Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Posledice potrošačkog načina života na životnu sredinu - osvrt iz ugla nastave prirode i društva
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresazorica.veinovic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: obrazovanje za održivi razvoj; nastava prirode i društva; potrošački način života; problemi u životnoj sredini
Sažetak
Prekomerna potrošnja nalazi se u osnovi skoro svih problema u životnoj sredini, a današnje generacije već uveliko žive na račun budućih. Mogućnosti i potrebu tretiranja posledica potrošačkog načina života na životnu sredinu u nastavi jednog školskog predmeta prepoznali smo već u definicijama održivog razvoja i na njemu utemeljenog obrazovnog koncepta. Njima su obuhvaćeni pojmovi poput ograničenja životne sredine, zadovoljenja ljudskih potreba (potreba, ne želja) i međugeneracijske odgovornosti. Mogućnosti i obavezu tretiranja navedenih problema u nastavi, te tako pripremanja dece i mladih za jednu od ključnih uloga u održivom društvu, ulogu 'održivih' potrošača, bazirali smo i na sledećim pretpostavkama: 1) ako su problemi u životnoj sredini nastali velikim delom kao posledica ljudskih potrošačkih aktivnosti, moguća rešenja leže u drugačijem sistemu znanja i vrednosti, kao i promenama u ponašanju svakog pojedinca; 2) u realizaciji ovog cilja obrazovanje predstavlja jedan od najmoćnijih faktora. U nastojanju da utvrdimo kvalitet postojećeg pristupa ovoj problematici i osmislimo smernice za poboljšanja u nastavi prirode i društva, važno je bilo razrešiti nekoliko pitanja. Prvo, identifikovali smo specifičnosti svih komponenti održivog razvoja, kako bismo obezbedili njihovo celovito reflektovanje u izdvojenom istraživačkom problemu koji predstavlja samo jedan od segmenata složenog obrazovnog koncepta zasnovanog na održivosti. Takođe, analizom ekoloških zakonitosti i posledica iscrpljivanja prirodnih resursa naše planete, te karakteristika potrošnje i mehanizama koji leže u osnovi motivacije potrošača i njihovih potrošačkih aktivnosti, formirali smo shemu ključnih problema, kojima bi bilo značajno posvetiti pažnju iz vaspitno-obrazovnog ugla. Sledeći korak bio je sagledavanje potencijala nastave prirode i društva da doprinosi razvoju kompetencija za život u održivom društvu, te prilagođavanje odabranih ciljeva karakteristikama ove nastave. Konačno, u kognitivnim teorijama, koje čine osnovu savremenog shvatanja učenja i nastave, potražili smo i pronašli potvrdu o primerenosti odabranih zahteva specifičnostima dece uzrasta od sedam do jedanaest godina, kao i utemeljenje za uverenje da (holistički) pristup ovoj temi u nastavi prirode i društva može da doprinese celokupnom razvoju deteta. Teorijska analiza i promišljanje o problemu rezultirali su definisanjem ključnih kompetencija u oblasti povezanosti potrošačkog načina života i životne sredine koje bi bilo moguće i potrebno razvijati u nastavi prirode i društva. Izdvojili smo ih i ugradili u sistem od četiri kategorije: 1) zavisnost čoveka od prirode; 2) problemi u životnoj sredini i njihove posledice; 3) uzroci ili veza između potrošnje i problema u životnoj sredini i 4) mere u domenu potrošačkih postupaka za rešavanje i prevenciju problema u životnoj sredini. Sistem kategorija je čvrsto strukturisan, sačinjen od umreženih pojmova, među kojima su utvrđene kauzalne, horizontalne i vertikalne relacije. U predloženom sistemu reflektuje se interdisciplinarni i holistički pristup, uključujući i potrebu da se adresiraju različiti aspekti ličnosti deteta. Definisani okvir predstavljao je polazište za empirijsko istraživanje čiji je cilj bio da se utvrdi kvalitet postojećeg pristupa posledicama potrošačkog načina života na životnu sredinu u nastavi prirode i društva. U radu su izneti rezultati dela šireg istraživanja, koji je realizovan testiranjem znanja učenika na kraju prvog ciklusa obaveznog obrazovanja u Srbiji. Ispitanici su pokazali selektivno poznavanje činjenica i slabosti u razumevanju i primeni znanja u