Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Srbija 1914, Poljska 1939. - jedno poređenje
Komisija za Balkanistiku Poljske Akademije Nauka Odeljenje u Poznanju, Poljska
Ključne reči: I svetski rat; II svetski rat; Srbija; Poljska
Sažetak
Okolnosti pod kojima su se i Srbija, 1914. godine, i Poljska, 1939, našle u vrtlogu svetskih ratova, kao i istorija herojskog otpora obeju država protiv nadmoćnih napadača, zaslužuju da budu zauvek upamćeni jer su značajna pouka novim generacijama Evropljana. Godišnjice obeležavanja izbijanja oba svetska rata predstavljaju priliku za takav vid podsećanja. U ovom radu, autor se bavi poređenjem srpskog iskustva iz Prvog svetskog rata sa poljskom sudbinom u ratu koji je izbio četvrt veka kasnije.
Reference
*** (2014) Austrougarska objava rata i manifest regenta. Preuzeto sa http:// www.serbia.com/srpski/austro-ugarska-objava-rata-i-manifest-regentaaleksandra
*** (2014) Planovi za veliki rat. Preuzeto sa 05/novi-magazin/planovi-za-veliki-rat-postojali-jos-1913/8476917
*** (1939) Proglas I. Mosćickog. Preuzeto sa p?showtopic= 60563
*** Przemówienie Józefa Becka w Sejmie RP 5 maja 1939 r. Preuzeto sa http://pl.wikisource.org/wiki/Przemówienie_Józefa_Becka_w_Sejmie_RP_5_maja _1939_r
*** (2014) Srbija u Prvom svetskom ratu. Preuzeto sa wiki/ Srbija_u_ prvom_ svetskom_ ratu
*** (1939) Obwieszczenie mobilizacji. Preuzeto sa wiki/ Obwieszczenie_Mobilizacji_1939
Adamczewski, L. (2013) Na dno szybu: Od Oberschlesien do Górnego Šlqska. Zakrzewo
Andriessen, J.H.J. (2011) I wojna swiatowa w fotografiach. Warszawa
Batowski, H. (1962) Kryzys dyplomatyczny w Europie: Jesien 1938 wiosna 1939. Warszawa
Batowski, H. (1973) Zdrada monachjska: sprawa Czechoslowacji i dyplomacja europejska w roku 1938. Poznaň
Batowski, H. (1989) Europazmierza kuprzepasci. Poznaň
Batowski, H. (1979) Agonia pokoju i poczqtek wojny: Sierpieň-wrzesieň 1939. Poznaň
Bialokur, M., Patelski, M., Szczepaniak, A., ur. (2008) Roman Dmowski i jego wspólpracownicy. Toruň
Bloch, S., Zieliňski, Z., ur. (1995) Powrót Polski na mapç Europy: Sesja naukowa poswiçcona 70. Rocznicy Traktatu Wersalskiego. Lublin
Bonarek, J., Czekalski, T., Sprawski, S., Turlej, S. (2005) Historia Grecji. Kraków
Bremm, Κ.J. (2014) Propaganda im Ersten Weltkrieg. Darmstadt
Chrzanowski, I., Konopczyňski, W. (2004) Tyciorys Romana Dmowskiego. Krzeszowice
Chwalba, A. (2014) Samobójstwo Europy: Wielka Wojna 1914-1918. Warszawa
Chwalba, A. (2007) Józef Pilsudski: Historyk wojskowosci. Kraków
Csorba, H., Csorba, T. (1985) Ziemia wçgierska azylem Polaków 1939-1945. Warszawa
Czubiňski, A. (2002) Walka Józefa Pilsudskiego o nowy ksztalt Europy ŠrodkowoWschodniej w latach 1918-1921. Toruň
Čalić, M.Ž. (2013) Istorija Jugoslavije u 20. veku. Beograd
Čubrilović, V., ur. (1989) Stvaranje Jugoslovenske države 1918. godine. u: Zbornik radova prikazanih na naučnom skupu od 5. do 7. decembra 1988. godine povodom obeležavanja sedamdesete godišnjice stvaranja Jugoslavije 1918-1988. Beograd
