Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:42
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Dometi projekt metode u podsticanju kreativnosti učenika u nastavi prirode i društva
aVisoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov', Vršac
bUniverzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresaprtljaga.snezana@gmail.com
Sažetak
Prateći tendencije u savremenom društvu, u radu se predstavlja jedan od načina na koji obrazovanje (bazirano na didaktici odnosa) može pozitivno uticati na razvoj multiperspektivizma, kreativnosti i inovacija kod učenika. U tom smislu, razmatraju se mogućnosti i ograničenja primene projekt metode kao faktora podsticanja kreativnosti kod učenika. Cilj sprovedenog istraživanja bio je da se utvrdi u kojoj meri projekt metoda, primenjena u nastavi prirode i društva, može podstaći ispoljavanje kreativnih reakcija kod učenika. Istraživanje je sprovedeno primenom eksperimenta sa paralelnim grupama. Rezultati dobijeni pomoću modifikovane Gilfordove i Torensove baterije testova stvaralaštva pokazali su da primena projekt metode pozitivno utiče na asocijativnu fluentnost, fluentnost i originalnost ideja, elaboraciju, fleksibilnost mišljenja i osetljivost na probleme. Iako postoje određena ograničenja i ne mogu se sa sigurnošću utvrditi krajnji dometi projektne metode u našim školama, smatramo da rezultati do kojih se došlo u ovom radu jasno ukazuju da projekt metoda ima potencijala i mogućnosti da osnaži kreativno funkcionisanje učenika.
Reference
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 72
Banaji, S., Perrotta, C., Cranmer, S. (2010) Creative and innovative good practice in compulsory education in Europe, collection and descriptive analysis of 10 good practices of creativity and innovation in compul¬sory education in the EU27. Luxembourg: Publications Office of the European Union, April 18, 2016, http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/iceac.html
Blumenfeld, P.C., Soloway, E., Marx, R.W., Krajcik, J.S., Guzdial, M., Palincsar, A. (1991) Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing,porting the Learning. Educational Psychologist, 26 (3 & 4), 369-398
Brophy, J., Alleman, J. (1991) Activities as Instructional Tools: A Framework for Analysis and Evaluation. Educational Researcher, 20(4): 9
Faust, C.B. (1989) Chemistry as a separate science. Education in Chemistry, 138-139; 9
Gojkov, G., Gojkov-Rajić, A., Stojanović, A. (2014) Heurističke didaktičke strategije u visokoškolskoj nastavi. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače 'Mihailo Palov'
Gojkov, G., Stojanović, A. (2011) Participativna epistemologija u didaktici. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov'
Golubović-Ilić, I. (2013) Mogućnosti osposobljavanja učenika za samostalni istraživački rad u nastavi prirode i društva. Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, doktorska disertacija
Graorac, I. (1995) Vaspitanje i komunikacija. Novi Sad: Matica Srpska
Hilvonen, J., Ovasaka, P. (2010) Student motivation in project-based learning. u: ICEP 10, http:/icep.ie/wp-content/uploads/2011/02/Student-Motivation-in-Project-Based-Learning.pdf, January 18, 2016
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje 2. Beograd: UNICEF
Kadum, V. (2005) Učenje rješavanjem problemskih zadataka u nastavi matematike. Pula: IGSA
Krajcik, J.S., Blumenfeld, P.C., Marx, R.W., Soloway, E. (1994) A collaborative model for helping middle grade science teachers learn project-based instruction. Elementary School Journal, vol. 94, br. 5, 483-497
Kvaščev, R. (1981) Psihologija stvaralaštva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kvaščev, R. (1971) Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Maksić, S.B., Đurišić-Bojanović, M. (2004) Kreativnost, znanje i školski uspeh. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 85-105
Ristanović, D. (2015) Uloga projektnog modela rada u nastavi prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Šefer, J.P. (2005) Kreativne aktivnosti u tematskoj nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Tan, O.S., Teo, C.T., Chye, S. (2009) Problems and creativity. u: Tan O.S. [ur.] Problem-Based Learning And Creativit, Singapore: Cengage Learning, 1-14
Thomas, J.W. (2000) A review of research on project-based learning. http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf, July 15, 2012
Toolin, R.E. (2004) Striking a Balance Between Innovation and Standards: A Study of Teachers Implementing Project-Based Approaches to Teaching Science. Journal of Science Education and Technology, 13(2): 179-187
Vilotijević, M. (2012) Emancipatorsko vaspitanje. u: Beseđenje o vaspitanju i pedagogoiji, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, http://www.sao.org.rs/documents/2012/Besedjenje/BESEDJENJE%20M%20VILOTIEJVIC%20EMANCIPATORSKA%20PEDAGOGIJA.pdf, 20.5.2015
Wilhelm, J., Sherrod, S., Walters, K. (2008) Project-Based Learning Environments: Challenging Preservice Teachers to Act in the Moment. Journal of Educational Research, 101(4): 220-233
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1803037P
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2018.
Creative Commons License 4.0