oblasti povezanosti potrošačkog načina života i problema u životnoj sredini. Identifikovani problem predstavlja refleksiju kvaliteta programa nastave prirode i društva, i kvaliteta nastave kao odraza informisanosti učitelja o ovoj temi. Naime, rezultati testiranja učenika indirektno su potvrdili ostale rezultate šireg istraživanja, kojim su bili obuhvaćeni i sami nastavni programi i učitelji. Funkcionalnost programa nastave prirode i društva niti u potpunosti odgovara složenim ciljevima iz oblasti teme ovog rada niti je primerena potencijalu koji ova nastava ima u tom kontekstu. Ni kompetencije učitelja u velikoj meri ne odgovaraju potrebama razvoja navedenih tipova znanja učenika. Rešenja bi valjalo tražiti u dva smera. Prvo, neophodna su poboljšanja nastavnih programa u pogledu aktuelizacije, sistematičnijeg strukturisanja zahteva, kao i sa stanovišta usmerenosti na razvoj odgovarajućih kompetencija iz ove oblasti. Sa druge strane, izmene nastavnih programa imale bi slabe efekte ukoliko bi izostala odgovarajuća obuka učitelja, i to: 1) intenzivnijim i kvalitetnijim uvođenjem tema i ciljeva iz oblasti održivog razvoja u studijske programe učiteljskih fakulteta u Srbiji i 2) organizacijom seminara za one koji su u radnom odnosu. U radu su dati predlozi čiji je cilj upravo da se doprinese jednoj takvoj reformi. U pitanju je, pre svega, predlog modela holističkog pristupa vezi između potrošačkog načina života i problema u životnoj sredini u nastavi prirode i društva. Zahtevi za ovladavanjem odgovarajućim sistemom pojmova, te za razvijanjem spremnosti učenika da prihvate odgovornu i održivu potrošnju imaju značaj i sa stanovišta razvoja učenika u celosti. Oni su saznajno i funkcionalno vredni, kao i etički zasnovani. U pitanju su vrednosti iz oblasti obrazovanja za održivi razvoj koje bi svakako trebalo uvrstiti u proces reforme nastave prirode i društva.
Reference
*** (2010) Nastavni program za predmet Priroda i društvo. Prosvetni glasnik, br. 7
*** (2002) Plan of implementation of the world summit on sustainable development. Retrieved August 11, 2005. from www: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf
*** (2000) Earth charter. Retrieved January 20, 2003. from www: http://www.earthcharterinaction.org/content/ pages/Read-the-Charter.html
Ackerman, F. (1996) Foundations of economic theories of consumption. u: Goodwin N.R., et al. [ur.] The Consumer Society, Washington: Island Press, 149-159
Banđur, V., Kundačina, M., Brkić, M. (2008) Testovi znanja u funkciji ocenjivanja učenika. Užice: Učiteljski fakultet
Baudrillard, J. (2004) The consumer society myths and structures. London: Sage Publications
Belk, R.W., Ger, G., Askegaard, S. (2003) The Fire of Desire: A Multisited Inquiry into Consumer Passion. Journal of Consumer Research, 30(3): 326-351
Blagdanić, S. (2009) Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 3, str. 40-50
Bonnett, M. (2003) Chapter 9: Education for Sustainable Development: Sustainability as a Frame of Mind. Journal of Philosophy of Education, 37(4): 675-690
Campbell, C. (2005) Romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Alcuin Academics
Commoner, B. (1971) The closing circle: Nature, man and technology. New York: Bantam Books
Earth Charter Initiative (2000) The earth charter. Retrieved January 20, 2003. from www: http://www. earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html
Ehrlich, P.R., Ehrlich, A.H. (1991) Healing the Planet. New York: Addison-Wesley
Fromm, E. (1986) Imati ili biti?. Zagreb: Naprijed
Gadotti, M. (2010) Reorienting Education Practices towards Sustainability. Journal of Education for Sustainable Development, 4(2): 203-211
Galbraith, J.K. (1984) The affluent society. Boston, MA, itd: Houghton Mifflin
Hodson, D. (2003) Time for action: Science education for an alternative future. International Journal of Science Education, 25(6): 645-670
IUCN, UNEP, WWF (1980) World conservation strategy: Living resource conservation for sustainable development. Retrieved November 19, 2005. from www: http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/WCS-004.pdf