Ćorović, V. (1992) Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u XX veku. Beograd: Biblioteka grada Beograda
D^bski, J. (1969) Wojna i ludzie: Wspomnieniaz lat 1914-1915. Warszawa
Dedijer, V. (1984) Sarajewo 1914. t. I-II. ňódž
Desmazes, M., Naumović, A. (2012) Zwyciçstwaserbskie w 1914 roku. Oswiçcim
Drozdowski, M.M. (2008) Józef Pilsudski: Naczelnik parístwa polskiego. Warszawa
Dubicki, T. (1990) Žolnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939-1941. ňódž
Dubicki, T. (1994) Wojsko polskie w Rumunii 1939-1941. Warszawa
Dubicki, T. (1995) Polscy uchodzcy w Rumunii 1939-1945. Warszawa
Dubicki, T., Spruch, K. (2014) Przedmoscie rumuňskie: Wrzesieň 1939. Oswiçcim
Garlicki, J. (1988) Józef Pilsudski 1867-1935. Warszawa
Gilbert, M. (2003) Pierwsza wojnaswiatowa. Poznaň
Gluck, W. (2014) Historiazamachusarajewskiego. Oswiçcim
Hauser, P. (2010) Powrót na mapç: Walka o granice paňstwa polskiego po I wojnie swiatowej. u: Ilski K. [ur.] Wyklady Inauguracyjne Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaň, br. 3
Jaňczak, J. (2009) Historyczne podstawy ksztaltowania siç typów kultury polityki zagranicznej: Przypadki realizmu i radykalizmu. Przeglqd Politologiczny, 2, 2009, 61-73
Janković, D. (1973) Srbija ijugoslovensko pitanje 1914-1915. Beograd
Jçdrzejewicz, W. (2013) RolaJózefa Pilsudskiego w odbudowie i umacnianiu paňstwa polskiego. Warszawa
Jordan, D. (2011) Balkany, Wlochy i Afryka 1914-1918: Od Sarajewado Piawy i Jeziora Tanganika. Poznaň
Jurga, T. (2014) Obrona Polski i Europy 1939. Warszawa
Kawalec, K. (2000) Spadkobiercy niepokornych: Dzieje polskiej mysli politycznej 1918-1939. Wroclaw-Warszawa-Kraków
Kawalec, K. (2006) RomanDmowski. Wroclaw
Kazimirović, V. (2013) Crna ruka. Novi Sad
Kecmanović, V. (2014) Das ist Princip. Beograd
Komarnicki, T. (1957) Rebirth of the Polish republic: A study in the diplomatic history of the Europe 1914-1920. Melbourne-London-Toronto
Kornat, M. (2012) Polityka zagraniczna Polski 1938-1939: Cztery decyzje Józefa Becka. Gdaήsk
Kornat, M. (2007) Polityka równowagi 1934-1939: Polska miçdzy Wschodem a Zachodem. Kraków
Kornat, M. (2012) Sojusz z Hitlerem uczynilby z Polski koloniç Niemiec. Preuzeto sa rem-uczynilby-z-polski-kolonie-niemiec
Kožmmski, M. (1970) Polska i Wçgry przed drugq wojnq swiatowq (pazdziernik 1938 wrzesieň 1939): Z dziejów dyplomacji i irredenty. Wroclaw
Kožuchowski, A. (2014) Wyžsza zasada nienawisci. u: Wielka wojna 1914-1918: Jak 100 lat temu w Europie zaczçla siç rzez, Pomocník Historyczny (posebno izdanje dodataka nedeljnika Polityka), br. 3, 2014, 26-29
Krizman, B. (1958) Stvaranje Jugoslavije. u: Iz istorije Jugoslavije 1918-1945 - Zbornik predavanja, Beograd
Kulakowski, M. (2014) Roman Dmowski w swietle listów i wspomnieň. Czerwonak
Lagzi, I. (1980) Uchodzcy polscy na Wçgrzech w latach drugiej wojny swiatowej. Warszawa
Lagzi, I. (1987) Droga zolnierza polskiego przez wçgierskq granicç w latach 1939-1941. Poznaň
Lubieήski, T. (1978) Bićsiç czy nie bić?. Warszawa
