pravilo contra proferentem jedno od dopunskih i posebnih pravila tumačenja i primenjuje se uz poštovanje opštih i drugih posebnih pravila, što podrazumeva pre svega traganje za zajedničkom namerom ugovornih strana. Primena pravila contra proferentem je uslovljena i ograničena. Koliki će biti njegov domašaj u praksi, trebalo bi da zavisi od svih okolnosti konkretnog slučaja, a pri odmeravanju primene treba voditi računa i o osnovnim načelima obligacionog prava.
Reference
*** Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). http://www.gesetze-im-internet.de/bgb
*** (2019) Prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije - radna verzija. 28. 5. 2019, elektronska baza Paragraf, (https://www.paragraf.rs/nacrti_i_predlozi/280519prednacrt-gradjanskog-zakonika-republike-srbije.html)
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Sl. list SRJ + Sl. list SCG, br. 29/78, 39/85, 57/89 -Odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/03 -Ustavna povelja
*** (2009) Građanski zakonik Republike Srbije - prednacrt, knjiga druga - obligacioni odnosi. Beograd: Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije
*** (1978) Nemački Zakon o uređenju prava opštih uslova poslovanja (Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen -skraćeno: AGB -Gesetz). Strani pravni život, prevod ovog zakona na srpski jezik, 100, Institut za uporedno pravo, Beograd
*** (2016) Code Civil. 11. 2. 2016, (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id)
*** Il Codice Civile Italiano. http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/ Codciv.htm
*** (2016) Code Civil. http://www.legifrance.gouv.fr/content/ download/1950/13681/version/3/file/Code_22.pdf
Babić, D. (2019) Contract interpretation contra proferentem according to the Croatian Obligations Act. Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, vol. 1, br. 1, str. 59-71
Bix, B. (2012) Contract law: Rules, theory, and context. New York: Cambridge University Press
Blagojević, B. (1934) Ugovori po pristanku - formularni ugovori. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska rasprava
Chan, K., Fan, C. (2018) The principle of contra proferentem and the interpretation of arbitration agreements. SSRN Electronic Journal, https://ssrn.com/abstract=3357912
Đurđević, M. (2001) Ugovor po pristupu. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Đurđević, M.M. (2001) O nekim specifičnostima tumačenja ugovora po pristupu. Pravni život, vol. 50, br. 10, str. 509-520
Đurović, R., ur. (1964) Italijanski građanski zakonik. Beograd: Institut za uporedno pravo, preveo V. Radmilović
Fontaine, M., Ly, F. (2006) Drafting international contracts: An analysis of contract clauses. New York: Transnational Publishers
International Institute for the Unification of Private Law (2016) UNIDROIT principles of international commercial contracts. Rome
Ivančević, K. (2018) Dokument s informacijama o proizvodu osiguranja. u: Petrović Z., Čolović V. [ur.] Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje, XXI međunarodni naučni skup, zbornik radova, Beograd: Institut za uporedno pravo
Jankovec, I. (1997) Sudska kontrola opštih uslova poslovanja. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu - Institut za pravna i društvena istraživanja
Kapor, V., Carić, S. (2007) Ugovori robnog prometa. Novi Sad: Privredna akademija
Karanikić-Mirić, M., Jevremović-Petrović, T. (2020) Administrative contracts in Serbian law: Specificities of the new statutory regime. Review of Central and East European Law, 45
Karanikić-Mirić, M., Košutić, B. (2016) Subjektivna svrha ugovora u Barakovoj teoriji tumačenja. u: Košutić B., et al. [ur.] Aron Barak - sudija i teoretičar prava, Beograd: Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SRJ
Mccunn, J. (2019) The contra proferentem rule: Contract law's great survivor. Oxford Journal of Legal Studies, 39(3), 483-506
Miladinović, S. (2016) Tumačenje ugovora u odredbama Nacrta Zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo. Pravni zbornik, 1
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Petrović-Tomić, N. (2015) Zaštita potrošača usluga osiguranja - analiza i predlog unapređenja regulatornog okvira. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Rakić-Vodinelić, V. (1984) Tumačenje ugovora - pravno ili činjenično pitanje?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 6
Slavnić, J. (2014) Reforma prava ugovora o osiguranju u Srbiji - moderni komparativni trendovi. u: Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi, Palić, zbornik radova, Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Slijepčević, R. (2016) Tumačenje ugovora i Prednacrt Građanskog zakonika. u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva: XXI budvanski pravnički dani
Stojanović, D., Perović, S., Stojanović, D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac: Kulturni centar Gornji Milanovac
Stojanović, D., Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionom odnosima, knjiga prva. Beograd: Savremena administracija
Veljković, D. (2020) Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Tom I. Beograd: Nova consulting
Vilus, J., Blagojević, B., Krulj, V., ur. (1983) Komentar Zakona o obligacionom odnosima I. Beograd: Savremena administracija
Vilus, J. (1976) Opšti uslovi formularnih ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima, knjiga 1. Zagreb: Riječka tiskara
Vodinelić, V. (2014) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Vukadinović, S. (2019) Opšti uslovi poslovanja u obligacionom i međunarodnom trgovinskom pravu - pojam, zaključenje, tipične klauzule i kontrola. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-27038
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka