Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 1, str. 22-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 12/04/2018
doi: 10.5937/AnaliPFB1801022B
Creative Commons License 4.0
Doktorska disertacija pesnika Laze Kostića 'De legibus serbicis Stephani Uros Dusan'
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: bujuklic@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Na osnovu arhivske građe koju je nedavno otkrio, autor pruža odgovor na pitanje koje je postavio u svom prethodnom radu 'Odbrana doktorata pesnika Laze Kostića u Pešti 1866. godine: Dissertatio ili Theses?'. Analizom do sada nepoznate sadržine Kostićeve doktorske diplome i originalnih zapisnika sa njegovih doktorskih ispita na Kraljevskom univerzitetu u Pešti (1864-1866), autor zaključuje da je Laza Kostić stekao zvanje 'doktora sveukupnog prava', i civilnog i kanonskog (doctor universi iuris, utriusque iuris), na osnovu odbrane rada manjeg obima 'Theses e(x) scientiis juridicis et politicis', ali i izlaganjem dissertatio inauguralis pod nazivom 'De legibus serbicis Stephani Uros Dusan'. Autor smatra da ovaj podatak značajno dopunjuje naša saznanja o izučavanju Dušanovog zakonodavstva sredinom XIX veka i omogućuje bolje sagledavanje ukupnih dometa srpske kulturne elite u Ugarskoj toga doba.

Ključne reči

Laza Kostić; Odbrana doktorata; Theses; Dissertatio inauguralis; Dušanovo zakonodavstvo

Reference

*** (1908) Spomenica Dr. Nikole Krstića. Beograd: SKA
Avramović, S. (2013) Nastanak i razvitak pravnoistorijskih predmeta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5-6
Balogny, I. (1882) A magyar királyi egyetemi nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777-1877. Budapesten
Basta, D. (2015) Samopoštovanje i puzavost 3. Beograd
Bubalo, Đ. (2010) Dušanov zakonik. Beograd
Bujuklić, Ž. (2017) Odbrana doktorata pesnika Laze Kostića u Pešti 1866. godine - ‘Dissertatio’ ili ‘Theses’?. u: Lilić S. [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd, knjiga 7
Hadžić, J. (2009) De causis matrimonium dissociantibus, juxta disciplinam ortodoxae ecclesiae christi orientalis (O uzrocima razvoda braka, prema učenju Istočne pravoslavne crkve Hristove). Novi Sad, prevod sa latinskog i komentari Todorović V.M
Kostić, L. (2005) Prepiska. Novi Sad: I tom
Kostić, L. (2011) Theses e scientiis iuridicis et politicis (Teze iz pravnih i političkih nauka). Novi Sad: Matica srpska
Krstić, N. (2005-2007) Dnevnik privatnog i javnog života, I-VIII. Beograd
Kucharski, A. (1838) Antiquissima monumenta iuris Slovenici. Varsaviae
Lentze, H. (1962) Die Universitatsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein. Wien
Matić, D. (2016) Dissertatio de via qua Fichtii, Schellingii, Hegeliique philosophia e speculativa investigaone Kantiana exculta sit (O putu kojim se filozofija Fihtea, Šelinga i Hegela razvila iz Kantovog spekulativnog istraživanja). Beograd
Mazohl, A.B., ur. (2017) Die Thun-Hohenstein'schen Universitätsreformen 1849-1860: Konzeption, Umsetzung. Wien: Nachwirkungen
Mikavica,, Laza, D. (2011) Kostić, politička biografija. Novi Sad
Mikavica, D. (2006) Politička ideologija Svetozara Miletića. Novi Sad: Stylos
Miklosich, F. (1856) Lex Stephani Dušani. Vindobonae
Mladenović, Ž., ur. (1952) Izbor Laze Kostića za člana Srpskog učenog društva i Akademije nauka, Zbornik radova. u: Zbornik radova, Beograd: SANU, XVII, knj. 2
Nikolić, D. (1987) Nikola Krstić - prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 43, 1
Pauler, T. (1836) Asserta ex universa jurisprudentia et scientiis politicis. Budae
Pokrovac, Z., ur. (2007) Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg. Frankfurt am Main
Radojčić, N. (1951) Vek i po proučavanja Dušanova zakonodavstva. u: Radojčić N. [ur.] Zbornik u čast šeste stogodišnjice Zakonika cara Dušana, Beograd
Radojčić, N., ur. (1960) Zakonik cara Stefana Dušana, 1349-1354. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, Izvori srpskog prava
Savić, M. (2010) Laza Kostić - povodom 80 godina od smrti Milana Savića i 100 godina od smrti Laze Kostića. Beograd: Službeni glasnik
Schaffarik, P.J. (1831) Übersicht der vorzüglichsten schriflichen Denkmäler älterer Zeiten bey den Serben und anderen Südslawen. u: Jahrbücher der Literatur, 53
Schaffarik, P.J. (1865) Geschichte der serbischen Literatur. Prag
Subotić, J. (2009) Avtobiografija. Novi Sad, I-V
Šafarik, P.J. (2004) Istorija srpske književnosti. Beograd - Novi Sad
Šafařík, P.J. (1851) Okázky občanského písemnictví. Praze, V
Šarkić, S. (2012) Rimsko pravo u doktorskoj disertaciji Laze Kostića. u: Maricki Gađanski K. [ur.] Antika, savremeni svet i recepcija antičke kulture, Beograd
Tekelija, S. (2009) Dissertatio ivridica de cavsa, et fine civitatis / Pravna disertacija o uzroku i cilju postojanja države. Novi Sad: Matica srpska
Tüskés, A. (2016) The library of the lawyer and justice minister Tivadar Pauler (1816-1886) in 1872. KNIHA, http://real.mtak.hu/52240/, 15. januar 2018
von Wurzbach, C. (1856-1891) Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Wien, I-LX
Wenzel, G. (1836) Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris privati Hungarici, et theses e scientiis juridicis ac politicis: Pestini mense Majo