Lundgreen-Nielsen, K. (1979) The Polish problem at the Paris peace conference: A study of the policies of the great powers and the Poles 1918-1919. Odense
Mazan, L. (2014) Dwie kule Gawrily Principa. u: Wielka wojna 1914-1918: Jak 100 lat temu w Europie zaczçla siç rzez, (posebno izdanje dodataka nedeljnika Polityka), br. 3, 2014, 30-31
Mcmeekin, S. (2010) Ekspres Berlin-Bagdad: Kajzer, islam i imperium osmanskie 1898-1918. Kraków
Micewski, A. (1971) Roman Dmowski. Warszawa
Mikietyňski, P. (2009) Niemiecka droga ku Mitteleuropie: Polityka IIRzeszy wobec Królestwa Polskiego 1914-1916. Kraków
Milosevic, K. (2008) Srbija u Velikom ratu 1914-1918. Beograd
Moczulski, L. (1972) Wojna polska 1939: Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i dzialania wojenne we wrzesniu-pazdzierniku 1939. Poznaň
Molenda, J. (1980) Pilsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918. Warszawa
Nedok, S. (2006) Povlačenje srpske vojske na Albanskom primorju i njena evakuacija na Krf 1915-16. Rad vojno-sanitetske službe, Beograd
Nowak, J.R. (1971) Polityka Wçgier wobec Polski w latach 1938-1939: Wybór dokumentów. Sprawy Miçdzynarodowe, 226 (1), 100-121
Nowak, R.K. (2009) Rz^d Pála Telekiego wobec Polski i Polaków (16 II 1939-3 IV 1941). u: Chmielewski P., Glowacki A. [ur.] W krçgu historii Europy Wschodniej: Studia i szkice, str. 93-113, ňódž
Nowak, R.K. (2009) Przyjaciel Polaków Pál Teleki (1879-1941): Zarys biografii. Jastrzçbie Zdrój
Osterhammel, J. (2013) Historia XIX wieku: Przeobraienie swiata. Poznaň
Ostoja-Mitkiewicz, M. (2001) Wojna jest grzechem: Przyklady braterstwa polskowçgierskiego w okresie II wojny swiatowej. Warszawa
Overy, R. (2009) 1939: nad przepasciq. Warszawa
Pajewski, J. (1959) 'Mitteleuropa': Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny swiatowej. Poznaň
Pajewski, J. (1991) Pierwsza wojna swiatowa. Warszawa
Pajewski, J. (1997) Berlin-Bagdad: Z dziejów polityki niemieckiej na Bliskim Wschodzie w czasach wilhelmiňskich. u: Rozprawy i studia z dziejów powszechnych i Polski, Poznaň, str. 74-106
Pajewski, J. (2005) Odbudowa panstwa polskiego 1914-1918. Poznaň, 2005
Pazuga, W. (2002) Rzeczy wiçksze i mniejsze. Poznaň
Pazuga, W. (2010) Monarchia habsburska: Miçdzy idealizaj a alienacj^. u: Ilski K. [ur.] Wyklady Inauguracyjne Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznaň, br. 4
Porwit, M. (1959) Obrona Warszawy wrzesieň 1939: Wspomnienia i fakty. Warszawa
Porwit, M. (1969-1978) Komentarze do historii polskich dzialan obronnych 1939. Warszawa, r. t. I-III
Possowski, P. (1986) Zerwane pçta: Usuniçcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku. Warszawa
Prelević, M. (1998) Predgovor. u: Aćimović N. [ur.] Srbi na Krfu 1916-1918 - katalog muzejske postavke u 'Srpskoj kući' na Krfu, Beograd, 1998
Radojević, M., Dimić, Lj. (2014) Srbija u Velikom ratu 1914-1918 - kratka istorija. Beograd
Raina, P. (1999) Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939: Prawdziwy charakter polityki zagranicznejJózefa Becka: Geneza wybuchu II wojny swiatowej. Warszawa