Jackson, T. (2008) Live Better by Consuming Less?: Is There a “Double Dividend” in Sustainable Consumption?. Journal of Industrial Ecology, 9(1-2): 19-36
Kahn, R.V. (2010) Critical Pedagogy, Ecoliteracy, & Planetary Crisis: The Ecopedagogy Movement. New York: Peter Lang Publishing
Leibenstein, H. (1950) Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand. Quarterly Journal of Economics, 64(2): 183
Lin, A.C. (2008) Virtual Consumption: A Second Life for Earth?. Brigham Young University Law Review, 2008 (1); 47-114
Marcuse, H. (1964) One-dimensional man. Retrieved January 10, 2009. from www: http://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/one-dimensional-man/ch01.htm
Marx, K. (1867) Capital: The fetishism of commodities and the secret thereof. Chapter 1, Section 4, Retrieved January 10, 2009. from www: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch01.htm S4
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Max-Neef, M.A. (1991) Human Scale Development. New York and London: Apex Press
Mendelson, R.A., i dr. (1992) The Commercialization of Childrens Television. Pediatrics, 89 (2); 343-344
Palekčić, M. (2007) Od kurikuluma do obrazovnih standarda. u: Previšić, V [ur.] Kurikulum, Zagreb: Školska knjiga
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1978) Intelektualni razvoj deteta - izabrani radovi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Scitovsky, T. (1992) The joyless economy. New York: Oxford University Press
Smart, B. (2010) Consumer society: Critical issues and environmental consenquences. London: Sage Publications
Sustainable Development Education Panel (1998) First Annual Report 1998: Submission to the qualifications and curriculum authority (A report to DfEE/QCA on education for sustainable development in the schools sector from the Panel for Education for Sustainable Development). Annex 4, Retrieved January 27, 2006. from www: http://www.defra.gov.uk/environment/sustainable/educpanel/1998ar/ann4.htm
Tyler, R.W. (1969) Basic principles of curriculum and introduction. Chicago, itd: University of Chicago Press
UN (1992) UNCED Agenda 21: Programme of action for sustainable development. Retrieved July 26, 2005. from www: http://www.sidsnet.org/docshare/other/Agenda21_UNCED.pdf
UN (2002) Plan of implementation of the World Summit on sustainable development. Retrieved August 11, 2005. from www: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf
UNESCO (2005) Draft International implementation scheme for the United Nations decade of education for sustainable development (2005-2014). Retrieved January 13, 2006. from www: http://unesdoc.unesco. org/images/0014/001403/140372e.pdf
Veblen, T. (1899) The theory of the leisure class. Retrieved March 15, 2009. from www: http://www.gutenberg.org/files/833/833-h/833-h.htm
Veinović, Z. (2009) Razvoj solidarnosti i međugeneracijske odgovornosti u programima nastave prirode i društva. u: Radovanović I., Trebješanin B. [ur.] Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - vrednovanje, Beograd: Učiteljski fakultet, 101-108
Veinović, Z. (2007) Nastava prirode i društva i održivi razvoj. Beograd: Učiteljski fakultet
Veinović, Z. (2010) Holistički pristup problemima u životnoj sredini u nastavi prirode i društva. Pedagogija, vol. 65, br. 4, str. 674-683
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vilotijević, M. (2000) Didaktika, organizacija nastave. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Wiedmann, T., Minx, J. (2007) A definition of carbon footprint. Retrieved December 20, 2010. from www: http://www.censa.org.uk/docs/ISA-UK_Report_07-01_carbon_footprint.pdf
World Commission on Environment and Development (1987) Our common future. Oxford: Oxford University Press
WWF (2014) Living planet report 2014. Retrieved November 21, 2015. from www: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije1604072V
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci