Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 1, br. 2, str. 39-51
Forenzičko računovodstvo u funkciji ekonomsko finansijskog veštačenja
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bBelgrade Police Department, Criminal Police Administration, Belgrade

e-adresaaleksandar.cudan@kpu.edu.rs
Projekat:
Project: "Crime in Serbia and the Instruments of Government Response", which was funded and implemented by the Academy of Criminalistics and Police Studies in Belgrade - the 2015-2019 scientific research cycle.

Sažetak
U procesu utvrđivanja činjenica vezano za sudske predmete, učestvuju i veštaci ekonomsko-finansijske struke. Potreba za veštačenjem u sudskom postupku, javlja se u situacijama u kojima sud ne poseduje potrebna stručna znanja neophodna za utvrđivanje svih relevantnih činjenica i donošenje konačne odluke, zbog čega uključuje veštaka da primenom stručnih znanja i veština sa kojima raspolaže, utvrdi potrebne činjenice. Predmet ovog rada je forenzičko računovodstvo sa posebnim akcentom na njegov značaj i ulogu u finansijskom veštačenju. Cilj rada jeste da ukaže na važnost forenzičkog računovodstva, u funkciji ekonomsko - finansijskog veštačenja kao i da se ukaže na neophodnost njegovog daljeg usavršavanja i razvoja. Praktični cilj naučnog rada usmeren je na pokušaj autora da finansijsku forenziku promoviše kao profesiju novog milenijuma. S obzirom na turbulentnu prošlost i očekivanu budućnost Republika Srbija nesumnjivo ima potrebe za ovom vrstom kadrova.
Reference
*** (2019) Zakon o krivičnom postupku - ZKP. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 35
*** (2010) Zakon o sudskim veštacima - ZSV. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44
*** Association of Certified Fraud Examiners. Retrieved from: http://www.acfe.com
Aleksić, M., Vujnović-Gligorić, B., Uremović, N. (2015) Uloga i značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju finansijskih prevara. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 5 (2); 229-236
Buckhoff, T. (2008) Forensic audit vs. financial statement audits. Atlanta, USA: Georgia Society of SPAs, Current Accounts, retrieved from: http://www.iagforensics.com/wp-content/uploads/2009/12/GSCPA-Thomas-Buckhoff-ct08.pdf
Coenen, T. (2008) Essentials of corporate fraud. New York: John Wiley & Sons
Cvetković, D., Đurić, O. (2017) Istražno računovodstvo - instrument otkrivanja kriminalnih radnji. u: Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa IOR-EDA 2017., Priština: Ekonomski fakultet, str. 695-709
Čudan, A. (2014) Ekonomsko finansijsko veštačenje kroz prizmu novog zakona o sudskim veštacima kao izazov i uslov procesu integracija. u: Međunarodna naučna konferencija - Evropska unija i Zapadni Balkan, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 345-357
Čudan, A., Nikoloska, S. (2018) Ekonomski kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 357
Dimitrijević, D., Danilović, M. (2017) Otkrivanje prevara u kompanijama u Republici Srbiji primenom Beneish-ovog modela. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 37, str. 311-325
Đorđević, D., Vukasović, B. (2011) Ekonomsko-finansijsko veštačenje u sudskim sporovima - teorija i praksa. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 80-96
Ilić, J. (2010) Utvrđivanje odlučnih činjenica u upravnom postupku i u upravnom sporu - veštačenju. Beograd
Ivanović, A.B., Ivanović, A.R. (2013) Pravci razvoja forenzike u državama Evrope. Pravne teme, vol. 2, god. 1, str. 170-184
Mikerević, D., Kondić, N., Škarić-Jovanović, K., Krsmanović, B., Šnjegota, D., Poljašević, J., Radivojac, G., Džakula, M., Pucarević, M., Škobić, Z., Radonjić, S., Vidović, Z., Pajić, P., Panić, N., Rakić, D., Tešanović, S. (2013) Forenzika poslovanja. Banja Luka: Finrar
Milošević, M. (2004) Stanje, mogućnosti i perspektive veštačenja u oblasti informacionih tehnologija. u: Naučno stručno savetovanje - ZITEH, str. 1-12, preuzeto sa: http://www.itvestak.org.rs/ziteh_04/radovi/ziteh-16.pdf
Petković, A. (2010) Forenzička revizija. Bečej: Proleter
Telpner, Z., Mostek, M. (2002) Expert witnessing in forensic accounting: A handbook for lawyers and accountants. Boca Raton: Taylor & Francis Group - CRC Press
Tjark, T. (2013) Trends, challenges and strategy in the forensic science sector. Ministry of Security and Justice - the Netherlands Forensic Institute
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim1902041C
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2020.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Uprava carina Republike Srbije u funkciji ekonomske bezbednosti
Čudan Aleksandar L., i dr.

Revizor (2016)
Forenzička revizija - potreba ili izbor?
Vukadinović Predrag, i dr.

Ekon: teor praks (2016)
Forenzičko računovodstvo i finansijske prevare u svetu
Đekić Marija, i dr.

prikaži sve [5]