Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 201  
Back povratak na rezultate
Baština
2020, br. 50, str. 109-120
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/05/2020
doi: 10.5937/bastina30-25562
Creative Commons License 4.0
Politički procesi na Kosovu i Metohiji u komparativno-istorijskoj perspektivi
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresa: dragan_tancic@yahoo.com, dalibor.elezovic@pr.ac.rs

Sažetak

U radu autori razmatraju pitanje političkih procesa na Kosovu i Metohiji u komparativno-istorijskoj perspektivi. Analizira se istorijska vertikala procesa koji su obeležili istoriju srpskog naroda na ovom prostoru, kao i politički procesi i događaji koji su obeležili savremenu krizu na Kosovu i Metohiji. Reč je o teritoriji, koja je bila centar srpske državnosti i kulture do pada pod osmanlijsku vlast. Jedna od posledica osmanlijske vlasti koji se na nesporan način može opaziti i identifikovati, odnosi se na proces izmene etničke strukture stanovništva, tako da su Srbi kao narod, od apsolutne većine postali apsolutna manjina. Takva tendencija se zadržala i tokom 20. veka kada je Srbija i Kosovo i Metohija kao njen deo, bila u sastavu socijalističke Jugoslavije. Agresijom NATO na SRJ su prekršeni osnovni principi i temelji međunarodnog prava, što je dovelo do egzodusa srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. Nesporno je da jednostrano proglašenje nezavisnosti pokrajine Kosovo i Metohija 2008. godine, predstavlja opasnost po stabilnost Srbije, regiona i šire. Istraživanje pokazuje da Kosovo i Metohija predstavlja jedan od fundamentalnih činilaca srpskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta tokom dugog istorijskog trajanja.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
(2004): Nenad Antonijević. Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji za vreme Drugog svetskog rata: Dokumenta Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Kragujevac-Beograd: Muzej žrtava genocida
(2016): Stefan Ančev. "Kosovo danas-nacionalna bol, nametnut izbor, uporište agresora ili povod za destabilizaciju", Vek srpske Golgote: (1915-2015) Knj. 3, Društvene nauke. K. Mitrovica: Filozofski fakultet, 2016, 19-28
(2002): Stefan Ančev. Rodinama mi v NATO?: B"l�arijo, ... mi si česmna smrana!: nublicismični mameriali za s"vremennama ni dejsmvimelnosm, nisani nrez nerioda 1990-1992 i 1999-2001 �odina . V. T"rnovo: Faber
(1991): Dušan Bataković. Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima: Studije i članci. Priština-Gornji Milanovac: Jedinstvo, Dečje novine
(1998): Dušan Bataković. Kosovo i Metohija: Istorija i ideologija. Beograd: Hrišćanska misao
(1985): Dimitrije Bogdanović. Knjiga o Kosovu. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
(2004): Nenad Vasić. "Etničke zajednice i etnički konflikti na Kosovu i Metohiji". Baština, (17), 173-197
(2012): Jelena Guskova. "Balkanska kriza: posledice i pouke za slovenski svet", Letopis Matice srpske, god. 188, knj. 489, sv. 6, 975-983
(2014): Jelena Guskova. Kosovo i Metohija: rat i uslovi mira. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
(2012): Jelena Guskova. "Peregovornii proces v Kosovo i Metohii 2006-2007 i Rosia", Kosovo i Metohija 1912-2012. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 239-261
(2010): Dalibor Elezović. "Dmitrovica i okolina početkom 17. veka: istorijski presek na osnovu osmanskog popisa iz 1604. godine" u M. Atlagić (ured.) Kosovo i Metohija u Civilizacijskim tokovima. Međunarodni tematski zbornik. Knjiga 3 Istorija, Istorija umetnosti, K. Mitrovica: Filozofski fakultet
(2009): Zvezdana Elezović. "Skulpturom protiv '(Ne)milosrdnog anđela'". Baština, (26), 351-360
(2003): Olga Zirojević. Islamizacija na južnoslovenskom prostoru: dvoverje. Beograd
(1984): Olga Zirojević. Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. godine. Beograd: Istorijski institut
(2001): Miloš Macura. Naselja i stanovništvo Oblasti Brankovića 1455. godine, Demografski zbornik, Knjiga VI. Beograd: SANU
(2002): Slobodan Mileusnić. Manastiri Srbije: velika ilustrovana enciklopedija, I i II. Beograd: Pravoslavna reč
(2002): Snežana Milivojević. "Etnička struktura i etničke promene na Kosovu u delu Atanasija Uroševića". Baština, (14), 117-122
(2002): Snežana Milivojević. "Etnička smena stanovništva na Kosovu i Metohiji". Baština, (14), 281-290
(2013): Ena Mirković. "Referat o političkom stanju u Srbiji, Vojvodini i Kosovu i Metohiji". Baština, (35), 229-248
(1999): Slaviša Nedeljković. "Istorijsko-geografski pogled na demografske karakteristike Kosova i Metohije krajem XIX i početkom XX veka". Baština, (9-10), 241-251
(1992): Branko Petranović. Srbija u drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: Vinc
(2008): Milovan Radovanović. Kosovo i Metohija: Antropogeografske, istorijskogeografske, demografske i geopolitičke osnove. Beograd: Službeni glasnik
(2010): Srđan Slović. "Kosovo i Metohija od 1900. godine do početka Prvog Svetskog rata". Baština, (28), 277-292
(1971): Službeni list. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, godina XXVII, broj 29, Beograd, četvrtak, 8. jul 1971
(1994): Vladimir Stojančević. Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima u XIX veku (1804-1878). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
(2010): Dragan Tančić. "Položaj Kosova i Metohije od Balkanskih ratova do 1945. godine". Baština, (28), 293-311
(2012): Slavenko Terzić. Stara Srbija: (XIX-XX vek): drama jedne civilizacije: Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast. Novi Sad: Pravoslavna reč; Beograd: Istorijski institut
(1965): Atanasije Urošević. Kosovo, Naselja i poreklo stanovništva, knj. 39. Beograd: SANU
(1946): "Ustav FNRJ. od 31.01.1946. godine", u: Ustavi od 1921. do 2003., elektronsko izdanje, Službeni list SCG. Beograd
(1996): Bogumil Hrabak. "Kosovo i Metohija prema Prvom srpskom ustanku". Baština, (7), 151-168
(2000): Žarko Šešlija. Kosovo i Metohija u političkoj istoriji Srbije od 1912-1999 godine. Beograd