Rauchensteiner, M. (1998) Osterreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg 1914-1918. Graz
Suleja, W. (2009) Józef Pilsudski. Wroclaw
Sundhaussen, H. (2014) Sarajevo: Die Geschichte einer Stadt. Wien-Koln-Weimar
Swiçtek, R. (1998) Lodowa sciana: sekrety polityki Józefa Pilsudskiego 1904-1918. Kraków
Szczepaήski, W. (2009) Wçgry w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej: Sojusz na rzecz bezpieczeήstwa?. u: Obóz: Problemy narodów bylego obozu komunistycznego, 52, 91-136
Szczepaήski, W. (2014) Serbski odwrót przez Albaniç na przelomie 1915/ 1916 r. Jak doή doszlo, jak zapamiçtali go Serbowie?. u: Krzak Andrzej [ur.] I wojna swiatowa na Balkanach: Dzialania militarne i polityczne w latach 1914-1918, Szczecin, Studia i materialy pod redakcjq, str. 218-232
Szeremietiew, R. (1994) Czy moglismy przetrwac: Polska a Niemcy w latach 1918-1939. Warszawa
Szubarczyk, P. (2014) Czerwona apokalipsa: Agresja Zwiqzku Sowieckiego na Polskç i jej konsekwencje. Kraków
Szulc, W. (1980) Przemiany gospodarcze i spoleczne w Jugoslawii w okresie miçdzywojennym 1918-1941. Poznaň
Szymczak, D. (2009) Miçdzy Habsburgami a Hohenzollernami: Rywalizacja niemiecko-austro-wçgierska w okresie I wojny swiatowej a odbudowa panstwa polskiego. Kraków
Tokarski, A. (1998) W goscinie u bratanków Wçgmw: Zarys dziejów uchodzców polskich na Wçgrzech w czasie II wojny swiatowej 1939-1945. Torun
Urbankowski, B. (2014) Józef Pilsudski: Marzyciel i strategy. Poznaň
von Handel, N. (2014) Doppelmord. Sommer 1914: von Sarajevo bis zur Kriegerklarung. Almeg bei Steinerkirchen
Vučo, N. (1970) Ekonomska istorija sveta - od industrijske revolucije do drugog svetskog rata. Beograd
Wandycz, P. (1992) Dmowski's policy at the Paris peace conference: Success or failure. u: The reconstruction of Poland 1914-1923, London, 1992
Wapiňski, R. (1988) Roman Dmowski. Lublin
Wereszycki, H. (1986) Pod berlem Habsburgów: Zagadnienia narodowosciowe. Kraków
Wieczorkiewicz, P. (2014) Historia polityczna Polski 1935-1945. Poznaň
Williamson, D.G. (2010) Zdradzona Polska: Napasć Niemiec i Zwiqzku Sowieckiego na Polskç w 1939 roku. Poznaň
Wójcik, Z. (2008) Józef Pilsudski 1867-1935. Warszawa
Wolos, M. (2013) O Pilsudskim, Dmowskim i zamachu majowym: Dyplomacja sowiecka wobecPolski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926. Warszawa
Wybranowski, D. (2014) Serbia ofiara I wojny swiatowej. u: Polityka pamiçci i dyskursy pamiçci w 100-lecie I wojny swiatowej, Poznaň, IZ Policy Papers, 13 (1)
Wysocki, A. (1988) Tajemnice dyplomatycznego sejfu. Warszawa, ur. W. Jankowerny
Wyszczelski, L. (1989) O czym nie wiedzieli Beck i Rydz-Smigly. Warszawa
Zawilski, A. (1973) Bitwy polskiego wrzesnia. Warszawa
Zürcher, E.J. (2013) Turcja od sultanatu do wspólczesnosci. Kraków
Želazko, J., Ossowski, A. (2009) Wielun 1IX1939. Warszawa
Živojinović, D. (2000) Nevoljni saveznici - Rusija, Fancuska, Velika Britanija, SAD - 1914-1918. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/zrffp45-6452
objavljen u SCIndeksu: 05.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka