Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29

Sadržaj

članak: 5 od 81  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 86, str. 223-236
Poklon za slučaj smrti u srpskom pravu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresajovana.milovic@pr.ac.rs
Ključne reči: poklon za slučaj smrti; ugovor; isporuka (legat); opoziv poklona; nova zakonska rešenja; Srbija
Sažetak
U radu je analiziran poklon za slučaj smrti, institut koji je na granici između obligacionog i naslednog prava. Da li je poklon za slučaj smrti, ugovor, legat (isporuka) ili sui generis institut građanskog prava? Ovo pitanje se često postavlja u pravnoj teoriji, budući da je reč o institutu koji ima sličnosti i sa ugovorima, sa jedne strane, i sa raspolaganjima za slučaj smrti, sa druge strane. Shodno tome, teško je utvrditi njegovu pravnu prirodu. Teškoće povodom određivanja pravne prirode dovode i do njegovog težeg zakonskog regulisanja. U srpskom predratnom pravu poklon za slučaj smrti poistovećivan je sa isporukom, dok ga savremeno pravo smatra vrstom ugovora o poklonu. Autor u radu nastoji da odredi njegovu pravnu prirodu, ali i da prvenstveno ukaže na to šta nam donose nova rešenja predložena u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije.
Reference
*** (1978) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, Br. 29
*** (1995) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik RS, Br. 46
*** (2015) Prednacrt Građanskog zakonika. Beograd: Vlada Republike Srbije
*** (2019) Prednacrt Građanskog zakonika. Beograd: Vlada Republike Srbije
*** Digesta Iustinisani: Liber 39. 5. jula 2019, https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/d-39.htm#6
*** (1844) Srpski Građanski zakonik. 10. jula 2019, https://www.overa.rs/gradanski-zakonik-kraljevine-srbije-1844-god-sakasnijim-izmenama.html
*** (1978-2003) Zakona o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, Br. 29 (1978), 39 (1985), 45 (1989)-odluka USJ i 57 (1989), Službeni list SRJ, 31 (1993) i Službeni list SCG, 1/2003-Ustavna povelja
*** (1946-1947) Zakon o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. aprila 1941. i za vreme neprijateljske okupacije. Službeni list FNRJ, Br. 86 (1946) i 105 (1947)
*** (2009) Prednacrt Građanskog zakonika. Beograd: Vlada Republike Srbije
Cvetković, M. (2015) Ugovor o poklonu. Niš: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Đurđević, M. (2012) Ugovor o poklonu. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Đurđević, M. (2011) Ugovor o poklonu za slučaj smrti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 45, br. 1, str. 241-256
Konstantinović, M. (1996) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd, https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/privatno-pravo/srbija/Skica_za_zakonik_o_ obligacijama_i_ugovorima.pdf
Marković, S. (1981) Nasledno pravo. Beograd
Pantić, D.D. (2015) Poklon za slučaj smrti. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Perović, S. (1973) Obligaciono pravo I. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Stojanović, N. (2011) Nasledno pravo. Niš: Pravni fakultet
Stojanović, N. (2002) Present in case of death in our law. Facta universitatis - series: Law and Politics, vol. 1, br. 6, str. 719-728
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-23401
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka